Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1192
Title: Моделювання впливу інтеграційних рішень в паливно-енергетичному комплексі на можливості досягнення сталого економічного розвитку територіального утворення
Advisors: Караєва Н.
Keywords: сталий розвиток
економічна безпека
інтеграційні рішення та процеси
моделювання
ефективність
Issue Date: 2010
Citation: Моделювання впливу інтеграційних рішень в паливно-енергетичному комплексі на можливості досягнення сталого економічного розвитку територіального утворення : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Н. Караєва. - К., 2010. - 190 л. + CD-ROM. - Д/б №2288-п
Abstract: Об’єкт дослідження – стан взаємодії енергетичних суб’єктів господарювання з іншими об’єктами територіального утворення (ТУ), спрямованої на досягнення її сталого розвитку (СР). Мета роботи – розробка методичного підходу та розрахунково-аналітичних засобів для підготовки та обґрунтування відповідних стабілізаційних рішень інтеграційного змісту у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК), спрямованих на забезпечення сталого економічного розвитку ТУ України. Методи дослідження – в роботі, в залежності від типу задач застосовувалися наступні методи моделювання й оптимізації: – логічно-структурного аналізу для формування структури інтеграційних рішень; – індикативного аналізу та теорії нечіткої логіки для визначення рівня економічної безпеки (ЕКБ) та діагностики стану ТУ; – кластерного аналізу для ранжирування ТУ за рівнем СР; – міжгалузевого балансу для оцінки макроекономічного ефекту реалізації інтеграційних рішень; – аналізу витрат-результатів для оцінки ефективності інтеграційних рішень та процесів; моделювання фінансових потоків; – сценарного моделювання для розробки варіантів побудови інтегрованих паливно-енергетичних об’єднань (ПЕО). Встановлено, що основою оптимізації еколого-економічних параметрів відповідного ТУ та виробничих систем, розташованих у його межах, є методологія управління станом територіально-виробничих систем на основі використання комплексу розрахунково-аналітичних засобів для підготовки та обґрунтування відповідних інтеграційних стабілізаційних рішень (зокрема: технологічні, економічні, управлінські та нормативно-правові). Доведено важливість інтеграційних перетворень у ПЕК України в системі забезпечення умов сталого економічного розвитку, які передбачають створення вертикально-інтегрованих багатопрофільних об’єднань. Розроблені методичні підходи до формалізації кількісних показників ефективності інтеграційних рішень із урахуванням екологічних факторів та вихідні положення комплексного оцінювання мікро-, мезо- та макроекономічних переваг інтеграційних процесів у ПЕК. Розроблені відповідні алгоритми та сформовані сценарії моделювання варіантів побудови інтегрованих паливно-енергетичних об’єднань з урахуванням екологічних вимог щодо забезпечення ЕКБ та СР території. Розроблено методичні підходи та відповідні розрахункові економіко-математичні моделі, призначені для: для визначення рівня ЕКБ та діагностики стану ТУ; оцінювання еколого-економічної ефективності стабілізаційних рішень інтеграційного змісту; моделювання впливу інтеграційних рішень на конкурентоспроможність суб'єктів ПЕК; оцінювання експортного потенціалу та аналіз її чутливості до змін схеми експорту електроенергії; визначення параметрів товарно-фінансових потоків між суб’єктами інтеграції. Встановлено, що у разі практичного використання результатів роботи та наступного прийняття й реалізації відповідних управлінських рішень можливе, зокрема, зменшення розміру макроекономічних втрат на 10-12%. Результати НДР впроваджено в навчальний процес при викладанні дисципліни “Еколого-економічна оптимізація виробництва” (нові розділи: “Фінансово-економічний аналіз ефективності організаційних структур управління в енергетиці” та “Організація моделювання еколого-економічних результатів управлінських рішень”, а також при виконанні магістерських дисертацій та дипломних робіт студентів спеціальності “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” та "Програмне забезпечення автоматизованих систем". Крім того були впроваджені на СО «Курахівська ТЕС» у вигляді удосконалення фінансово-економічного аналізу поточної діяльності капітального будівництва, а також у Національному науково-дослідному інституті промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП) при розробці нормативних актів з промислової безпеки щодо виконання робіт з комплексної утилізації відходів у гірничо-рудній галузі.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1192
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2288-п.pdf
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.