Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21574
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorНаритник, Т. М.uk
dc.contributor.advisorNarytnik, Teodor M.en
dc.contributor.advisorНарытник, Т. Н.ru
dc.date.accessioned2018-01-16T12:41:10Z-
dc.date.available2018-01-16T12:41:10Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.govdoc0115 U 002330-
dc.identifier.other2846-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/21574-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»uk
dc.subjectінформаційні та комунікаційні технологіїuk
dc.titleРозробка радіолінії із гігабітною пропускною здатністю терагерцового діапазону для надвисокошвидкісних розподільчих мереж доступуuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.facultyНауково-дослідний інститут телекомунікацій Національного технічного університету України «КПІ»uk
dc.contributor.departmentКафедра телекомунікаційuk
dc.format.page9 c.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukОтримано експериментальний зразок цифрової радіолінії із гігабітною пропускною здатністю, що функціонує в терагерцовому діапазоні і який може бути використаний в надвисокошвидкісних розподільчих мережах мобільного зв’язку нового покоління для забезпечення передавання та приймання цифрової інформації зі швидкістю до 1 Гбіт/c в діапазоні частот 128 – 134 ГГц на дальності зв’язку в межах 1 км. Спроектовано головні функціональні вузли передавально-приймального тракту каналу радіозв’язку терагерцового діапазону з використанням програмного забезпечення. Проведено дослідження, коригування та оптимізація окремих функціональних вузлів радіолінії. Налагоджена структурна схема спроектованої експериментальної установки для дослідження сигналів цифрового телебачення при їх передаванні по приймально-передавальному тракту терагерцового діапазону. Визначено можливість радіорелейної лінії терагерцового діапазону передавати сигнали 137 каналів стандарту DVB-C зі швидкістю 5.206 Гбіт/с на відстані до 2,3 км, при наявності підсилення вихідної потужності передавального тракту до 50 мВт. Реалізовано гетерогенний дуплексний режим роботи радіолінії із гігабітною пропускною здатністю в терагерцовому діапазоні 130–134 ГГц, для тестування якої в лабораторних умовах розроблена методика випробування. Запропоновано технічне рішення щодо створення функціональних вузлів приймального і передавального трактів з накачкою на основній гармоніці та з використанням квазіоптичних і просторових методів сумування потужності, що дозволить вперше створити в терагерцовому діапазоні передавальні (з вихідною потужністю до 5 мВт) та приймальні (з коефіцієнтом шуму на рівні 10 дБ) радіотракти. Обґрунтовано та запропоновано технічні рішення щодо підвищення пропускної здатності і збільшення зони покриття інформаційно-телекомунікаційних мереж з використанням телекомунікаційної системи терагерцового діапазону. Результати роботи впроваджено в навчальний процес. Розроблено новий розділ «Проектування радіорелейних систем терагерцового діапазону» з навчальної дисципліни «Безпроводові телекомунікаційні системи ТКС-1». Розроблено лабораторну роботу для практикуму «Дослідження передавання радіосигналів цифрового телебачення по радіорелейній лінії терагерцового діапазону» з навчальної дисципліни „Радіорелейні та тропосферні системи передачі”. Видана 1 монографія відповідно до вимог МОН. Отримано 7 патентів України на корисну модель та 2 рішення про видачу патентів України на винаходи. Опубліковано 11 статей (з них 5 –в журналах, що входять до науково-метричних баз даних WebofScience та Scopus з індексом SNIP ≥ 0,8 (SourceNormalizedImpactPerPaper), опубліковано 20 доповідей на 5 міжнародних конференціях. Захищено одну магістерську роботу. Розробка відповідає світовому рівню. Розроблено нові схемо-технічні рішення та технології створення апаратно-програмних засобів радіорелейної лінії діапазону частот 128-134 ГГц для передачі надвисокошвидкої (до 1,2 ГГбіт/с) передачі цифрової інформації. Результати роботи використовуються спільно з ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова (м.Київ) у рамках виконання робіт по проектуванню контрольно-вимірювальної апаратури субтерагерцового діапазону та Одеським обласним радіотелевізійним передавальним центром (м. Одеса) (договір № С/986 від 20.06.2016 р.) для створення засобів передачі для побудови надвисокошвидкісних (понад 1 Гбіт/с) транспортних розподільчих мереж.uk
dc.description.abstractenAn experimental model of a digital radio link with a gigabit bandwidth is functional in the terahertz range, and which can be used in a new generation of ultra-high switching of mobile communication networks for transmitting and receiving digital data at a rate up to 1 Gbit / c in the frequency range 128 - 134 GHz range communication within 1 km. The developed software methods for the design of the main functional units of the transmitting-receiving channel radio link terahertz range. The research, adjustment and optimization of the individual functional units of the radio link. Established a block diagram of the experimental setup designed for the study of digital television signals during transmission by transceiver path of the terahertz range. The possibility of radio relay lines to transmit signals in the terahertz range 137 DVB-C standard channels at a rate of 5.206 Gbit / s at a distance of 2.3 km, in the presence of amplification output power transmission path of up to 50 mW. Implemented heterogeneous duplex operation with radio gigabit throughput in the