Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21021
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorПетренко, А. І.uk
dc.contributor.advisorПетренко, А. И.ru
dc.contributor.advisorPetrenko, A.en
dc.date.accessioned2017-11-08T11:39:28Z-
dc.date.available2017-11-08T11:39:28Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier2710-п-
dc.identifier.govdoc0114U003449-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/21021-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.subjectхмарні технологіїuk
dc.subjectеб-сервісuk
dc.subjectгрід-сервісuk
dc.subjectдинамічна архітектураuk
dc.subjectсервіс-орієнтована архітектураuk
dc.subjectоркеструванняuk
dc.subjectсуперкомп’ютерuk
dc.subjectпроектування систем сервісівuk
dc.subjectінтернетuk
dc.subjectінженерія сервісівuk
dc.subjectпотоки завданьuk
dc.subjectсервісні онтологіїuk
dc.titleДослідження нової концепції побудови динамічної архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення в грід-хмарному середовищі з елементами постбінарних обчисленьuk
dc.title.alternativeInvestigating the new concept of building a dynamic problem-oriented software architecture in Grid-Cloud environment with elements postbinary computinguk
dc.title.alternativeИсследование новой концепции построения динамической архитектуры проблемно-ориентированного программного обеспечения в грид-облачной среде с элементами постбинарних вычисленийuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.facultyІнститут прикладного системного аналізуuk
dc.contributor.departmentКафедра системного проектуванняuk
dc.format.pagerange8 c.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukПідтема: Розробка методики побудови архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення на базі об’єднання веб, грід і хмарних сервісів. Створено нову методологію побудови розподіленої архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення для вирішення науково-технічних задач високої складності. На відміну від існуючих підходів, вона дозволяє динамічно синтезувати прикладне програмне забезпечення з наявних у мережі програмних засобів, доступних через інтерфейс веб-сервісів (як SOAP-сервісів, так і REST-сервісів), та залученням високопродуктивних обчислювальних ресурсів як грід-мережі, так і з хмарних інфраструктур, відповідно до конкретних задач та вимог кінцевого користувача, що не є фахівцем з інформаційних технологій. Розроблено засоби для інтегрування різнотипних високопродуктивних ресурсів до програмної архітектури у формі “сервісів-шлюзів” виконання обчислень, які приховують низько рівневі деталі взаємодії з конкретною хмарною та грід-інфраструктурою. Запропоновано та обґрунтовано децентралізовану модель “екосистеми” прикладних та службових мікросервісів-агентів, що складають основу динамічної розподіленої архітектури з низьким рівнем зв'язності компонентів. Мікросервіси-агенти взаємодіють між собою задля вирішення поставлених задач за допомогою обміну уніфікованими повідомленнями на основі бази знань про свою “екосистему”, формуючи динамічні потоки робіт на запит користувача. Створено репозитарій сервісів обчислювальних процедур для моделювання складних систем. Розроблено та реалізовано метод постановки на виконання обчислювальних задач з використанням стеку технологій семантичного веб, що, на відміну від існуючих підходів, дозволяє формулювати кінцеву мету обчислень та уточнювати способи її досягнення користувачу, що не має навичок програміста. Конкретний робочий потік з веб-сервісів, які будуть залучені до реалізації обчислювального сценарію, вибудовується автоматично та здатен динамічно адаптуватися відповідно до змін в мікросервісній екосистемі. Результати досліджень втілено у практичній реалізації компонентів програмного комплексу прикладних обчислень.uk
dc.description.abstractenTopic: Methodology development of problem-oriented software architecture building by combining web-based, grid and cloud services. A new methodology of distributed problem-oriented software architecture is developed for solving scientific and engineering problems of high complexity. Unlike existing approaches, it allows you to dynamically synthesize application software from available network software modules via Web-services interfaces (both for SOAP-services and REST-services) and utilizing high-performance computing resources both grid network and cloud infrastructures to meet specific tasks and requirements of the end user, who is not a specialist in information technology. Tools for integrating different types of resources in high-performance software architecture were developed in the form of "gateway services" perform for calculations that hide the low-level details of interaction with a particular cloud and grid infrastructure. The decentralized model of applied and generic microservices-agents "ecosystem" is proposed which forms the basis of dynamic distributed architecture with low components connectivity. Microservices -agents interact with each other to solve the problems through the exchange of standardized messages based on the knowledge base of their "ecosystem", creating dynamic workflows on user request. A repository of computational services for complex systems modelling is built. The method for setting performance computing tasks using semantic web technology is developed and implemented, which, in contrast to existing approaches, allows to formulate the ultimate goal of computing and to refine ways to achieve it for an user who does not have the skills programmer. Specific workflow of Web services that will be involved in a particular computing scenario realization is built automatically and is able to dynamically adjust according to changes in microservices ecosystem. The research results are implemented in practical development of the complex computing applications.uk
dc.description.abstractruПодтема: Разработка методики построения архитектуры проблемно-ориентированного программного обеспечения на базе объединения интернет, грид и облачных сервисов. Создана новая методология построения распределенной архитектуры проблемно-ориентированного программного обеспечения для решения научно-технических задач высокой сложности. В отличие от существующих подходов она позволяет динамически синтезировать прикладное программное обеспечение из имеющихся в сети программных модулей. Доступ к ним осуществляется через интерфейс веб-сервисов (как SOAP-сервисов, так и REST-сервисов) с использованием высокопроизводительных вычислительных ресурсов как грид-сети, так и с облачных инфраструктур, в соответствии с конкретными задачами и требованиями конечного пользователя, который не является специалистом по информационным технологиям. Разработаны средства для интеграции разнотипных высокопроизводительных ресурсов в программную архитектуру в форме "сервис-шлюзов" выполнения вычислений, которые скрывают низкоуровневые детали взаимодействия с конкретной облачной и грид-инфраструктурой. Предложено и обосновано децентрализованную модель "экосистемы" прикладных и служебных микросервисов-агентов, составляющих основу динамической распределенной архитектуры с низким уровнем связности компонентов. Микросервисы-агенты взаимодействуют между собой для решения поставленных задач с помощью обмена унифицированными сообщениями на основе базы знаний о своей "экосистеме", формируя динамические потоки работ на запрос пользователя. Создан репозитарий сервисов вычислительных процедур для моделирования сложных систем. Разработан и реализован метод постановки на выполнение вычислительных задач с использованием стека технологий семантического веб, что, в отличие от существующих подходов, позволяет формулировать конечную цель вычислений и уточнять способы ее достижения пользователю, не имеет навыков программиста. Конкретный рабочий поток с веб-сервисов, которые будут привлечены к реализации вычислительного сценария, строится автоматически и способен динамически адаптироваться в соответствии с изменениями в микросервисной экосистеме. Результаты исследований воплощены в практической реализации компонентов программного комплекса прикладных вычислений.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_2710.pdf746.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.