Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18579
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorПавлов, О. А.-
dc.contributor.advisorПавлов, А. А.ru
dc.contributor.advisorPavlov Alexander A.en
dc.date.accessioned2017-01-25T09:18:26Z-
dc.date.available2017-01-25T09:18:26Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier2400-ф-
dc.identifier.govdoc0111U000740-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/18579-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.subjectматематичні моделіuk
dc.subjectметоди плануванняuk
dc.subjectметоди прийняття рішеньuk
dc.titleМатематичні моделі і методи планування та прийняття рішень в складних системах в умовах невизначеностіuk
dc.title.alternativeThe mathematical models and methods for planning and decision making in complex systems under uncertaintyuk
dc.title.alternativeМатематические модели и методы планирования и принятия решений в сложных системах в условиях неопределенностиuk
dc.typeTechnical Reportuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page7 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukРозроблено математичні моделі, методи та інформаційні технології ієрархічного планування та прийняття рішень в складних організаційно-економічних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами. Робота є продовженням розвитку нового оригінального напрямку, що не має аналогів у світі, по створенню точних ПДС-алгоритмів (алгоритмів з поліноміальною та декомпозиційною складовими) для розв’язання важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації (ВЗКО). Створено нові методи та на їх основі нові теоретично обґрунтовані точні ПДС-алгоритми відомих класичних ВЗКО «Мінімізація сумарного зваженого запізнення завдань на одному приладі» (МЗЗ) і «Мінімізація сумарного випередження та запізнення завдань на одному приладі» (МВЗ), які дозволять суттєво розширити підклас поліноміально розв’язуваних задач. Модифіковано ПДС-алгоритми для ВЗКО «Мінімізація сумарного запізнення завдань на одному приладі» (МСЗ), «Мінімізація сумарного зваженого моменту закінчення виконання завдань на одному приладі при відношенні порядку, заданому орієнтованим ациклічним графом» (МЗМ) і «Мінімізація сумарного запізнення завдань на паралельних приладах» (МСЗП). Створено ефективні методи побудови багатовимірної поліноміальної регресії по надлишковому опису з довільно розподіленою похибкою з обмеженою дисперсією з використанням активного експерименту; ефективні методи побудови закономірності, що задається описом, лінійним відносно надлишкової кількості невідомих коефіцієнтів за обмеженою множиною експериментальних даних, отриманою внаслідок пасивного експерименту, у випадку, якщо кількість експериментів менше кількості невідомих коефіцієнтів. Отримано верхню оцінку дисперсії похибки вимірювання. Розроблено нові формальні моделі, які дозволили метод аналізу ієрархій Сааті поширити на випадок погано обумовлених частково заповнених емпіричних матриць парних порівнянь довільних розмірностей, формальні моделі та методи визначення глобальної цілі, дерево ієрархій для вибору найкращого плану з множини згенерованих за 31 критерієм оптимальності відносно неформалізованої глобальної цілі на основі модифікованого методу аналізу ієрархій. Створено комплекси взаємозв’язаних моделей для ієрархічного плану-вання та управління робочим цехом, планування виробництв «на замовлення», планування виробництв дрібносерійного типу; ієрархічного планування виробництв по виготовленню партій, планування будівництва різних об’єктів, планування та управління проектами. Результатом роботи стали нові інформаційні технології реалізації запропонованих моделей і методів у вигляді інтегрованих пакетів програм, що реалізують розв’язання багатоетапної задачі планування за 31 критерієм оптимальності в складних організаційно-економічних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами та розв’язання проблеми прийняття рішень.uk
dc.description.abstractenThe mathematical models, methods and information technology have been developed for hierarchical planning and decision-making in complex organizational and economic systems of the network representation of technological processes and limited resources. The work is a continuation of original new direction that has no analogues in the world to create the exact PDC-algorithms (algorithms with polynomial and decompositional components) for solving intractable combinatorial optimization problems (ICOP). New methods and based on these new theoretically grounded exact PDC-algorithms was created for the known classical ICOP «Minimizing total weighted tardiness of jobs on one machine» (TWT) and «Minimizing total earliness and tardiness of jobs on one machine» (TET), which will significantly expand the class of polynomially solvable problems. Modified the PDC-algorithms for ICOP «Minimizing total tardiness of jobs on one machine» (TT), «Minimizing the total weighted completion time