Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17410
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВолянюк, Н. Ю.-
dc.contributor.authorЛожкин, Г. В.-
dc.contributor.authorВолянюк, Наталія Юріївна-
dc.contributor.authorЛожкін, Георгій Володимирович-
dc.contributor.authorVolianiuk, N.-
dc.contributor.authorLozhkin, G.-
dc.date.accessioned2016-08-22T07:47:12Z-
dc.date.available2016-08-22T07:47:12Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationВолянюк Н. Ю. Интегративные психические процессы регуляции деятельности / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкин // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2015. – № 3 (45). – С. 57–65. – Бібліогр.: 18 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/17410-
dc.language.isoruuk
dc.subjectрегуляцияru
dc.subjectдеятельностьru
dc.subjectпсихические процессыru
dc.subjectинтегративностьru
dc.subjectосознанностьru
dc.subjectрегуляціяuk
dc.subjectдіяльністьuk
dc.subjectпсихічні процесиuk
dc.subjectінтегративністьuk
dc.subjectусвідомленістьuk
dc.subjectregulationen
dc.subjectactivityen
dc.subjectmental processesen
dc.subjectintegrative activityen
dc.subjectawarenessen
dc.titleИнтегративные психические процессы регуляции деятельностиuk
dc.title.alternativeІнтегративні психічні процеси регуляції діяльностіuk
dc.title.alternativeIntegrative mental processes of activity regulationuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 57-65uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameВісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: збірник наукових працьuk
dc.subject.udc159.9:62uk
dc.description.abstractukНеобхідність регулювання виникає при здійсненні будь-якої цілеспрямованої активності в умовах невизначеності та змінності параметрів середовища. Будь-яка регуляція полягає в забезпеченні сталого розвитку активності на досягнення конкретної мети. У діяльності людини психічна регуляція набуває усвідомленого і активно перетворюючого характеру. За допомогою психічних регуляторів людина спрямовує свою активність, програмує, реалізує, контролює і коригує свою поведінку і дії. У психології найбільше вивчені в якості регуляторів можливості пізнавальних процесів, виділені і обґрунтовані їх відмінності і властивості, які розглядаються з точки зору когнітивних і регулятивних функцій. Робота присвячена системному аналізу інтегративних психічних процесів регуляції діяльності. В основу вивчення проблеми покладено припущення про те, що регулятивна роль психіки повинна розкриватися на основі вивчення різнопорядкових явищ. Функції психіки (когнітивна, регуляторна та комунікативна) мають прояв у феноменах цілепокладання, антиципації, прийняття рішень, прогнозування, планування, програмування і самоконтролю в нерозривній єдності, що дозволяє розглядати їх як системні процеси. У кожному з них виражається специфічний спосіб реалізації регулятивної функції, виконання якої стає для суб'єкта діяльності домінуючою. Інтегративні за будовою і регулятивні за функціональною спрямованістю вони виступають необхідним рівнем інтеграції між основними психічними процесами і цілісною регуляцією діяльності. Ці процеси характеризують різну ступінь стійкості, усвідомленості і тривалість протікання. Реалізація суб'єктом регуляторного процесу є самостійне прийняття ним низки взаємопов'язаних і узгоджених між собою рішень, спрямованих на подолання інформаційної невизначеності при розгортанні своєї активності.uk
dc.description.abstractenThe need for regulation arises in the implementation of any purposeful activity in the changing, uncertain environment. Every regulation is to ensure the sustainable development of activity to achieve a specific goal. In human activity, psychic regulation acquires purposeful and actively reformative character. Through mental regulators, a person directs own activity, programs, implements, monitors and corrects own behavior and actions. The possibilities of cognitive processes are the most studied ones as regulators in psychology; their differences and properties, which are discussed in terms of cognitive and regulatory functions, are distinguished and justified. The work is devoted to system analysis of integrative mental processes of activity regulation. The study of the problem is based on the assumption that the regulatory role of the mind should be disclosed in terms of the study of multi-ordinal phenomena. Mental functions (cognitive, regulatory and communicative) reveal themselves in the phenomena of goal-setting, anticipation, decision making, forecasting, planning, programming, and self-control in the indissoluble unity that allows us to consider them as system processes. In each of them, a particular way of implementing the regulatory function is expressed, the implementation of which becomes dominant for the subject of activity. Integrative by structure and regulatory by functional orientation, the given processes are the necessary level of integration between the basic mental processes and holistic regulation of activity. These processes are characterized by varying degree of sustainability, awareness and duration of passing. The implementation by the subject of the regulatory process is an independent acceptance of a series of interconnected and mutually coordinated solutions directed to overcome the uncertainty of information in the deployment of the activity.uk
dc.description.abstractruНеобходимость регуляции возникает при осуществлении любой целеустремленной активности в изменяющейся, неопределенной среде. Всякая регуляция заключается в обеспечении устойчивого развития активности на достижение конкретной цели. В деятельности человека психическая регуляция приобретает осознанный и активно преобразующий характер. Посредством психических регуляторов человек направляет свою активность, программирует, реализует, контролирует и корректирует свое поведение и действия. В психологии более всего изучены в качестве регуляторов возможности познавательных процессов, выделены и обоснованы их отличия и свойства, которые рассматриваются с точки зрения когнитивных и регулятивных функций. Работа посвящена системному анализу интегративных психических процессов регуляции деятельности. В основу изучения проблемы положено предположение о том, что регулятивная роль психики должна раскрываться на основе изучения разнопорядковых явлений. Функции психики (когнитивная, регуляторная и коммуникативная) проявляются в феноменах целеполагания, антиципации, принятия решений, прогнозирования, планирования, программирования и самоконтроля в неразрывном единстве, что позволяет рассматривать их как системные процессы. В каждом из них выражается специфический способ реализации регуляторной функции, выполнение которой становится для субъекта деятельности доминирующей. Интегративные по строению и регулятивные по функциональной направленности данные процессы выступают необходимым уровнем интеграции между основными психическими процессами и целостной регуляцией деятельности. Эти процессы характеризует разная степень устойчивости, осознанности и длительность протекания. Реализация субъектом регуляторного процесса есть самостоятельное принятие им ряда взаимосвязанных и согласованных между собой решений, направленных на преодоление информационной неопределенности при развертывании своей активности.uk
dc.publisherПолітехнікаuk
Appears in Collections:Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць, № 3 (45)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09_Volianiuk.pdf183.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.