Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18877
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГавриш, Анатолій Павлович-
dc.contributor.authorРоїк, Тетяна Анатоліївна-
dc.contributor.authorКиричок, Петро Олексійович-
dc.contributor.authorХмілярчук, Ольга Ілларіонівна-
dc.contributor.authorХлус, Олена Сергіївна-
dc.contributor.authorGavrysh, Anatolii P.-
dc.contributor.authorRoik, Tetyana A.-
dc.contributor.authorKyrychok, Petro O.-
dc.contributor.authorKhmiliarchuk, Olha I.-
dc.contributor.authorKhlus, Olena S.-
dc.contributor.authorГавриш, Анатолий Павлович-
dc.contributor.authorРоик, Татьяна Анатольевна-
dc.contributor.authorКиричок, Петр Алексеевич-
dc.contributor.authorХмилярчук, Ольга Илларионовна-
dc.contributor.authorХлус, Елена Сергеевна-
dc.date.accessioned2017-02-21T08:02:25Z-
dc.date.available2017-02-21T08:02:25Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationПараметри наклепу поверхонь деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композитів на основі нікелю при тонкому кубанітовому шліфуванні / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, О. І. Хмілярчук, О. С. Хлус // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2016. – № 5(109). – С. 54–61. – Бібліогр.: 14 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/18877-
dc.language.isoukuk
dc.subjectнові композитні матеріалиuk
dc.subjectінструментuk
dc.subjectдеталі тертяuk
dc.subjectпараметри наклепуuk
dc.subjectкубанітuk
dc.subjectзернистістьuk
dc.subjectтип зв’язкиuk
dc.subjectтонке кубанітове шліфуванняuk
dc.subjectрежими різанняuk
dc.subjectnew composite materialsen
dc.subjectinstrumenten
dc.subjectfriction partsen
dc.subjectparameters of surface cold-work strengtheningen
dc.subjectcubanite discsen
dc.subjectgranulosityen
dc.subjectbond typeen
dc.subjectthin cubanite grindingen
dc.subjectcutting modesen
dc.subjectновые композитные материалыru
dc.subjectинструментru
dc.subjectдетали тренияru
dc.subjectпараметры наклепаru
dc.subjectкубанитru
dc.subjectзернистостьru
dc.subjectтип связкиru
dc.subjectтонкое кубанитовое шлифованиеru
dc.subjectрежимы резанияru
dc.titleПараметри наклепу поверхонь деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композитів на основі нікелю при тонкому кубанітовому шліфуванніuk
dc.title.alternativeThe Parameters of Surface Cold-Work Strengthening of Printing Machines Friction Parts Surface Made of Wear Resistance Composite Parts Based on Nickel by Thin Cubanite Grindinguk
dc.title.alternativeПараметры наклепа поверхностей деталей трения полиграфических машин из износостойких композитов на основе никеля при тонком кубанитовом шлифованииuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 54-61uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameНаукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журналuk
dc.identifier.doi10.20535/1810-0546.2016.5.70519-
dc.subject.udc621.923.6:621.318.4:621.002.1uk
dc.description.abstractukПроблематика. Дослідження технологічного процесу тонкого кубанітового шліфування деталей зі зносостійких композитних матеріалів, синтезованих на основі використання утилізованих і регенерованих відходів виробництва з нікелевих сплавів ХН55ВМТКЮ, ХН50ВТФКЮ, ЭП975 з домішками твердого мастила СаF2. Мета дослідження. Експериментальне дослідження параметрів наклепу при тонкому кубанітовому шліфуванні деталей тертя з нових композитних матеріалів на основі нікелю та встановлення впливу на параметри наклепу поверхні деталі зернистості кубанітового інструмента, типу його зв’язки та режимів різання. Методика реалізації. Обробка поверхонь деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композитів на основі нікелю на прецизійних шліфувальних верстатах кубанітовими шліфувальними інструментами зернистістю 14–20 мкм на бакелітно-гумовій зв’язці Бр1 за 100 %-ної концентрації кубаніту та із застосуванням тонких режимів різання. Результати досліджень. Доведено, що на параметри наклепу поверхні оброблення суттєво впливають зернистість, матеріал зв’язки кубанітового круга та режими тонкого кубанітового шліфування. Найкращі показники ступеня наклепу, спотворень ІІ-го роду та глибини наклепу, які задовольняють високі вимоги до робочих поверхонь деталей тертя поліграфічних машин, забезпечують шліфувальні круги з кубаніту зернистістю 14–20 мкм на бакелітно-гумовій зв’язці за 100 %-ної концентрації кубаніту (КНБМ14–М20БР1 100 %) і тонкі режими різання. Показано переваги обробки поверхонь кругами з кубаніту. Висновки. Доведено, що формування високої якості поверхонь тертя деталей, які виготовлені з нових композитних матеріалів на основі нікелю, суттєво залежить від складу кубанітового інструмента (зернистості, типу зв’язки) та режимів різання. Розроблено рекомендації для виробництва.uk
