Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20145
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЧиж, I. Г.-
dc.contributor.advisorСhyzh, I. H.-
dc.contributor.advisorЧиж, И. Г.-
dc.date.accessioned2017-07-28T10:03:30Z-
dc.date.available2017-07-28T10:03:30Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier2452-п-
dc.identifier.govdoc0111U002331-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/20145-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.subjectклінічний фокусuk
dc.subjectоптико-електронний апаратuk
dc.subjectекспериментальний зразокuk
dc.titleПрилад для об’єктивного вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного окаuk
dc.title.alternativeDevice for measuring of clinical focus of presbiopic eyeuk
dc.title.alternativeПрибор для объективного измерения параметров клинического фокуса пресбиопического глазаuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.degreefacultyПриладобудівний факультетuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page6 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukМетод визначення параметрів клінічного фокусу (параметрів коноїду Штурма) базується на аналізі тривимірного розподілу освітленості в зоні геометричного заднього фокусу оптичної системи ока. Засобом для виявлення клінічного фокусу є оптико-електронний апарат, який має оптичну систему, до складу якої входять: освітлювальний канал, варіолінза з електричним керуванням її фокусної відстані, система Бадаля для оптичного спряження зіниці ока та варіолінзи, а також відеокамера для реєстрування розподілу освітленості в зоні повітряного зображення освітленої мікроплями на сітківці ока. Світлова мікропляма утворюється освітлювальним каналом – лазерним діодом, що випромінює в ближній інфрачервоній області – на сітківці в зоні фовеоли. Повітряне зображення мікроплями формується оптичною системою ока, яке досліджується. Розподіл освітленості в фокусній області визначається за допомогою серії відеокадрів, на яких реєструється освітленість у декількох десятках перетинів повітряного зображення світлової мікроплями на сітківці. За допомогою спеціально розробленого алгоритму та комп’ютерної програми виявляється залежність геометричних параметрів фокусної області, її довжина та обсяг псевдоакомодації . З метою зменшення габаритів приладу аналіз клінічного фокусу можна здійснювати, використовуючи вторинне «повітряне зображення» клінічного фокусу, яке може бути утвореним за допомогою додаткового об’єктива, встановленим перед оком пацієнта по ходу променів, що виходять із ока. Сканування зони вторинного «повітряного» зображення клінічного фокусу з відеозаписом зображень швидкісною відеокамерою здійснюється за декілька секунд. Основні результати роботи: 1) обґрунтований принцип дії нового офтальмологічного приладу – вимірювача параметрів коноїду Штурма, що відтворює тривимірний розподіл опромінювання в зоні фокуса оптичної системи ока; 2) розроблена система та конструкція експериментального зразка приладу, який дозволяє об’єктивно відтворювати параметри коноїду Штурма (фокусної області) і на цій основі визначати обсяг псевдоакомодації пресбіопічного ока; 3) розроблена конструкторська документація експериментального зразку приладу; 4) створено математичне і програмне забезпечення комп’ютерного керування елементами приладу, а також алгоритм і комп’ютерна програма для розрахунку параметрів фокусної області і складання протоколу результатів вимірювань; 5) виготовлений експериментальний зразок приладу для вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока; 6) проведені експериментальні дослідження функціонування приладу.uk
dc.description.abstractenThe method of determination of parameters of clinical focus of presbiopic eye is based on the analysis of three-dimensional distribution of luminosity in the zone of geometrical back focus of the optical system of eye. For determination of clinical focus an optical-electronic device, that has the optical system in the complement of that enter, is used: lighting channel, variolens electronically-controlled by her focal distance, Badal system for the optical interface of pupil of eye and variolens, and also video camera for registration of distribution of luminosity in the zone of virtual image of ligt-spot on the retina of eye. A light-spot appears through a lighting channel - laser diode that radiates in a near infra-red range - on a retina in area of fovea. The virtual image of ligt-spot is formed by the optical system of the investigated eye. Distribution of luminosity in a focal area is determined through the series of videoshots on that luminosity registers oneself in a few ten of sections of virtual image of ligt-spot on a retina. Through the specially worked out algorithm that computer program dependence of geometrical паарметров of focal area, her length, will be determined that volume of pseudoaccommodation. With the purpose of reduction of sizes of device the analysis of clinical focus can be produced, using the secondary virtual image of clinical focus, that can be created through an additional lens, that is set before the eye of patient on motion rays that go from an eye. The scan-out of zone of secondary virtual image of clinical focus with the videotape recording of images takes place a speed video camera for a few seconds. Basic results: 1) principle of action of new ophthalmology device is reasonable - measuring device of parameters of Shturm conoid that allows to get three-dimensional distribution of radiation-exposed in the zone of focus of the optical system of eye; 2) the system and construction of experimental standard of device that allows objectively to measure the parameters of Shturm conoid (the focal area) and on this basis to determine the volume of pseudoaccommodation of presbiopic eye are worked out; 3) designer documentation of experimental standard of device is worked out; 4) the mathematical and programmatic providing of computer management, and also algorithm and computer program is worked out the elements of device for the calculation of parameters of focal area and drawing up a report of results of measuring; 5) the experimental standard of device is made for measuring of parameters of Shturm conoid; 6) experimental studies of work of device are undertaken.uk
dc.description.abstractruМетод определения параметров клинического фокуса пресбиопического глаза базируется на анализе трехмерного распределения освещенности в зоне геометрического заднего фокуса оптической системы глаза. Для определения клинического фокуса используется оптико-электронный прибор, который имеет оптическую систему, в состав которой входят: осветительный канал, вариолинза с электронным управлением ее фокусным расстоянием система Бадаля для оптического сопряжения зрачка глаза и вариолинзы, а также видеокамера для регистрации распределения освещенности в зоне мнимого изображения светового микропятна на сетчатке глаза. Световое пятно образуется при помощи осветительного канала – лазерного диода, который излучает в ближнем инфракрасном диапазоне – на сетчатке в области фовеолы. Мнимое изображение микропятна формируется оптической системой исследуемого глаза. Распределение освещенности в фокусной области определяется при помощи серии видеокадров, на которых регистрируется освещенность в нескольких десятках сечений мнимого изображения светового микропятна на сетчатке. При помощи специально разработанного алгоритма та компьютерной программы определятся зависимость геометрических паарметров фокусной области, ее длина та объем псевдоаккомодации. С целью уменьшения габаритов прибора анализ клинического фокуса можно производить, используя вторичное мнимое изображение клинического фокуса, которое может создаваться при помощи дополнительного объектива, который устанавливается перед глазом пациента по ходу лучей, которые идут из глаза. Сканирование зоны вторичного мнимого изображения клинического фокуса с видеозаписью изображений скоростной видеокамерой происходит за несколько секунд. Основные результаты работы: 1) обоснован принцип действия нового офтальмологического прибора – измерителя параметров коноида Штурма, который позволяет получить трёхмерное распределение облученности в зоне фокуса оптической системы глаза; 2) разработана система и конструкция экспериментального образца прибора, который позволяет объективно измерять параметры коноида Штурма (фокусной области) и на этой основе определять объем псевдоаккомодации пресбиопического глаза; 3) разработана конструкторская документация экспериментального образца прибора 4) разработано математическое и программное обеспечение компьютерного управления элементами прибора, а также алгоритм и компьютерная программа для расчета параметров фокусной области и составления протокола результатов измерений; 5) изготовлен экспериментальный образец прибора для измерения параметров коноида Штурма; 6) проведены экспериментальные исследования работы прибора.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.contributor.degreedepartmentКафедра оптичних та оптико-електроних приладівuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (ООЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2452-п.doc514 kBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.