Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15972
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorМогилатенко, В. Г.-
dc.contributor.advisorМогилатенко, В. Г.-
dc.contributor.advisorMogylatenko, V. G.-
dc.date.accessioned2016-05-24T09:27:38Z-
dc.date.available2016-05-24T09:27:38Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier2632-п-
dc.identifier.govdoc0113U000649-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/15972-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.titleРозроблення методології прогнозування структури і властивостей металу у виливках із сплавів на основі заліза з високим вмістом хромуuk
dc.title.alternativeРазработка методологии прогнозирования структуры и свойств металла в отливках из сплавов на основе железа с высоким содержанием хрома-
dc.title.alternativeDevelopment methodology prediction structure and properties of the metal in the casting of iron-based alloys with high chromium content-
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.degreefacultyінженерно-фізичнийuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page4 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukОсновна науково-технічна ідея роботи полягає в тому, щоб на підставі аналізу експлуатації литих деталей, виготовлюваних із сталей з високим вмістом хрому й використовуваних в умовах високих температур, агресивних середовищ і корозії, власних результатів досліджень впливу хрому на структуру і властивості заліза, визначення його оптимального вмісту в металі, який забезпечував би необхідні структуру і властивості, технологій виплавляння і створення необхідних умов кристалізації у формі з урахуванням її властивостей. Робота виконувалася з метою створення методології прогнозування властивостей високохромистих розплавів до випускання їх із плавильного агрегату та структури й властивостей металу у виливках. Використано сучасні методики визначення ливарних, механічних і спеціальних властивостей. Для досягнення поставленої мети створено масив даних щодо впливу хрому на ливарні, механічні і спеціальні властивості сплавів, отримано аналітичні залежності, що описують вплив хрому на окалиностійкість сталей за різних температур, досліджено вплив технологічних факторів плавлення та розливання сплавів з високим вмістом хрому на формування структури і властивостей металу у виливках. Розроблено методологію прогнозування структури і властивостей металу у виливках, здійснено апробацію в лабораторних умовах розроблених методик контролю якості розплаву і процесів кристалізації металу в ливарній формі. Розроблено методику та програмне забезпечення розраховування шихти для сплавів з високим вмістом хрому та програму прогнозування ливарних і механічних властивостей сплавів за результатами першого хімічного аналізу розплаву і температурою його перегрівання в плавильному агрегаті та перед заливанням у ливарну форму, що дає можливість своєчасно скоригувати хімічний склад і температуру металу перед випусканням його із печі.uk
dc.description.abstractenThe main idea of the scientific and technical work is that based on the analysis of operation of cast parts, made of steel with a high chromium content and used at high temperatures, corrosive media and corrosion, own research findings, influence of chromium on the structure and properties of iron, its definition the best content in the metal, which would provide the necessary structure and properties, smelting technology and the creation of the necessary conditions of crystallization in the form given its properties. The work was performed in order to create methodology for predicting the properties of high-chromium melts to release them from the melting unit, the structure and properties of metal castings. The modern methods of determining casting, mechanical and special properties was used. To achieve the goal to create an array of data on the effect of chromium on the casting, mechanical properties and special alloys, analytical dependences describing the effect of chromium on scaling resistance of steels at different temperatures, the influence of process factors melting and casting alloys with high chromium content on the structure and properties metal castings. Developed a methodology for predicting the structure and properties of metal castings, testing carried out in the laboratory developed methods of quality control of the melt and crystallization processes of the metal in the mold. The technique and software for calculating the charge alloys with high chromium content and a program of forecasting the casting and mechanical properties of the alloys after the first chemical analysis of the melt and superheat the melting temperature of the machine and prior to pouring into the mold, which enables a timely correct chemical composition and temperature of the metal before releasing it from the oven.uk
dc.description.abstractruОсновная научно-техническая идея работы заключается в том, чтобы на основании анализа эксплуатации литых деталей, изготовляемых из сталей с высоким содержанием хрома и используемых в условиях высоких температур, агрессивных сред и коррозии, собственных результатов исследований влияния хрома на структуру и свойства железа, определение его оптимального содержания в металле, который обеспечивал бы необходимые структуру и свойства, технологий выплавки и создание необходимых условий кристаллизации в форме с учетом ее свойств. Работа выполнялась с целью создания методологии прогнозирования свойств высокохромистых расплавов до выпуска их из плавильного агрегата, структуры и свойств металла в отливках. Использованы современные методики определения литейных, механических и специальных свойств. Для достижения поставленной цели создан массив данных по влиянию хрома на литейные, механические и специальные свойства сплавов, получены аналитические зависимости, описывающие влияние хрома на окалиностойкость сталей при различных температурах, исследовано влияние технологических факторов плавления и разливки сплавов с высоким содержанием хрома на формирование структуры и свойств металла в отливках. Разработана методология прогнозирования структуры и свойств металла в отливках, осуществлена апробация в лабораторных условиях разработанных методик контроля качества расплава и процессов кристаллизации металла в литейной форме. Разработана методика и программное обеспечение рассчитывая шихты для сплавов с высоким содержанием хрома и программу прогнозирования литейных и механических свойств сплавов по результатам первого химического анализа расплава и температурой перегрев в плавильном агрегате и перед заливкой в литейную форму, что дает возможность своевременно скорректировать химический состав и температуру металла перед выпуском его из печи.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.contributor.degreedepartmentливарного виробництва чорних і кольорових металівuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (ЛВЧКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2632-п.pdf265.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.