Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17326
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКолотило, Мар'яна Олексіївна-
dc.contributor.authorKolotylo, M.-
dc.contributor.authorКолотило, М. А.-
dc.date.accessioned2016-08-12T09:31:35Z-
dc.date.available2016-08-12T09:31:35Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationКолотило М. О. Концептуальні засади становлення моделі сучасного університету в контексті реалізації власної місії в інформаційному суспільстві / М. О. Колотило // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2014. – № 2 (41). – С. 3–9. – Бібліогр.: 19 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/17326-
dc.language.isoukuk
dc.subjectмодель університетуuk
dc.subjectмісія університетуuk
dc.subjectдослідницький університетuk
dc.subjectглобалізаціяuk
dc.subjectнаціональна ідентичністьuk
dc.subjectthe model of the universityen
dc.subjectthe mission of the universityen
dc.subjectresearch universityen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectnational identityen
dc.subjectмодель университетаru
dc.subjectмиссия университетаru
dc.subjectисследовательский университетru
dc.subjectглобализацияru
dc.subjectнациональная идентичностьru
dc.titleКонцептуальні засади становлення моделі сучасного університету в контексті реалізації власної місії в інформаційному суспільствіuk
dc.title.alternativeThe conceptual basis of formation of the model of the modern university in the context of the implementation its own mission in the information societyuk
dc.title.alternativeКонцептуальные основы становления модели современного университета в контексте реализации собственной миссии в информационном обществеuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 3-9uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameВісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: збірник наукових працьuk
dc.subject.udc101:378.4uk
dc.description.abstractukТрансформаційні процеси, що охопили практично всі аспекти життєдіяльності інформаційного суспільства, актуалізують переосмислення багатьма освітніми інституціями змісту своєї діяльності. В статті здійснюється спроба філософського осмислення сучасної моделі університету, яка виконуючи покладену на неї місію виховання фахівців, спроможних забезпечувати інноваційний розвиток держави та загальний цивілізаційний поступ, своє завдання вбачала у трансляції соціального досвіду, поєднанні минулого й майбутнього, збереженні та передачі нащадкам культурної традиції і, водночас, продукуванні нових ідей, методик, технологій. Попри значну кількість існуючих в сучасному освітньому просторі моделей університетів автором в якості однієї з найбільш перспективних визначається модель дослідницького університету, потужний культуротворчий потенціал якої за відповідних модернізаційних змін в контексті освітніх потреб нинішнього суспільства, дозволяє визначати її в якості центру освіти, науки та культури. Осмислення можливостей імплікації даної моделі до освітньої політики сучасних держав визначає перспективні шляхи її розвитку в якості університетів світового класу для високорозвинених країн, або ж мережевих університетів для менш розвинених держав. Подальше дослідження реальних умов та перспективних можливостей розвитку університетів даного типу в умовах глобалізованого мультикультурного світу дозволяє визначити найбільш суттєві аспекти їх ефективного та продуктивного функціонування, а саме збереження власної національної ідентичності та забезпечення національного виховання студентів.uk
dc.description.abstractenTransformation processes, which cover practically all aspects of modern information society actualize rethink many educational institutions of their content. This article is an attempt to philosophical understanding of the modern university model, which is acting in its mission of education professionals able to provide innovative development of the country and the overall progress of civilization, saw his task in the transmission of social experience, a combination of past and future, preserving and transmitting to posterity and cultural traditions, new ideas, methods and technologies. Despite a significant number of existing in today's educational environment models universities author as one of the most promising research university model is defined, powerful culture-relevant potential for modernization which changes in the context of the educational needs of the present society allows you to define it as a center of education, science and culture. Understanding the opportunities implication of this model to the educational policy of modern states determines promising ways of its development as a world class universities for advanced countries, or network of universities for less developed countries. Further study of the actual conditions and future possibilities of this type of universities in the globalized multicultural world to determine the most important aspects of effective and productive operation, namely the preservation of national identity and ensuring national education students.uk
dc.description.abstractruТрансформационные процессы, охватившие практически все аспекты жизнедеятельности информационного общества, актуализируют переосмысление многими образовательными учреждениями содержания своей деятельности. В статье предпринимается попытка философского осмысления современной модели университета, которая выполняя возложенную на нее миссию воспитания специалистов, способных обеспечивать инновационное развитие государства и общий цивилизационный прогресс, свою задачу видела также в трансляции социального опыта, сочетании прошлого и будущего, сохранении и передаче потомкам культурной традиции, выработке новых идей, методик, технологий. Несмотря на значительное количество существующих в современном образовательном пространстве моделей университетов автором в качестве одной из наиболее перспективных определяется модель исследовательского университета, мощный культуротворческий потенциал которой при соответствующих модернизационных изменений в контексте образовательных потребностей нынешнего общества, позволяет определять ее в качестве центра образования, науки и культуры. Осмысление возможностей импликации данной модели в образовательную политику современных государств определяет перспективные пути ее развития в качестве университетов мирового класса для высокоразвитых стран, или сетевых региональных университетов для менее развитых государств. Дальнейшее исследование реальных условий и перспективных возможностей развития университетов данного типа в условиях глобализирующегося мультикультурного мира позволяет определить наиболее существенные аспекты их эффективного и продуктивного функционирования, а именно: сохранение собственной национальной идентичности и обеспечение национального воспитания студентов.uk
dc.publisherПолітехнікаuk
Appears in Collections:Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць, № 2 (41)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_Kolotylo.pdf447.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.