Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1396
Title: Розробка енергозберігаючих та екологічних гібридних технологічних процесів знешкодження шкідливих викидів
Advisors: Статюха Г.
Keywords: шкідливі викиди
водоспоживання
водоочищення
пінч-аналіз
математичні моделі
оптимізація
аналіз
синтез
Issue Date: 2008
Citation: Розробка енергозберігаючих та екологічних гібридних технологічних процесів знешкодження шкідливих викидів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Г. Статюха. - К., 2008. - 384 л. + CD-ROM. - Д/б №2998
Abstract: Об'єкт дослідження – процеси, методи, технологічні схеми очищення викидних газів, стічних вод та водоспоживання, що застосовуються в ресурсо і енергозберігаючих технологіях. Мета роботи – розроблення методики синтезу оптимальних схем знешкодження шкідливих викидів, розробка нових технологічних процесів і схем для водоспоживання та знешкодження шкідливих викидів підприємств хімічної та суміжних галузей промисловості, що відповідають як екологічним критеріям, так і вимогам енерго- та ресурсозбереження. Методи дослідження – методи математичного моделювання, пінч - аналізу, ексергетичного аналізу, термодинамічного аналізу, методи теорії прийняття рішень. Розроблені математичні моделі процесів очищення газових викидів від оксидів азоту в розпилювальній колоні, оксидів азоту, сірки, вуглецю в колонних апаратах, оксидів азоту на цеолітах та математичні моделі процесів очищення стічних вод: гравітаційного відстійника, масловловлювача, пневмофлотатора, пластинчастого електрокоагулятора безперервної дії, біофільтра з площинним завантаженням, аеротенка-змішувача. Розглянути сучасні методи та принципи інтеграції процесів, методи та правила пінч – аналізу, ексергетичного аналізу, які дозволяють розробляти ресурсо- та енергозберігаючі технологічні схеми екологічно чистих промислових виробництв. Розроблено нові методи синтезу схем водоспоживання, водоочищення, масообмінної мережі на основі пінч - методу. Реалізацію методів пінч – аналізу здійснено в програмному продукті для середовища Microsoft Windows 95, розробленому з використанням пакету Excel та об'єктно орієнтованої мови Visual Basic for Application Microsoft Office 95. Роботу системи показано на прикладах технологічних схем знешкодження шкідливих викидів. Результати НДР впроваджені на ряді підприємств хіміко-технологічного профілю. Результати НДР впроваджені в учбовому процесі Національного технічного університету України "КПІ" для студентів кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1396
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2998.doc
  Restricted Access
33.09 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.