Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18192
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГавриш, Анатолій Павлович-
dc.contributor.authorРоїк, Тетяна Анатоліївна-
dc.contributor.authorКиричок, Петро Олексійович-
dc.contributor.authorХохлова, Розалія Анатоліївна-
dc.contributor.authorGavrish, Anatoliy P.-
dc.contributor.authorRoik, Tatyana A.-
dc.contributor.authorKyrychok, Petro O.-
dc.contributor.authorKhokhlova, Rozaliіa A.-
dc.contributor.authorГавриш, Анатолий Павлович-
dc.contributor.authorРоик, Татьяна Анатольевна-
dc.contributor.authorКиричок, Петр Алексеевич-
dc.contributor.authorХохлова, Розалия Анатольевна-
dc.date.accessioned2016-11-30T13:34:04Z-
dc.date.available2016-11-30T13:34:04Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationВплив абразивного інструмента і режимів різання при тонкому шліфуванні зносостійких нікелевих композитів на параметри шорсткості поверхонь тертя поліграфічних машин / Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Хохлова Р. А. // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2016. – № 2(106). – С. 77–86. – Бібліогр.: 29 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/18192-
dc.language.isoukuk
dc.subjectнові композиційні матеріалиuk
dc.subjectвідходи нікелевих сплавівuk
dc.subjectінструментuk
dc.subjectдеталі тертяuk
dc.subjectшорсткість поверхніuk
dc.subjectтонке абразивне шліфуванняuk
dc.subjectрежими різанняuk
dc.subjectnew composite materialsen
dc.subjectnickel alloy wastesen
dc.subjecttoolen
dc.subjectfriction partsen
dc.subjectsurface roughnessen
dc.subjectthin abrasive grindingen
dc.subjectcutting modesen
dc.subjectновые композиционные материалыru
dc.subjectотходы никелевых сплавовru
dc.subjectинструментru
dc.subjectдетали тренияru
dc.subjectшероховатость поверхностиru
dc.subjectтонкое абразивное шлифованиеru
dc.subjectрежимы резанияru
dc.titleВплив абразивного інструмента і режимів різання при тонкому шліфуванні зносостійких нікелевих композитів на параметри шорсткості поверхонь тертя поліграфічних машинuk
dc.title.alternativeThe Influence of Abrasive Instrument and Cutting Modes in Fine Grinding of Wear Resistance Composite Parts on the Parameters of Surface Roughness Friction of Printing Machineuk
dc.title.alternativeВлияние абразивного инструмента и режимов резания при тонком шлифовании износостойких никелевых композитов на параметры шероховатости поверхностей трения полиграфических машинuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 77-86uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameНаукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журналuk
dc.identifier.doi10.20535/1810-0546.2016.2.61149-
dc.subject.udc621.923.6:621.318.4:621.002.1uk
dc.description.abstractukПроблематика. Дослідження технологічного процесу тонкого абразивного шліфування деталей зі зносостійких композиційних матеріалів, синтезованих на основі використання утилізованих і регенерованих відходів виробництва з нікелевих сплавів XH55BMTKЮ, XH50BTФKЮ, ЭП975 з домішками твердого мастила CaF2. Мета дослідження. Експериментальне дослідження процесів тонкого абразивного шліфування деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі нікелю та встановлення впливу на параметри шорсткості поверхні деталі типу абразивного інструмента, його зернистості та режимів різання. Методика реалізації. Обробка поверхонь деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композитів на основі нікелю тонким шліфуванням на плоско-, кругло- і внутрішньошліфувальних верстатах шліфувальними інструментами з електрокорунду хромистого (33А) зернистістю 14–28 мкм на гліфталевій зв’язці та із застосуванням тонких режимів різання. Результати дослідження. Встановлено, що на параметр шорсткості поверхні оброблення R a суттєво впливають зернистість, матеріал зв’язки абразивного круга та режими тонкого абразивного шліфування. Найкращі показники R a, які задовольняють високі вимоги до робочих поверхонь деталей тертя поліграфічних машин, забезпечують шліфувальні круги з електрокорунду хромистого 33А зернистістю 14–28 мкм на гліфталевій зв’язці та тонкі режими різання. Показано переваги обробки поверхонь кругами з електрокорунду хромистого. Висновки. Доведено, що формування високої якості поверхонь деталей, які виготовлені з нових композиційних матеріалів на основі нікелю, суттєво залежить від типу абразивного інструмента, режимів різання композитів та матеріалу зв’язки. Розроблено рекомендації для виробництва.uk
dc.description.abstractenBackground. Study on the technological process of thin abrasive grinding of wear resistance composite parts, synthesized on the base of utilized and regenerated industrial wastes of nickel alloys XH55BMTKЮ, XH50BTФKЮ, ЭП975 with additions of hard lubricant CaF2 has been carried out. Objective. The purpose of the work is the experimental research of processes of thin abrasive grinding of friction parts made of new composite materials based on nickel and identification of influence on the parameters of part surface roughness of the abrasive instrument type, its granularity and cutting modes. Methods. Surface treatment of printing machines wear-resistant parts based on nickel by thin grinding on the plain-grinding, round-external-finishing and internal-grinding machines with grinding instruments made of chromium electrocorundum (33A) with granularity 14—28 μm on the glyphtal bond and application of thin cutting modes. Results. It was show, that granularity, the abrasive instrument bond material and parameters of thin abrasive grinding essentially influence the parameters of surface roughness machining Ra. The best performance Ra parameters satisfy the grinding chromium electrocorundum 33A discs with granularity 14—28 μm on the glyphtal bond and thin cutting modes that meet the high requirements at work surfaces of friction parts for printing machines. Advantage of the surface machining with grinding chromium electrocorundum discs was shown. Conclusions. Also it was demonstrated, that the formation of high quality parameters of details surface, made of new composite materials based on nickel essentially depends on the type of the abrasive instrument, cutting modes of composites and bond material. The recommendations on the production were developed.uk
dc.description.abstractruПроблематика. Исследование технологического процесса тонкого абразивного шлифования деталей из износостойких композиционных материалов, синтезированных на основе использования утилизированных и регенерированных отходов производства из никелевых сплавов XH55BMTKЮ, XH50BTФKЮ, ЭП975 с добавками твердой смазки CaF2. Цель исследования. Экспериментальное исследование процессов тонкого абразивного шлифования деталей трения из новых композиционных материалов на основе никеля и определение влияния на параметры шероховатости поверхности детали типа абразивного инструмента, его зернистости и режимов резания. Методика реализации. Обработка поверхностей деталей трения полиграфических машин из износостойких композитов на основе никеля тонким путем шлифования на плоско-, кругло- и внутреннешлифовальных станках шлифовальными инструментами из электрокорунда хромистого (33А) зернистостью 14–28 мкм на глифталевой связке и применения тонких режимов резания. Результаты исследования. Определено, что на параметры шероховатости поверхности обработки R a существенно влияют зернистость, материал связки абразивного круга и режимы тонкого абразивного шлифования. Наилучшие показатели R a, которые удовлетворяют высоким требованиям к рабочим поверхностям деталей трения полиграфических машин, обеспечивают шлифовальные круги из электрокорунда хромистого 33А зернистостью 14–28 мкм на глифталевой связке и тонкие режимы резания. Показаны преимущества обработки поверхностей кругами из электрокорунда хромистого. Выводы. Доказано, что формирование высокого качества поверхностей деталей, которые изготовлены из новых композиционных материалов на основе никеля, существенно зависит от типа абразивного инструмента, режимов резания композитов и материала связи. Разработаны рекомендации для производства.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 2(106)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_Gavrish.pdf.pdf328.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.