Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКиричок, П. О.-
dc.contributor.advisorKyrychok, Petro O.en
dc.contributor.advisorКиричок, П. А.ru
dc.date.accessioned2017-02-08T14:14:26Z-
dc.date.available2017-02-08T14:14:26Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier2535-п-
dc.identifier.govdoc0112U000390-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/18751-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.subjectкомп'ютерна модельuk
dc.titleТехнологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталейuk
dc.title.alternativeMaking technology and precision processing of new bearing materials with increased wear resistance based on alloy steels wastesuk
dc.title.alternativeТехнология изготовления и прецизионная обработка новых подшипниковых материалов повышенной износостойкости на основе отходов легированных сталейuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.degreefacultyВидавничо-поліграфічний інститутuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page7 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukРозроблена технологія виготовлення та прецизійної обробки композиційних самозмащувальних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації на основі шліфувальних відходів легованих сталей з твердим мастилом дозволяє виготовляти нові деталі, які за зносостійкістю суттєво перевищують відомі підшипники, що працюють у аналогічних умовах. Створена технологія базується на використанні технологічних операцій порошкової технології у поєднанні з тонкою механічною обробкою деталей тертя. За результатами досліджень розроблений алгоритм розрахунку параметрів пресування втулок підшипників на основі теорії пластичності, відпрацьовано та оптимізовано технологічні режими спікання заготовок нових підшипників ковзання, що дозволяє керувати структурою і властивостями матеріалів. Встановлення впливу технології виготовлення на процеси формування антизадирних плівок тертя при високотемпературному та високошвидкісному зношуванні дозволяє здійснювати цілеспрямований трибосинтез плівок тертя, що визначають високу зносостійкість деталі у важких умовах роботи при терті без рідкого мастила. Розраховані математичні залежності дозволили одержати комп’ютерні моделі технологічних режимів тонкої механічної обробки робочих поверхонь, що враховують ріжучий вплив сукупності абразивних зерен на формування рельєфу поверхні деталі при надскладній траєкторії руху зерен у робочій зоні оброблення. Розроблені технологічні заходи дозволяють прогнозовано створювати та керувати утворенням мікрорельєфу робочих контактних поверхонь нових композиційних підшипників для забезпечення високих параметрів якості поверхонь, які є передумовою високої зносостійкості нових деталей тертя у жорстких умовах експлуатації. За результатами досліджень розроблені типові технологічні процеси та виготовлена дослідна партія зразків втулок підшипників з регенерованої сировини для впровадження на підприємства машинобудівної галузі. Сумарний економічний ефект від впровадження результатів досліджень склав більше 200 тис. грн. на рік.uk
dc.description.abstractenDeveloped technology and precision processing of composite self lubricant bearing materials for heavy duty exploitation conditions based on alloy steels wastes with solid lubricant allows to manufacture new parts which essentially exceed known bearings over wear resistance for analogue conditions. Created technology is based at use of powder technological operations in combination with fine machining of friction parts. By research results the algorithm of calculating the pressing parameters of bearing bushes have been developed on the base of plasticity theory, the technological parameters of sintering have been worked through and optimized for new sliding bearings blanks. It allows to control of materials’ structure and properties. Establishment of an influence of making technology for formation of antiscoring friction films at high-temperature and high-speed wear allows to realize purposeful tribosynthesis of friction films that determines high wear resistance of part at heavy duty exploitation conditions at friction without lubricant. Calculated mathematical dependences allowed to obtain the computer simulations of technological parameters of working surfaces fine grinding. They take into account cutting effect of abrasive grains totality for formation of part’s surface relief at super difficult grains’ motion path at working zone of grinding. Developed technological techniques allow prognosticately to create and control by formation of new composite bearings working contact surfaces’ microrelief for ensuring of high quality parameters of surfaces which are precondition of high wear resistance for new friction parts at heavy duty exploitation conditions. By research results new model technological processes have been developed and development batch of bearing bushes from regenerated raw materials have been manufactured for application on machinebuilding plants. Summary economic effect from application of research results come to more than 200 thousands hrn. per year.en
dc.description.abstractruРазработанная технология изготовления и прецизионной обработки композиционных самосмазывающихся подшипниковых материалов для тяжелых условий эксплуатации на основе шлифовальных отходов легированных сталей с твердой смазкой позволяет изготавливать новые детали, которые по износостойкости существенно превышают известные подшипники, работающие в аналогичных условиях. Созданная технология базируется на использовании технологических операций порошковой технологии в сочетании с тонкой механической обработкой деталей трения. По результатам исследований разработан алгоритм расчета параметров прессования втулок подшипников на основе теории пластичности, отработаны и оптимизированы технологические режимы спекания заготовок новых подшипников скольжения, что позволяет управлять структурой и свойствами материалов. Установление влияния технологии изготовления на процессы формирования антизадирных пленок трения при высокотемпературном и высокоскоростном изнашивании позволяет осуществлять целенаправленный трибосинтез пленок трения, определяющих высокую износостойкость детали в тяжелых условиях работы при трении без жидкой смазкой. Рассчитанные математические зависимости позволили получить компьютерные модели технологических режимов тонкой механической обработки рабочих поверхностей, которые учитывают режущее влияние совокупности абразивных зерен на формирование рельефа поверхности детали при сверхсложной траектории движения зерен в рабочей зоне обработки. Разработанные технологические приемы позволяют прогнозировано создавать и управлять образованием микрорельефа рабочих контактных поверхностей новых композиционных подшипников для обеспечения высоких параметров качества поверхностей, являющихся предпосылкой высокой износостойкости новых деталей трения в тяжелых условиях эксплуатации. По результатам исследований разработаны типовые технологические процессы и изготовлена опытная партия образцов втулок подшипников из регенерированного сырья для внедрения на предприятиях машиностроительной отрасли. Суммарный экономический эффект от внедрения результатов исследований составил более 200 тыс. грн. в год.ru
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.contributor.degreedepartmentтехнології поліграфічного виробництваuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2535-p.doc1.06 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.