of jobs on one machine with respect to the order given by oriented acyclic graph» (TWCTG) and «Minimizing total tardiness of jobs on parallel machines» (TTP). The effective methods created of multivariate polynomial regression by excessive description with randomly distributed error with limited variance using an active experiment; the effective methods of building the regularity that is given by the description which is linear of an excessive number of unknown coefficients by a limited set of experimental data obtained by passive experi-ment in the case if the number of experiments is less than the number of unknown coefficients. The upper bound of measurement error variance is obtained. A new formal models was developed that allowed Saaty analytic hierarchy process method to be extended to the case of poorly due partly filled empirical pairwise comparisons matrices of arbitrary dimensions; the formal models and methods of determining the global goal; hierarchy tree to select the best plan generated from the set of 31 optimality criteria in relation to informal global goals based on the modified method of analyt-ic hierarchy process. Complexes of interrelated models was created for hierarchical planning and management of job shop, «on demand» production planning, small-scale type production planning, hierarchical planning of batch productions, planning building productions, project management. The result of work is the new information technologies for the proposed models and methods as in-tegrated software packages that implement the solution of multistage planning problem for 31 opti-mality criterion in complex organizational and economic systems with the network representation of technological processes and limited resources and the decision making problem solution.uk
dc.description.abstractruРазработаны математические модели, методы и информационные технологии иерархического планирования и принятия решений в сложных организационно-экономических системах с сетевым представлением технологических процессов и ограниченными ресурсами. Работа является продолжением развития нового оригинального направления, не имеющего аналогов в мире, по созданию точных ПДС-алгоритмов (алгоритмов с полиномиальной и декомпозиционной составляющими) для решения труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации (ТЗКО). Созданы новые методы и на их основе новые теоретически обоснованные точные ПДС-алгоритмы известных классических ТЗКО «Минимизация суммарного взвешенного запаздывания заданий на одном приборе» (МВЗ) и «Минимизация суммарного опережения и запаздывания заданий на одном приборе» (МОЗ), что позволит существенно расширить подкласс полиномиально решаемых задач. Модифицировано ПДС-алгоритмы для ТЗКО «Минимизация суммарного запаздывания заданий на одном приборе» (МСЗ), «Минимизация суммарного взвешенного момента окончания выполнения заданий на одном приборе при отношении порядка, заданном ориентированным ацикличным графом» (МВМ) и «Минимизация суммарного запаздывания заданий на параллельных приборах» (МСЗП) . Созданы методы построения многомерной полиномиальной регрессии по избыточному описанию с произвольно распределенной погрешностью с ограниченной дисперсией с использованием активного эксперимента; методы построения закономерности, которая задается описанием, линейным относительно избыточного количества неизвестных коэффициентов по ограниченному множеству экспериментальных данных, полученному в результате пассивного эксперимента, в случае, если количество экспериментов меньше количества неизвестных коэффициентов. Получено верхнюю оценку дисперсии погрешности измерения. Разработаны новые формальные модели, которые позволили метод анализа иерархий Саати распространить на случай плохо обусловленных частично заполненных эмпирических матриц парных сравнений произвольных размерностей, формальные модели и методы определения глобальной цели, дерево иерархий для выбора наилучшего плана из множества сгенерированных по 31 критерию оптимальности относительно неформализованной глобальной цели на основе модифицированного метода анализа иерархий. Созданы комплексы взаимосвязанных моделей для иерархического планирования и управления рабочим цехом, планирования производства «на заказ», планирования производств мелкосерийного типа; иерархического планирования производств по изготовлению партий, планирования строительства различных объектов, планирования и управления проектами. Результатом работы стали новые информационные технологии реализации предложенных моделей и методов в виде интегрированных пакетов программ, реализующих решение многоэтапной задачи планирования по 31 критерию оптимальности в сложных организационно-экономических системах с сетевым представлением технологических процессов и ограниченными ресурсами и решение проблемы принятия решений.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2400-f.doc105.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.