dc.description.abstractenBackground. The study on the technological process of thin cubanite abrasive grinding of wear-resistant composite parts, synthesized on the base of utilized and regenerated industrial wastes of nickel alloys XH55BMTKЮ, XH50BTФKЮ, ЭП975 with additions of hard lubricant CaF2 has been carried out. Objective. The purpose of the work is the experimental research of surface cold-work strengthening parameters by thin cubanite grinding of friction parts made of new composite materials based on nickel and identification of influence on surface cold-work strengthening parameters of part surface roughness of the cubanite instrument, its bond type, and cutting modes. Methods. Surface treatment of printing machines wear-resistant parts based on nickel on precision grinding machine with cubatine grinding instruments with granularity 14—20 μm on Br1 bakelite resin bond at 100 % concentration of cubanite and application of thin cutting modes. Results. It was demonstrated that granularity, the cubanite disc bond material and parameters of thin cubanite grinding essentially influence surface cold-work strengthening parameters of the machining area. The cubanite grinding discs with granularity 14—20 μm on bakelite resin bond at 100 % concentration of cubanite provide the best performance of surface cold-work strengthening level, deterioration of the second type and the surface cold-work strengthening depth that meet the high requirements at work surfaces of friction parts for printing machines. Conclusions. It was demonstrated, that the formation of high quality friction surface parts, made of new composite materials based on nickel essentially depends on the composition of cubanite instrument (granularity, bond type), and cutting modes. The recommendations on the production were developed.uk
dc.description.abstractruПроблематика. Исследование технологического процесса тонкого кубанитового шлифования деталей из износостойких композитных материалов, синтезированных на основе использования утилизированных и регенерированных отходов производства из никелевых сплавов ХН55ВМТКЮ, ХН50ВТФКЮ, ЭП975 с добавками твердой смазки СаF2. Цель исследования. Экспериментальное исследование параметров наклепа при тонком кубанитовом шлифовании деталей трения из новых композитных материалов на основе никеля и установление влияния на параметры наклепа поверхности детали зернистости кубанитового инструмента, типа его связки и режимов резания. Методика реализации. Обработка поверхностей деталей трения полиграфических машин из износостойких композитов на основе никеля на прецизионных шлифовальных станках кубанитовыми шлифовальными инструментами зернистостью 14–20 мкм на бакелитово-резиновой связке Бр1 при 100 %-ной концентрации кубанита и с применением тонких режимов резания. Результаты исследований. Доказано, что на параметры наклепа обрабатываемой поверхности существенно влияют зернистость, материал связки кубанитового круга и режимы тонкого кубанитового шлифования. Лучшие показатели степени наклепа, искажений ІІ-го рода и глубины наклепа, которые удовлетворяют высоким требованиям к рабочим поверхностям деталей трения полиграфических машин, обеспечивают шлифовальные круги из кубанита зернистостью 14–20 мкм на бакелитово-резиновой связке при 100 %-ной концентрации кубанита. Выводы. Доказано, что формирование высокого качества поверхностей трения деталей, которые изготовлены из новых композитных материалов на основе никеля, существенно зависит от состава кубанитового инструмента (зернистости, типа связки) и режимов резания. Разработаны рекомендации для производства.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 5(109)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_Gavrysh.pdf246.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.