Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14118
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКопотун, Ірина Петрівна-
dc.contributor.authorЩербак, Наталія Леонідівна-
dc.contributor.authorKopotun, I. P.-
dc.contributor.authorScherbak, N. L.-
dc.contributor.authorКопотун, И. П.-
dc.contributor.authorЩербак, Н. Л.-
dc.date.accessioned2015-12-02T08:02:12Z-
dc.date.available2015-12-02T08:02:12Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationКопотун І. П. Отримання трансгенних рослин салату, що містять ген солодкого білка тауматину II / І. П. Копотун, Н. Л. Щербак // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 3(101). – С. 33–39. – Бібліогр.: 18 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/14118-
dc.language.isoukuk
dc.subjectтрансгенний салатuk
dc.subjectтауматин ІІuk
dc.subjectполівінілпіролідонuk
dc.subjectканаміцинuk
dc.subjectфосфінотрицинuk
dc.subjecttransgenic lettuceen
dc.subjectthaumatin IIen
dc.subjectpolyvinylpyrrolidoneen
dc.subjectkanamycinen
dc.subjectphosphinothricinen
dc.subjectтрансгенный салатru
dc.subjectполивинилпирролидонru
dc.subjectканамицинru
dc.subjectфосфинотрицинru
dc.titleОтримання трансгенних рослин салату, що містять ген солодкого білка тауматину IIuk
dc.title.alternativeObtaining of Transgenic Lettuce Plants, Containing The Recombinant Gene of Thaumatin II Sweet Proteinuk
dc.title.alternativeПолучение трансгенных растений салата с геном сладкого белка тауматина IIuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.levelmasteruk
dc.format.pagerangeС. 33-39uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameНаукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журналuk
dc.subject.udc577.222.7:581.1uk
dc.description.abstractukПроблематика. На сьогодні основним завданням генетичної інженерії залишається удосконалення властивостей культурних рослин. Трансгенні рослини, в яких проходить експресія гена thauII, успішно поєднують кращі смакові якості та стійкість до грибкових захворювань. Мета дослідження. У дослідженнях рекомбінантний ген солодкого білка тауматину, під контролем CaMV 35S промотора,був використаний для отримання трансгенних рослин салату (Lactuca sativa). Методика реалізації. Трансформація сім’ядольних експлантів була проведена за допомогою Agrobacterium tumefaciens GV3101. Плазмідні вектори, які були використані для трансформації, також містили селективні гени неоміцинфосфотрансферази II (nptII) або фосфінотрицинацетилтрансферази (bar). Результати дослідження. Було досліджено вплив 0,05 % полівінілпіролідону (10000) у середовищі для регенерації на селективну концентрацію канаміцину та фосфінотрицину. Визначено оптимальні концентрації селективних агентів, які надалі були використані при отриманні стабільно трансформованих рослин салату. Висновки. Наявність гена тауматину та селективних генів у геномі рослин було підтверджено за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Органолептичний аналіз не виявив значних змін смакових якостей цих рослин. Надалі ми плануємо провести аналіз антифунгальної активності екстрактів листків трансгенного салату.uk
dc.description.abstractenBackground. At the present, the main direction of genetic engineering research is improving qualities of the crops. The transgenic crops expressing thauII gene successfully combined both the better taste and increasing resistance to fungal pathogens. Objective. In this study, the recombinant gene of sweet-tasting protein thaumatin II driven by the CaMV 35S promoter was introduced into lettuce (Lactuca sativa) plants. Methods. The transformation of cotyledonary explants was achieved via Agrobacterium tumefaciens GV3101. The plasmid vectors used in gene integration experiments also contained selective genes of neomycin phosphotransferase II (nptII) or phosphinothricin acetyl transferase (bar). Results. The influence of 0,05 % polyvinylpyrrolidone (10000) on the selective concentration of kanamycin and phosphinotricin in the culture medium were investigated. The optimal concentrations of selective agents for stable transgenic plants selection were used. Conclusions. Availability of the thaumatin II as well as selective nptII or bar genes was verified by the polymerase chain reaction (PCR). An organoleptic analysis of transgenic lettuce plants did not reveal significant changes in the taste quality. The leaf extracts of these plants will be further tested for antifungal activity.uk
dc.description.abstractruПроблематика. В настоящее время основной задачей генетической инженерии остается совершенствование свойств культурных растений. Трансгенные растения, в которых проходит экспрессия гена thauII, успешно сочетают лучшие вкусовые качества и устойчивость к грибковым заболеваниям. Цель исследования. В исследованиях рекомбинантный ген сладкого белка тауматина, под контролем CaMV 35S промотора, был использован для получения трансгенных растений салата (Lactuca sativa). Методика реализации. Трансформация семядольных эксплантов была проведена с помощью Agrobacterium tumefaciens GV3101. Плазмидные векторы, которые были использованы для трансформации, также содержали селективные гены неомицинфосфотрансферазы II (nptII) или фосфинотрицинацетилтрансферазы (bar). Результаты исследования. Было исследовано влияние 0,05 % поливинилпирролидона (10000) в среде для регенерации на селективную концентрацию канамицина и фосфинотрицина. Определены оптимальные концентрации селективных агентов, которые в дальнейшем были использованы при получении стабильно трансформированных растений салата. Выводы. Наличие гена тауматина и селективных генов в геноме растений было подтверждено с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Органолептический анализ не выявил значительных изменений вкусовых качеств этих растений. В дальнейшем мы планируем провести анализ антифунгальной активности экстрактов листьев трансгенного салата.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 3(101)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_kopotun_ip_obtaining_of_transgenic.pdf524.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.