terahertz range 130-134 GHz for testing in a laboratory developed test procedure. Proposed technical solutions to create functional units receive and transmit paths with the pump at the fundamental harmonic and the use of quasi-optical and spatial power summation methods that will allow for the first time to create in the terahertz transmission (with an output power up to 5 mW) and the receiver (with the noise factor at the level of 10 dB) of the radio. Grounded and offered technical solutions to improve the capacity and increase the coverage area of information and telecommunication networks using a telecommunication system in the terahertz range. Results of work are introduced in educational process. A new section "Designing of radio-relay systems in the terahertz range" on the subject "Wireless telecommunications system TKS-1." Designed for lab workshop "Study of the transmission of radio signals for digital television microwave link terahertz range" on a subject "relay and tropospheric communication system." 4 patents of Ukraine for utility model and 3 of the decision to grant patents of Ukraine for inventions. Published 11 articles (of which 5 in journals included in the scientific-metric database Scopus and WebofScience index SNIP≥ 0,8 (SourceNormalizedImpactPerPaper), published 20 papers at international conferences 5. Protected by a master's thesis. Development meets international standards. Novel schemes and technical solutions, and the technology of hardware and software for microwave frequency range 128-134 GHz line for transmitting nadvisokoshvidkoi (1.2 GGbit / s) digital data transmission. The results are used in conjunction with "Meridian" to them. Korolev (Kiev) as part of the work on the design of the instrumentation subteragertcovoj range and Odessa Regional Broadcasting Center (m. Odesa) (contract number C/986 from 20.06.2016 g) To create a transfer of funds to build nadvisokoshvidkisnih (more than 1 Gbit /s) transport distribution networks.uk
dc.description.abstractruПолучено экспериментальный образец цифровой радиолинии с гигабитной пропускной способностью, функционирующий в терагерцовом диапазоне и который может быть использован в сверхвысокоскоростных распределительных сетях мобильной связи нового поколения для обеспечения передачи и приема цифровой информации со скоростью до 1 Гбит / c в диапазоне частот 128 - 134 ГГц на дальности связи в пределах 1 км. Разработанные методы программного обеспечения для проектирования главных функциональных узлов передающе-приемного тракта канала радиосвязи терагерцового диапазона. Проведены исследования, корректировка и оптимизация отдельных функциональных узлов радиолинии. Налажена структурная схема спроектированной экспериментальной установки для исследования сигналов цифрового телевидения при их передаче по приемо-передающему тракта терагерцового диапазона. Определена возможность радиорелейной линии терагерцового диапазона передавать сигналы 137 каналов стандарта DVB-C со скоростью 5.206 Гбит / с на расстоянии до 2,3 км, при наличии усиления выходной мощности передающего тракта до 50 мВт. Реализовано гетерогенный дуплексный режим работы радиолинии с гигабитной пропускной способностью в терагерцовом диапазоне 130-134 ГГц, для тестирования которой в лабораторных условиях разработана методика испытания. Предложено техническое решение по созданию функциональных узлов приемного и передающего трактов с накачкой на основной гармонике и с использованием квазиоптических и пространственных методов суммирования мощности, что позволит впервые создать в терагерцового диапазона передаточные (с выходной мощностью до 5 мВт) и приемной (с коэффициентом шума на уровне 10 дБ) радиотракта. Обоснованы и предложены технические решения по повышению пропускной способности и увеличения зоны покрытия информационно-телекоммуникационных сетей с использованием телекоммуникационной системы терагерцового диапазона. Результаты работы внедрены в учебный процесс. Разработан новый раздел «Проектирование радиорелейных систем терагерцового диапазона» по дисциплине и разработано лабораторную работу для практикума «Исследование передачи радиосигналов цифрового телевидения по радиорелейной линии терагерцового диапазона» по учебной дисциплине«Беспроводные телекоммуникационные системы ТКС-1». Получено 7 патентаов Украины на полезную модель и 2 решения о выдаче патентов Украины на изобретения. Опубликовано 13 статей (из них 5-в журналах, входящих в научно-метрических баз данных Web of Science и Scopus с индексом SNIP≥ 0,8 (SourceNormalizedImpactPerPaper), опубликовано 20 докладов на 5 международных конференциях. Защищено одну магистерскую работу. Разработка соответствует мировому уровню. Разработаны новые схемы и технические решения и технологии создания аппаратно-программных средств радиорелейной линии диапазона частот 128-134 ГГц для передачи надвисокошвидкои (до 1,2 ГГбит / с) передачи цифровой информации. Результаты работы используются совместно с ОАО «Меридиан» им. С.П.Королева (Киев) в рамках выполнения работ по проектированию контрольно-измерительной аппаратуры субтерагерцового диапазона и Одесский областной радиотелевизионный передающий центр (м. Одеса) (договор № С / 986 от 20.06.2016 г.) Для создания средств передачи для построения надвисокошвидкисних (более 1 Гбит/с) транспортных распределительных сетей.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (ТК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_2846.pdf788.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.