Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1176
Title: Методи підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу
Authors: Кравчук, Сергій Олександрович
Issue Date: 2010
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київ, 2010. У роботі автором проведено теоретичне обґрунтування вирішення важливої наукової проблеми підвищення пропускної здатності (ПЗ) телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу (СШР) із забезпеченням необхідної завадостійкості шляхом покращення смугового ресурсу СШР при раціональному варіюванні її енергетичним ресурсом, що знайшло своє відображення у розробці комплексу нових методів, алгоритмів, математичних моделей та виявлення нових закономірностей впливу параметрів радіоканалів СШР на її ПЗ. Запропоновано методи і моделі підвищення спектральної ефективності СШР шляхом застосування багатоантенної техніки просторового мультиплексування і рознесення та просторово-часового кодування, зокрема методи лінійного просторового перетворення для оптимізації передаваної потужності і канальної оцінки OFDM при просторово-частотно-часовому кодуванні, моделі ПЗ і імовірності помилки СШР з кооперативною МІМО-ретрансляцією, імітаційні моделі радіоканалу МІМО-системи, закономірність впливу кількості користувачів на ПЗ багатокористувацької СШР із МІМО-каналами, методи зменшення впливу завад в багатокористувацькій МІМО-системі. Запропоновано методи і моделі покращення смугового ресурсу в багатосервісних СШР шляхом керування розподілом смугового ресурсу, зокрема модель диференційованих послуг гарантованої передачі, модель розподілу обслуговування для схеми вимоги на ширину смуги, модель системи на базі OFDMA з кооперативною ретрансляцією, схема оптимального розподілу під несучих, потужності і швидкості передачі даних для багатосервісної системи. Запропоновано підходи, методи і моделі для реалізації розширення смугового ресурсу СШР шляхом переходу до роботи системи в ММДХ, що дало можливість розробити нову конвергентну мікростільникову архітектуру фізичного і канального рівнів СШР ММДХ з метою досягнення в умовах релєєвських завмирань ПЗ прямого радіоканалу одиниць гігабіт за секунду при забезпеченні безперервного обслуговування мобільних користувачів системи. Отримані результати дисертації впроваджені при створенні і розгортанні ряду проектів систем безпроводового широкосмугового доступу та їх мікрохвильового обладнання.
Диссертация на соискание научной степени доктора технических наук по специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Киев, 2010. В работе автором проведено теоретическое обоснование решения важной научной проблемы повышения пропускной способности (ПС) телекоммуникационных систем широкополосного радиодоступа (СШР) с обеспечением необходимой помехоустойчивости путем улучшения полосового ресурса СШР при рациональном варьировании ее энергетическим ресурсом, которое нашло свое отображение в разработке комплекса новых методов, алгоритмов, математических моделей и выявлении новых закономерностей влияния на СШР параметров ее радиоканалов. Предложены методы и модели повышения спектральной эффективности СШР путем применения многоантенной техники пространственного мультиплексирования и разнесения и пространственно-временного кодирования, в частности, методы линейного пространственного преобразования для оптимизации передаваемой мощности и канальной оценки OFDM при пространственно-частотно-временном кодировании, модели ПС и вероятности ошибки СШР с кооперативной МІМО-ретрансляцией, имитационные модели радиоканала МІМО-системы, закономерность влияния количества пользователей на ПС многопользовательской СШР с МІМО-каналами, методы уменьшения влияния помех в многопользовательской МІМО-системе. Разработаны имитационные модели физического уровня МIМО-системы для программных пакетов Visual System Simulator, интегрированного с пакетом Microwave Office, и SIMULINK пакета MATLAB. Предложены методы повышения ПС СШР, которые базируются на улучшении управления распределением полосового ресурса без расширения частотной полосы. Описан предложенный метод обеспечения оптимального соотношения между механизмами управления очередью пакетов и снижения ошибок в радиоканале при гарантированной передаче в рамках дифференцированных услуг. Представлен разработанный метод размежевания параметров доступа к каналу в схеме требования на ширину полосы стандарта IEEE 802.16. При этом рассмотрено несколько подходов к размежеванию обслуживания, в частности размежевание параметров доступа к каналу и приоритетность распределения ширины полосы. Получена математическая модель системы на базе OFDMA с кооперативной ретрансляцией для адаптивного распределения мощности, поднесущих и скорости передачи данных. Развит метод повышения ПС СШР путем применения беспроводной архитектуры распределенной антенной системы. Предложены методы повышения ПС СШР миллиметрового диапазона волн (ММДВ), основанные на расширении полосы частот пропускания. Определены перспективные направления развития беспроводных систем доступа ММДВ. Представлены результаты исследования характеристик OFDM-сигнала с новыми предложенными параметрами для микросотовых и сотовых мобильных СШР ММДВ высокой ПС. Рассмотрено применение ретранслирующей станции на высотной аэроплатформе для создания условий прямой видимости между БС и абонентским терминалом и улучшение характеристик радиоканалов между ними. Приведены результаты численного моделирования работы соты ТСВА с ячейками, в которых реализуется коэффициент одноразового повторного использования частоты. Описан предложенный метод улучшения зоны действия СШР в условиях ее совместного использования частот с наземной станцией ТСВА и разработанную математическую модель такого сценария. Приведены результаты теоретического исследования предложенной новой конвергентной архитектуры распределенной микросотовой СШР ММДВ, которые подтверждают возможность создания перспективных мобильных систем в данном диапазоне. Получено в сравнении с традиционной архитектурой типа "точка-многоточка" более высокую ПС (десятки Гбит/с) и ее более равномерное распределение для пользователей по площади обслуживания. Полученные результаты диссертации внедрены при создании и развертывании ряда проектов систем беспроводового широкополосного доступа и их микроволнового оборудования.
The dissertation on competition of a scientific degree of Doctor of Technical Science on speciality 05.12.02 – Telecommunication systems and networks. – National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnical institute", Kyiv, 2010. In work the important scientific problem of substantial increase of throughput (capacity) of broadband radio access systems (BRAS) with maintenance of a necessary noise stability is investigated by improvement of its strip resource at a rational variation a power resource that has found the display in development of theoretical bases of BRAS functioning processes by means of development of a complex of new methods, algorithms, mathematical models and revealing of new behaviors of influence of parameters of BRAS radiochannels on its throughput. Methods and models for increase of spectral efficiency BRAS by application of spatial multiplexing and diversity, and also space-time coding are proposed: methods of linear spatial transformation for optimization of transmitted capacity and channel rating OFDM at spatial-time- frequency coding, model throughput and error probability for BRAS with cooperative МIМО-retransmission, imitating models of a radiochannel of МIМО-system, behavior of influence of users amount on throughput of multiuser BRAS with МIМО-channels, reduction methods of interfering signal influence in the multiuser МIМО-system. Methods and models for improvement of a bandwidth resource in multiservice BRAS by management of bandwidth resource distribution are proposed: model of the differentiated services, model of service distribution for the circuit of the bandwidth requirement, model of system on base OFDMA with cooperative retransmission, the circuit of capacity optimum distribution for multiservice system. Approaches and models for realization of expansion of BRAS bandwidth resource by transition to work of system in millimeter wave band (MMWB) are proposed, that has enabled to develop new convergent microcellular architecture of physical and channel levels of BRAS MMWB with the purpose of achievement downlink throughput of units of gigabits per second. The results of the dissertation are introduced at creation and expansion of some projects of broadband access s wireless systems and their microwave equipment.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1176
Appears in Collections:Автореферати (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kravchuk_aref.rtf
  Restricted Access
5.61 MBRTFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.