Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20232
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКравець, В. Г.-
dc.contributor.advisorKravets, Victor G.-
dc.contributor.advisorКравец, В. Г.-
dc.date.accessioned2017-08-09T08:06:42Z-
dc.date.available2017-08-09T08:06:42Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier2440-п-
dc.identifier.govdoc0111U000620-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/20232-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.subjectсейсмоколиванняuk
dc.titleСтворення енергоощадних сейсмобезпечних вибухових технологій для видобутку корисних копалин на кар’єрахuk
dc.title.alternativeCreation of energy saving and seismically safe blasting technologies for quarry mininguk
dc.title.alternativeСоздание энергосберегающих сейсмобезопасных взрывных технологий для добычи полезных ископаемых на карьерахuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.degreefacultyІнститут енергозбереження та енергоменеджментуuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page9 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukОтримання нових даних про механізм і закономірності формування амплітудно-частотного спектру сейсмічного імпульсу в залежності від конструкції промислових зарядів, параметрів мережі свердловинних зарядів, інтервалу та послідовності короткосповільненого підривання, способу ініціювання системи промислових зарядів ВР. Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка закономірностей багатостадійного формування енергетичного максимуму спектра інтегрального імпульсу системи пружних коливань області частот, що не співпадають з власними частотами в спектрі коливань охоронюваних об’єктів. Встановлення функціональних зв’язків між частотними параметрами поодиноких імпульсів, послідовності їх генерації в окремих групах зарядів, між групами зарядів та в цілому в системі, інтегральним амплітудно-частотним спектром сейсмоколивань, сформованих як системою джерел динамічних навантажень, так і захищуваною спорудою з вміщуючим її основу середовищем. Встановлення механізму взаємодії інтегрального спектру сейсмоколивань з грунтовою основою захищуваного об’єкта та його конструктивними елементами і розробка способів управління спектром масового короткосповільненого вибуху (КСВ), що базуються на використанні коротких і надкоротких сповільнень з урахуванням критерію питомої маси заряду, що підривається за 1 мілісекунду сповільнення між зарядами і групами зарядів, а також на регулюванні ширини спектру сейсмічного сигналу шляхом зміщення енергетичного максимуму спектра у високочастотну область, що виключає співпадіння домінуючих енергонасичених частот в спектрі з власними частотами захищуваних об’єктів, що відрізняються різним ступенем пошкодженості попередніми динамічними впливами. Визначення рівнів сейсмічності короткосповільнених схем підривання з різною системою ініціювання зарядів та багатостадійним режимом розвитку процесу ініціювання всіх зарядів ВР, в тому числі і внутрішньогрупових, та часу перебігу детонаційного процесу хвилеводом при використанні сучасних неелектричних систем ініціювання, виконання сейсмопрогнозу КСВ за показником сейсмічної інтенсивності.uk
dc.description.abstractenGetting new data on the mechanism and regularities of formation of amplitude-frequent spectrum of the seismic impulse, depending on the construction of industrial charges, parameters of network borehole charges, interval and sequence of shortlyretarded explosion, way of initiating charges of industrial explosives. Theoretical background and experimental verification of regularities of multistage formation of energy peak of integral impulse spectrum of frequency range elastic vibrations that do not coincide with the own frequencies in the spectrum of protected objects fluctuations. Establishing functional connections between the frequency parameters of single impulses, their generating sequences in separate groups of charges, between the groups and totally in the system, by the integral amplitude-frequency spectrum of seismic vibrations, formed by both the system of sources of dynamic loads and the protected construction with containing its basis environment. Installing the interaction of integral spectrum of seismic oscillations with ground base of the protected object and its structural elements and the development of ways to manage spectrum of mass briefly delayed explosion (BDE), which is based on the use of short and ultrashort delays in accordance with the criteria of the charge specific gravity, that is undermined in 1 millisecond deceleration between charges and groups of charges, as well as adjusting the width of the spectrum of the seismic signal by shifting energy peak of spectrum into the high-frequency region, which includes the coincidence of powerful utility dominant frequencies in the spectrum with own frequencies of the protected objects. Determination of levels of seismicity of briefly delayed schemes of explosion with different charges initiating system and multistage regime of development process of initiation of all explosive charges, including intragroup, and duration time of detonation process with the waveguide, using modern non-electric initiation systems, seismic implementation of prediction of BDE on the index of seismic intensity.uk
dc.description.abstractruПолучение новых данных о механизме и закономерностях формирования амплитудно-частотного спектра сейсмического импульса в зависимости от конструкции промышленных зарядов, параметров сети скважинных зарядов, интервала и последовательности короткозамедленного взрывания, способа инициирования системы промышленных зарядов. Теоретическое обоснование и экспериментальная проверка закономерностей многостадийного формирования энергетического максимума спектра интегрального импульса системы упругих колебаний в области частот, не совпадающих с собственными частотами в спектре колебаний охраняемых объектов. Установление функциональных связей между частотными параметрами отдельных импульсов, последовательности их генерирования в отдельных группах зарядов, между группами зарядов и в целом в системе, интегральным амплитудно-частотным спектром сейсмоколебаний, сформированным как системой источников динамических нагрузок, так и защищаемым сооружением с вмещающей ее основание средой. Установление механизма взаимодействия интегрального спектра сейсмоколебаний с грунтовым основанием защищаемого объекта и его конструктивными элементами и разработка способов управления спектром массового короткозамедленного взрыва (КЗВ), основанных на использовании коротких и сверхкоротких замедлений с учетом критерия удельной массы заряда, взрываемого за 1 миллисекунду замедления между зарядами и группами зарядов, а также на регулировании ширины спектра сейсмического сигнала путем смещения энергетического максимума спектра в высокочастотную область, что исключает совпадение доминирующих энергонасыщенных частот в спектре с собственными частотами защищаемых объектов, отличающихся различной степенью повреждений предыдущими динамическими воздействиями. Определение уровней сейсмичности короткозамедленных схем взрывания с разными системами инициирования зарядов и многостадийным режимом развития процесса инициирования всех зарядов, в том числе и внутригрупповых, и времени протекания детонационного процесса по волноводу при использовании современных неэлектрических систем инициирования, выполнение сейсмопрогноза КЗВ по показателю сейсмической интенсивности.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.contributor.degreedepartmentКафедра геобудівництва та гірничих технологійuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (ГІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2440-п.doc1.1 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.