Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19850
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТерентьєв, Олександр Миколайович-
dc.contributor.authorБідюк, Петро Іванович-
dc.contributor.authorКоршевнюк, Лев Олександрович-
dc.contributor.authorПросянкіна-Жарова, Тетяна Іванівна-
dc.date.accessioned2017-06-23T12:04:40Z-
dc.date.available2017-06-23T12:04:40Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationАналіз інвестиційних і соціально-економічних процесів методами моделювання обмежених множин багатовимірних даних / О. М. Терентьєв, П. І. Бідюк, Л. О. Коршевнюк, Т. І. Просянкіна-Жарова // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2012. – №12. – С. 87-93. – Бібліогр.: 8 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/19850-
dc.language.isoukuk
dc.subjectbayesian networkuk
dc.subjectprincipal component analysisuk
dc.subjectautoregressionuk
dc.subjecttrenduk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectмережа Байєсаuk
dc.subjectавторегресіяuk
dc.subjectтрендuk
dc.titleАналіз інвестиційних і соціально-економічних процесів методами моделювання обмежених множин багатовимірних данихuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeC. 87-93uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameНаукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2012. – №12.uk
dc.subject.udc519.226, 330.322uk
dc.description.abstractukВиконано аналіз розвитку регіону України з використанням статистичних даних. Розглянуто особливості побудови математичних моделей для аналізу коротко- і середньострокового прогнозування регіональних макроекономічних процесів. Запропоновано підходи для побудови моделей на коротких часових вибірках із використанням сучасних методів інтелектуального аналізу даних – методу головних компонент, байєсівських мереж, регресії на лагових змінних, розширенної авто регресії та трендових поліномів. Наведено приклади побудови прогнозуючих моделей для прогнозування валового регіонального продукту та рівня інвестицій Черкащини на коротко- та середньострокові періоди. З використанням створених моделей побудовано три сценарії зростання ВРП Черкащини – оптимістичний, помірний і песимістичний. Показано, що навіть за помірним сценарієм на період до 2015 року в область спрямуватиметься обсяг інвестицій в основний капітал, достатній для забезпечення простого відтворення, а в 2020 році можливе досягнення рівня розширеного відтворення. Наведено описи використаних методів.uk
dc.description.abstractenThe analysis of the Ukrainian region was made, using statistical data. The revision of various mathematical methods for the analysis of short- and medium-term macroeconomic forecasting regional processes was made. Contemporary approaches for building models using short samples was proposed – principal component analysis, Bayesian networks, auto regression, and polynomial trend models. Using established models were constructed three scenarios of GRP growth for Cherkassy region - ptimistic, moderate and pessimistic.uk
dc.description.abstractruВыполнен анализ развития региона Украины с использованием статистических данных. Рассмотрены особенности построения математических моделей для анализа кратко- и среднесрочного прогнозирования региональных макроэкономических процессов. Предложены подходы для построения моделей на коротких временных выборках с использованием современных методов интеллектуального анализа данных - метода главных компонент, байесовских сетей, регрессии на лаговых переменных, расширению авторегрессии и трендовых полиномов. Приведены примеры построения прогнозирующих моделей для прогнозирования валового регионального продукта и уровня инвестиций Черкасской на кратко- и среднесрочные периоды. С использованием созданных моделей построено три сценария роста ВРП Черкасской - оптимистический, умеренный и пессимистический. Показано, что даже при умеренному сценарию на период до 2015 года в область направлен объем инвестиций в основной капитал, достаточный для обеспечения простого воспроизводства, а в 2020 году возможно достижение уровня расширенного воспроизводства. Приведены описания использованных методов.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.audience.facultyІнститут прикладного системного аналізуuk
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NVKPI_2012_2_11.pdf233.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.