Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКруглей, І. І.-
dc.contributor.authorKrugley, I.-
dc.date.accessioned2016-07-18T07:38:35Z-
dc.date.available2016-07-18T07:38:35Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationКруглей І. І. Політика США стосовно реалізації газопроводу Іран-Пакистан // Круглей І. І. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2014. – № 2 (22). – С. 137–143. – Бібліогр.: 31 назва.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/17094-
dc.language.isoukuk
dc.subjectгазuk
dc.subjectвуглеводніuk
dc.subjectІПІuk
dc.subjectВелика Центральна Азіяuk
dc.subjectСШАuk
dc.subjectПакистанuk
dc.subjectІранuk
dc.subjectgasuk
dc.subjecthydrocarbonsuk
dc.subjectFDIuk
dc.subjectGreater Central Asiauk
dc.subjectUnited Statesuk
dc.subjectPakistanuk
dc.subjectIranuk
dc.subjectуглеводородыuk
dc.subjectИПИuk
dc.subjectБольшая Центральная Азияuk
dc.subjectИранuk
dc.titleПолітика США стосовно реалізації газопроводу Іран-Пакистанuk
dc.title.alternativeUS policy towards the implementation of the Iran-Pakistan pipelineuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.levelmasteruk
dc.format.pagerangeС. 137-143uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameВісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових працьuk
dc.subject.udc327.82uk
dc.description.abstractukСтаття присвячена дослідженню зовнішньої політики США стосовно створення газопроводу Іран-Пакистан-Індия. Виявлена ступінь вивченості досліджуваної теми фахівцями Росії, США, країнами Середньої Азії, Китаю. Встановлено, що окремі групи фахівців приділяють увагу лише деяким моментам негативного ставлення Вашингтону до проекту газопроводу Іран – Пакистан. Низка (в основному американських) фахівців вказують на протиставлення газопроводу з Ірану газопровод з Туркменістану, який йде до Пакистану. Інші, переважно середньоазіатські фахівці, приділяють увагу чисто економічній вигоді проекту для країн Південної Азії. Виявлені конкретні причини, за якими США негативно відносяться до реалізації проекту газопроводу Іран – Пакистан. У статті пояснюється, чому саме продаж вуглеводнів Іраном і його нарощування економічного співробітництва з сусідами входить у конфронтацію зі «Стратегією Нового Шовкового Шляху» США в регіоні Великий Центральної Азії. Автором проведена серйозна робота з дослідження подій пов’язаних з підписанням договорів, різних дій глав держав США, Ірану, Пакистану, Індії щодо проекту газопроводу. Проаналізовано та обґрунтована економічна необхідність Пакистану в іранському газі. Також автор звернув увагу на причину виходу Індії з проекту ще до його початку споруди, а саме – альтернативний варіант від США у вигляді ядерних технологій.uk
dc.description.abstractenThe article investigates U.S. foreign policy in relation to the creation of the Iran-Pakistan-India pipeline. Revealed the degree of research topics studied by experts of Russia, the United States, and the countries of Central Asia, China. Some groups of experts pay attention only to specific points of negative attitude US to a pipeline Iran-Pakistan-India. Some (mostly American) experts indicate opposition gas pipeline from Iran to gas pipeline from Turkmenistan to Pakistan. Others, mostly Central Asian specialists pay attention purely to economic benefits of the project pipeline for South Asia. There was educing of the reasons because of what the U.S. relates so negative to Iran gas pipeline project. The article explains why the sale of hydrocarbons by Iran and its enhanced economic cooperation with its neighbors gets into confrontation with the U.S. “Strategy of the New Silk Road” in the region of Greater Central Asia. The author has investigate in all details the events which associated with the signing of contracts, various actions by the heads of countries like United States, Iran, Pakistan and India toward the project IPI (Iran-Pakistan-India). In addition, author did the analysis of economic necessity of Iranian gas for Pakistan. The author also pay attention to the cause of India’s exit from the project before it even begin started, an alternative embodiment of the United States in the form of nuclear technology.uk
dc.description.abstractruСтатья посвящена исследованию внешней политики США по отношению к проекту газопровода Иран-Пакистан-Индия. Выявлена степень изученности исследуемой темы специалистами России, США, странами Средней Азии, Китая, США. Установлено, что отдельные группы специалистов уделяют внимание лишь отдельным моментам негативного отношения Вашингтона к проекту газопровода Иран–Пакистан. Одни (в основном американские) специалисты указывают на противопоставление газопровода из Ирана газопроводу из Туркменистана в Пакистан. Другие, преимущественно среднеазиатские специалисты, уделяют внимание чисто экономической выгоде проекта газопровода для стран Южной Азии. Выявлены конкретные причины, по которым США негативно относятся к реализации проекта газопровода Иран–Пакистан. В статье объясняется, почему именно продажа углеводородов Ираном и его наращивание экономического сотрудничества с соседями входит в конфронтацию со «Стратегией Нового Шелкового Пути» США в регионе Большой Центральной Азии. Автором проведена серьезная работа по исследованию событий связанных с подписанием договоров, различных действий глав государств США, Ирана, Пакистана, Индии относительно проекта газопровода. Проанализирована и обоснована экономическая необходимость Пакистана в иранском газе. Также автор обратил внимание на причину выхода Индии из проекта еще до его начала постройки, а именно – альтернативный вариант от США в виде ядерных технологий.uk
dc.publisherПолітехнікаuk
Appears in Collections:Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць, № 2 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_Krugley.pdf516.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.