Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17925
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПогребова, Інна Сергіївнаuk
dc.contributor.authorКозлова, Ірина Опанасівнаuk
dc.contributor.authorПуріш, Лариса Михайлівнаuk
dc.contributor.authorСоколовська, Марія Володимирівнаuk
dc.contributor.authorPogrebova, I. S.en
dc.contributor.authorKozlova, I. P.en
dc.contributor.authorPurish, L. M.en
dc.contributor.authorSokolovs’ka, M. V.en
dc.contributor.authorПогребова, И. С.ru
dc.contributor.authorКозлова, И. А.ru
dc.contributor.authorПуриш, Л. М.ru
dc.contributor.authorСоколовская, М. В.ru
dc.date.accessioned2016-10-31T17:33:14Z-
dc.date.available2016-10-31T17:33:14Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citation15. Інгібування гетероциклічними амінами і композиціями на їх основі мікробної корозії сталeй, індукованої сульфатвідновлювальними бактеріями / І. С. Погребова, І. О. Козлова, Л. М. Пуріш, М. В. Соколовська // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 6(104). – С. 115–122. – Бібліогр.: 17 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/17925-
dc.language.isoukuk
dc.subjectмікробіологічна корозіяuk
dc.subjectсульфатвідновлювальні бактеріїuk
dc.subjectполяризаційний опірuk
dc.subjectвуглецева стальuk
dc.subjectчетвертинні солі піридиніюuk
dc.subjectбензотріазолuk
dc.subjectсолі кальціюuk
dc.subjectсолі магніюuk
dc.subjectmicrobiological corrosionen
dc.subjectsulfate-reducing bacteriaen
dc.subjectpolarization resistanceen
dc.subjectcarbon steelen
dc.subjectquaternary pyridinium salten
dc.subjectbenzotriazoleen
dc.subjectcalcium salten
dc.subjectmagnesium salten
dc.subjectмикробиологическая коррозияru
dc.subjectполяризационное сопротивлениеru
dc.subjectсульфатвосстанавливающие бактерииru
dc.subjectуглеродистая стальru
dc.subjectчетвертичные соли пиридинияru
dc.subjectбензотриазолru
dc.subjectсоли кальцияru
dc.subjectсоли магнияru
dc.titleІнгібування гетероциклічними амінами і композиціями на їх основі мікробної корозії сталeй, індукованої сульфатвідновлювальними бактеріямиuk
dc.title.alternativeInhibition of Microbial Corrosion, Caused by Sulfate-Reducing Bacteria, by Heterocyclic Amines and Substances, Composed on Their Basisen
dc.title.alternativeИнгибирование гетероциклическими аминами и композициями на их основе микробной коррозии сталей, индуцированной сульфатредуцирующими бактериямиru
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 115-122uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameНаукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журналuk
dc.subject.udc579.69.620.193.8uk
dc.description.abstractukПроблематика. Мікробна корозія за участю сульфатвідновлювальних бактерій (СВБ) є одним із небезпечних видів руйнування заліза та сталей. Однак на сьогодні відома лише незначна кількість сполук, які використовують як інгібітори мікробної корозії. Мета дослідження. Вивчення впливу нітрогенвмісних гетероциклічних сполук та їх комбінації із солями металів на корозію вуглецевих сталей у сольових розчинах, що містять СВБ, та визначення механізму їх захисної дії. Методика реалізації. Дослідження проводили масометричним, електрохімічним та мікробіологічним методами з вуглецевими сталями в сольових хлоридних електролітах з культурою “Київ 10” та органічними і неорганічними сполуками. Результати дослідження. В 3 %-ному розчині NaCl найбільшу ефективність проявляють композиції бензотриазолу із солями кальцію та магнію, а четвертинні солі піридину майже не впливають на корозію сталей. При переході до розчинів, інокульованих СВБ, захисна дія четвертинних солей піридинію істотно підвищується, і ступінь захисту сталей в анаеробних умовах досягає 97 %. Збільшення ефективності дії таких сполук зумовлене зміною характеру катодної реакції корозійного процесу, високими бактерицидними властивостями інгібіторів та підвищенням їх захисної дії за рахунок синергетичного впливу продуктів життєдіяльності СВБ. Висновки. Четвертинні солі піридинію та композиції бензотриазолу із солями кальцію або магнію проявляють високі захисні властивості при корозії сталі у сольових розчинах, що містять СВБ. Ступінь захисту за їх наявності становить 90–98 %.uk
dc.description.abstractenBackground. Microbial corrosion, caused by sulfate-reducing bacteria (SRB), is one of the dangerous kinds of iron and steel destruction. However, today there are only a small number of compounds, which are used as inhibitors of microbial corrosion are known. Objective. The objective is to study the effect of nitrogen-containing heterocyclic compounds and their combination with the metal salts in the carbon steel corrosion in salt solution containing SRB and determination of mechanisms of their protective action. Methods. Research was carried out with mass-metrical, electrochemical and microbiological methods with carbon steel in chloride salt electrolytes, the culture of “Kiev 10” and organic and inorganic compounds. Results. The compositions of benzotriazole with calcium and magnesium salts are the most effective in 3 % NaCl solution and quaternary pyridinium salts practically make no influence on corrosion of steel. Protective effect of quaternary pyridinium salts is substantially increased and the degree of protection of steel in anaerobic conditions reaches 98 % at the transition to the inoculated salt solution. It was established that increase of the efficiency is caused by the changing nature of the cathodic reaction of corrosion process, by high antibacterial properties of organic compounds and the synergistic effect of metabolic products of SRB. Conclusions. Quaternary pyridinium salts and benzotriazole compositions with calcium and magnesium salts demonstrate high protective properties in steel corrosion in salt solutions containing SRB. The degree of protection is achieved by 90—98 %.en
dc.description.abstractruПроблематика. Микробная коррозия с участием сульфатредуцирующих бактерий (СВБ) является одним из опасных видов разрушения железа и сталей. Однако на сегодняшний день известно лишь незначительное количество соединений, которые используют в качестве ингибиторов микробной коррозии. Цель исследования. Изучение влияния азотсодержащих гетероциклических соединений и их комбинации с солями металлов на коррозию углеродистых сталей в солевых растворах, содержащих СВБ, и выявление механизма их защитного действия. Методика реализации. Исследования проводили масометрическим, электрохимическим и микробиологическим методами с углеродистой сталью в солевых хлоридных электролитах с культурой “Киев 10” и органическими и неорганическими соединениями. Результаты исследования. В 3 %-ном растворе NaCl наибольшую эффективность проявляют композиции бензотриазола с солями кальция и магния, а четвертичные соли пиридиния почти не влияют на коррозию сталей. При переходе к растворам, инокулированным СВБ, защитное действие четвертичных солей пиридиния существенно повышается, и степень защиты сталей в анаэробных условиях достигает 97 %. Увеличение эффективности действия таких соединений обусловлено изменением характера катодной реакции коррозионного процесса, высокими бактерицидными свойствами ингибиторов и повышением их защитного действия за счет синергетического влияния продуктов жизнедеятельности СВБ. Выводы. Четвертичные соли пиридиния и композиции бензотриазола с солями кальция или магния проявляют высокие защитные свойства при коррозии стали в солевых растворах, содержащих СВБ. Степень защиты при их наличии составляет 90–98 %.ru
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 6(104)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NV2015_6_15Pogrebova.pdf332.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.