Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18014
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBidyuk, P. I.-
dc.contributor.authorTrofymchuk, O. M.-
dc.contributor.authorBidiuk, O. P.-
dc.contributor.authorБідюк, Петро Іванович-
dc.contributor.authorТрофимчук, Олександр Миколайович-
dc.contributor.authorБідюк, Олексій Петрович-
dc.contributor.authorБидюк, Петр Иванович-
dc.contributor.authorТрофимчук, Александр Николаевич-
dc.contributor.authorБидюк, Алексей Петрович-
dc.date.accessioned2016-11-04T14:38:46Z-
dc.date.available2016-11-04T14:38:46Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBidyuk P. I. Systemic approach to forecasting / P. I. Bidyuk, O. M. Trofymchuk, O. P. Bidiuk // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 2(100). – С. 19–28. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/18014-
dc.language.isoenuk
dc.subjectuncertainties in modeling and forecastingen
dc.subjectsystematic approachen
dc.subjectdecision support systemen
dc.subjectневизначеності в моделюванні та прогнозуванніuk
dc.subjectсистемний підхідuk
dc.subjectсистема підтримки прийняття рішеньuk
dc.subjectнеопределенности в моделировании и прогнозированииru
dc.subjectсистемный подходru
dc.subjectсистема поддержки принятия решенийru
dc.titleSystemic approach to forecastinguk
dc.title.alternativeСистемний підхід до прогнозуванняuk
dc.title.alternativeСистемный подход к прогнозированиюuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 19-28uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeНТУУ "КПІ"uk
dc.source.nameНаукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журналuk
dc.subject.udc004.942+519.816uk
dc.description.abstractukПроблематика. Для подальшого підвищення якості прогнозування динаміки розвитку фінансово-економічних процесів (ФЕП) необхідно розробляти нові методи та підходи в межах сучасних концепцій створення інформаційних систем підтримки прийняття рішень (СППР). Мета дослідження. Головна мета дослідження: розглянути принципи системного аналізу, що можуть бути використані для розв’язання задачі короткострокового прогнозування; розробити ефективну систему обробки даних, яка ґрунтується на принципах системного аналізу, реалізованих у СППР; проаналізувати можливі типи невизначеностей, що трапляються при побудові математичних моделей та оцінюванні прогнозів, а також запропонувати методи їх опису і врахування у процесі обробки даних. Методика реалізації. При створенні СППР для прогнозування ФЕП та оцінювання фінансових ризиків використано такі принципи системного аналізу: ієрархічність архітектури системи; ідентифікація та обробка можливих невизначеностей; обчислення альтернативних рішень і супроводження обчислювальних процедур на всіх етапах виконання обчислень. СППР має модульну архітектуру, яку можна розширювати новими функціями, що стосуються попередньої обробки даних, оцінювання параметрів моделей, обчислення оцінок прогнозів та можливих ризиків фінансових втрат. Результати дослідження. Основним результатом дослідження є системна методологія моделювання ФЕП, яка реалізована в межах запропонованої СППР. Висока якість остаточних результатів досягається завдяки супроводженню обчислювальних процесів за допомогою належних множин статистичних критеріїв. Наведено приклад математичного моделювання й оцінювання фінансового ризику. Отримані результати свідчать, що запропонований системний підхід має хороші перспективи для практичного використання. Висновки. Запропоновано системний підхід до математичного моделювання і прогнозування ФЕП та оцінювання фінансового ризику. Застосування цього підходу дає можливість отримувати високоякісні оцінки прогнозів на основі статистичних даних.uk
dc.description.abstractenBackground. Further enhancement of forecasts quality for dynamics of financial and economic processes requires development of new techniques and approaches in the frames of modern concepts for constructing informational decision support systems (DSS). Objective. The main purpose of the study is as follows: to consider system analysis principles that are suitable for solving the problem of short-term forecasting; to develop effective data processing system that implements the system analysis principles selected in the frames of DSS; to analyze possible types of uncertainties that are encountered in model constructing and forecasts estimating, and to propose the methods for their description and taking into consideration. Methods. To develop DSS for forecasting financial and economic processes and estimation of financial risks the following system analysis principles were hired: hierarchical architecture, the possibilities for identification and processing possible uncertainties, alternatives computing, and tracking the computational procedures for all stages of data processing. The system developed provides possibilities for taking into consideration statistical and parametric uncertainties. The DSS proposed has a modular architecture that could be easily expanded with new functions like preliminary data processing, model parameters estimation, and procedures for computing forecasts and financial risks. Results. The main result of the study is systemic methodology of mathematical modeling financial and economic processes, that has been implemented in the frames of the DSS proposed. High quality of final results is achieved thanks to appropriate tracking of all computations using several sets of statistical quality criteria. An example is given for mathematical modeling, estimation and forecasting of financial risk. The results of estimation show that the systemic approach proposed has good perspectives for its practical use. Conclusions. Thus, we proposed a systemic approach to mathematical modeling and forecasting financial and economic processes as well as estimation of financial risk. The use of the approach provides possibilities for computing estimate forecasts of high quality using statistical data.uk
dc.description.abstractruПроблематика. Для дальнейшего повышения качества прогнозирования динамики развития финансово-экономических процессов (ФЭП) необходимо разрабатывать новые методы и подходы в рамках современных концепций создания информационных систем поддержки принятия решений (СППР). Цель исследования. Главная цель исследования: рассмотреть принципы системного анализа, которые могут быть использованы для решения задачи краткосрочного прогнозирования; разработать эффективную систему обработки данных, которая базируется на принципах системного анализа, реализованных в СППР; проанализировать возможные типы неопределенностей, встречающихся при построении математических моделей и оценивании прогнозов, а также предложить методы их описания и учета в процессе обработки данных. Методика реализации. При создании СППР для прогнозирования ФЭП и оценивания финансовых рисков использованы такие принципы системного анализа: иерархичность архитектуры системы, идентификация и обработка возможных неопределенностей, получение альтернативных решений и сопровождение вычислительных процедур на всех этапах выполнения вычислений. СППР имеет модульную архитектуру, которая легко расширяется новыми функциями предварительной обработки данных, оценивания параметров, а также процедурами вычисления оценок прогнозов и возможных рисков финансовых потерь. Результаты исследования. Основным результатом исследования является системная методология моделирования ФЭП, которая реализована в рамках предложенной СППР. Высокая точность окончательных результатов достигается благодаря сопровождению вычислительных процессов с помощью соответствующих множеств статистических критериев. Приведен пример математического моделирования и оценивания финансового риска. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенный системный поход имеет хорошие перспективы для практического использования. Выводы. Предложен системный подход к математическому моделированию и прогнозированию ФЭП, а также к оцениванию финансовых рисков. Применение этого подхода дает возможность получать высококачественные оценки прогнозов на основе статистических данных.uk
dc.publisherКиївuk
Appears in Collections:Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 2(100)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_Бідюк.pdf281.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.