Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15828
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorІльченко, М. Ю.-
dc.contributor.advisorIlchenko, M. E.-
dc.contributor.advisorИльченко, М. Е.-
dc.date.accessioned2016-05-18T13:22:44Z-
dc.date.available2016-05-18T13:22:44Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier2505-Ф-
dc.identifier.govdoc0112U000946-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/15828-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.subjectімітаційне моделюванняuk
dc.subjectметод канальної адаптаціїuk
dc.subjectтехнологічні рекомендаціїuk
dc.titleДослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступуuk
dc.title.alternativeResearch of adaptive methods of increase of efficiency of broadband radioaccess systems-
dc.title.alternativeИсследование адаптивных методов повышения эффективности систем широкополосного радиодоступа-
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.degreefacultyІнститут телекомунікаційних системuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page5 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukРозроблено новий метод канальної адаптації, який базується на багатокритеріальних оцінках стану каналу з використанням математичного апарату нечітких множин. Розроблено відповідні алгоритми канальної адаптації з використанням оригінального модернізованого алгоритму нечіткого висновку на основі енергетичних оцінок стану каналу та багатокритеріальних оцінок (енергетичні, імовірнісні, статистичні). Визначено правила побудови функцій належності профілів передачі, які будуються прямими методами на основі отриманих в процесі імітаційного моделювання, або лабораторних вимірювань характеристик завадостійкості для стаціонарного каналу. Визначено правила побудови функцій належності оцінок стану каналу і функцій належності оцінок передбачення з використанням оцінок щільності розподілу імовірності. В результаті досліджень визначено оптимальні методи оцінок стану каналу (енергетичних, імовірнісних та статистичних), оптимальні види модуляції та завадостійкого кодування для ефективної канальної адаптації в системах широкосмугового радіодоступу. Розроблено новий метод отримання імовірнісних оцінок стану каналу за прийнятим рішенням в системах з завадостійким кодуванням з прямою корекцією помилок. Розроблено принципи реалізації окремих блоків (модулятори, демодулятори, кодери та декодери з прямою корекцією помилок) в системах з адаптивною модуляцією та кодуванням. Розроблено рекомендації щодо застосування адаптивних методів для підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу з OFDM модуляцією та модуляцією з однією несучою. Результати досліджень ефективності застосування розроблених алгоритмів з використанням імітаційного моделювання для стаціонарних та нестаціонарних каналів показали, що застосування розроблених методів та алгоритмів канальної адаптації дозволить істотно підвищити спектральну ефективність та завадостійкість систем зв’язку, зокрема систем широкосмугового радіодоступу при їх роботі в умовах нестаціонарних завад, що викликані повільними та швидкими завмираннями і багатопроменевістю розповсюдження радіохвиль.uk
dc.description.abstractenThe new link adaptation method was created based on multicriteria channel state estimates with fuzzy logic mathematical apparatus. Matching link adaptation algorithms were created with usage of unusual improved fuzzy inference algorithm based on both link state energy estimations and multicriteria estimations (energetical, probabilistical, and statistical). The rules of membership function construction were determined. They are constructed by direct methods based on simulation results or laboratory measurements of stationary channel immunity. Creation rules of link state estimates membership function and assessment prediction membership function were determined with usage of estimates of the probability density function. As a result of the research optimal methods of link state estimates (energetical, probabilistical, and statistical), optimal types of modulation, and noiseless coding for efficient link adaptation in wide broadband access systems were determined. A new method for probability estimates of link state was created based on accepted decisions in noiseless systems with FEC. Separate block implementation principles (modulators, demodulators, FEC encoders, and decoders) were developed. Recommendations for adaptive methods usage to increase efficiency of wide broadband wireless access in both OFDM and single carrier modulation systems were developed. Efficiency testing of developed algorithms obtained by simulation for both steady and unsteady links showed that application of those algorithms and link adaptation techniques would lead to significal spectral efficiency and communicational system immunity increase. This, in particular, will affect widebroadband access systems while working with non-stationary noise, caused by both flat fading and frequency-selective fading.uk
dc.description.abstractruРазработан новый метод канальной адаптации, базирующийся на многокритериальных оценках состояния канала с использованием математического аппарата нечетких множеств. Разработаны соответствующие алгоритмы канальной адаптации с использованием оригинального модернизированного алгоритма нечеткого вывода на основе энергетических оценок состояния канала и многокритериальных оценок (энергетические, вероятностные, статистические). Определены правила построения функций принадлежности профилей передачи, которые строятся прямыми методами на основе полученных в процессе имитационного моделирования, или лабораторных измерений, характеристик помехоустойчивости для стационарного канала. Определены правила построения функций принадлежности оценок состояния канала, функций принадлежности оценок предсказания с использованием оценок плотности распределения вероятностей. В результате исследований определены оптимальные методы оценок состояния канала (энергетических, вероятностных, статистических), оптимальные виды модуляции и помехоустойчивого кодирования для эффективной канальной адаптации в системах широкополосного радиодоступа. Разработан новый метод получения вероятностных оценок состояния канала по принятому решению для систем с помехоустойчивым кодированием с прямой коррекцией ошибок. Разработаны принципы реализации отдельных блоков (модуляторы, демодуляторы, кодеры и декодеры с прямой коррекцией ошибок) в системах с адаптивной модуляцией и кодированием. Разработаны рекомендации по применению адаптивных методов для повышения эффективности систем широкополосного радиодоступа с OFDM модуляцией и модуляцией с одной несущей. Результаты исследования эффективности применения разработанных алгоритмов с использованием имитационного моделирования для стационарных и нестационарных каналов показали, что применение разработанных методов и алгоритмов канальной адаптации позволит существенно повысить спектральную эффективность и помехоустойчивость систем связи. В частности систем широкополосного радиодоступа при роботе в условиях нестационарных помех, вызванных медленными и быстрыми замираниями и многолучевостью распространения радиоволн.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.contributor.degreedepartmentНауково-дослідний інститут телекомунікаційuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2505-ф.pdf235.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.