Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1549
Title: Розробка наукових основ хімічної технології очищення вод від пріорітетних екологічно небезпечних забруднювачів сорбційно-каталітичними методами
Advisors: Гомеля М.
Keywords: сорбент
каталізатор
стічні води
очищення
магнетит
Issue Date: 2009
Citation: Розробка наукових основ хімічної технології очищення вод від пріорітетних екологічно небезпечних забруднювачів сорбційно-каталітичними методами : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. Гомеля. - К., 2009. - 203 л. + CD-ROM. - Д/б №2129-п
Abstract: Об’єкт дослідження: стічні води промислових підприємств. Мета роботи: створення методів отримання нових та модифікування відомих адсорбентів для надання їм специфічних властивостей при видаленні із водного середовища широкої гами забруднювачів. Метод дослідження: проведення хімічних аналізів, моделювання процесів очищення стічних вод. Створення специфічних адсорбентів, що характеризуються високими константами стійкості при зв'язуванні високотоксичних забруднювачів, високою адсорбційною ємкістю за низьких концентрацій водних розчинів в значній мірі вирішує проблему утилізації високотоксичних відходів в адсорбційних технологіях очищення води. При виконанні роботи розроблено процеси синтезу та використання специфічних адсорбентів з магнітними властивостями, прості та ефективні методи модифікації поверхні адсорбентів, процеси гідрофобізації поверхні магнетиту імодазолінами, що забезпечує збільшення їх адсорбційної ємності в кілька разів, запропоновано процес модифікації сорбентів оксидом марганцю для нової технології адсорбційно-каталітичного очищення води з деструкцією органічних полютантів. Вивчено методи модифікування адсорбентів з включенням в структуру адсорбційної поверхні функціональних груп, що забезпечують деструкцію органічних домішок та ефективну специфічну адсорбцію високотоксичних полютантів з низькоконцентрованих розчинів. Детально вивчено умови отримання сорбентів з магнітними властивостями з використанням іонів Fe (II), Fe (III), Cr (VI), Cu (II), Ni (II), Zn (II). Для отримання часток осаду з максимальними магнітними властивостями при співвідношення початкових концентрацій К= [Fe2+]/[Fe3+] необхідно підтримувати на рівні 0,5. Вперше розроблено метод контролю протікання реакції феритоутворення, котрий базується на вимірюванні Eh маточного розчину. Детально досліджено поводження часток магнетиту у водному середовищі в широкому діапазоні рН, температур та терміну старіння. Встановлено, що сорбційні властивості часток магнетиту залежать параметру К, рН середовища, терміну старіння. Максимальну сорбційну ємкість мають частки магнетиту з К>2,0 у нейтральному середовищі. Запропоновано новий ефективний спосіб вилучення радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 із стічних вод з фіксацією останніх в твердій фазі, що суттєво спрощує їх захоронення. Розроблено методику гідрофобізації магнетиту різноманітними органічними сполуками, в результаті чого забезпечується ефективне вилучення нафти і нафтопродуктів з води у широкому діапазоні реакції середовища. Вивчено умови модифікації активованого вугілля марки Filtrasorb 300 розчином КMnO4 для інтенсифікації процесів видалення органічних забруднень з водних розчинів. Впроваджено метод сорбційного вилучення іонів важких металів на гальванічній дільниці Монетного двору Національного Банку України.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1549
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2129-п.doc
  Restricted Access
11.48 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.