Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21585
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorРолік, О. І.uk
dc.contributor.advisorRolik, Oleksandr I.en
dc.contributor.advisorРолик, А. И.ru
dc.date.accessioned2018-01-17T13:41:03Z-
dc.date.available2018-01-17T13:41:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.govdoc0115U000322-
dc.identifier.other2844-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/21585-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»uk
dc.subjectінформаційні технологіїuk
dc.subjectоб’єктна модельuk
dc.subjectметоди аналізуuk
dc.subjectсистема управління ІТ-інфраструктурамиuk
dc.subjectматематичні моделіuk
dc.titleРозробка та впровадження системи управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсамиuk
dc.title.alternativeDevelopment and implementation of IT-infrastructure management system with consolidated informational and computing resourcesuk
dc.title.alternativeРазработка и внедрение системы управления ИТ-инфраструктурой с консолидированными информационно-вычислительными ресурсамиuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.departmentНДІ інформаційних процесівuk
dc.format.page5 c.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukПідвищено ефективність, надійність і якість надання послуг ІТ-інфраструктури на основних етапах її життєвого циклу, насамперед експлуатації та розвитку, за рахунок розробки та впровадження системи управління, що забезпечує моніторинг параметрів функціонування з урахуванням математичних та інформаційних моделей і методів аналізу, синтезу структури і управління експлуатацією ІТ-інфраструктури. Розроблено проблемно-орієнтовану інформаційну технологію управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсами. Запропоновано декомпозиційно-компенсаційний спосіб управління рівнем послуг в ІТ-інфраструктурах. Розроблено математичні моделі і методи аналізу ІТ-інфраструктур та їх складових, насамперед параметрів працездатності та стану елементів ІТ-інфраструктур, моделі і методи ефективного розподілу ресурсів ІТ-інфраструктур на основі кластеризації, планування і диспетчеризації ресурсів з урахуванням значимості процесів-споживачів ресурсів, прототипи базових компонентів технології автоматизованого управління експлуатацією великих ІТ-інфраструктур. Створено інформаційну технологію для системи управління ІТ-інфраструктурою на основі математичних моделей оцінки стану об’єктів, яка призначена для моніторингу та оперативного реагування у реальному часі на події, що виникають в ІТ-інфраструктурі. На основі агентського підходу розроблено механізми управління консолідованими ресурсами ІТ-інфраструктури і механізми розподілу ресурсів ІТ-інфраструктури в умовах їх дефіциту та надлишку, консолідації та віртуалізації, з урахуванням значимості бізнес-процесів і політики використання ресурсів, що дозволило підвищити ефективність використання ресурсів з одночасним підтриманням узгодженого рівня послуг.uk
dc.description.abstractenAn efficiency, reliability and quality of IT infrastructure service delivery are increased at key stages of its life cycle, primarily at its operation and development stages, through the development and implementation of management system that provides the monitoring of system parameters taking into account the mathematical and information models and methods of analysis, structure synthesis and IT infrastructure operation management. A problem-oriented information technology of corporate IT infrastructure management with consolidated information and computing resources was developed. A decomposition-compensation method of the service level management in corporate IT infrastructures was offered. Mathematical models and methods of analysis of IT infrastructures and their components was developed, primarily the performance parameters and parameters of the state of the IT infrastructure elements, models and methods of effective IT infrastructure resource allocation based on clustering, planning and scheduling of resources taking into account the importance of the processes that consume resources, prototypes of the basic components of technology-aided management of large IT infrastructure exploitation. An information technology for the IT infrastructures management was created. It is based on mathematical models of assessment of object states, which is intended for monitoring and rapid response to real-time events that occur in the IT infrastructure. Using agent-based approach and taking into account the importance of the business processes and resource utilization policy, the mechanisms of consolidate resources management of IT infrastructure and the mechanisms for the IT infrastructure resource allocation in conditions of their deficit, excess, consolidation and virtualization was developed, thus improving the efficiency of resource use while maintaining the agreed level of service.uk
dc.description.abstractruПовышены эффективность, надежность и качество предоставления услуг ИТ-инфраструктуры на основных этапах ее жизненного цикла, прежде всего эксплуатации и развития, за счет разработки и внедрения системы управления, обеспечивающей мониторинг параметров функционирования с учетом математических и информационных моделей и методов анализа, синтеза структуры и управления эксплуатацией ИТ-инфраструктуры. Разработана проблемно-ориентированная информационная технология управления ИТ-инфраструктурой с консолидированными информационно-вычислительными ресурсами. Предложен декомпозиционно-компенсационный способ управления уровнем услуг в ИТ-инфраструктурах. Разработаны математические модели и методы анализа ИТ-инфраструктур и их составляющих, прежде всего параметров работоспособности и состояния элементов ИТ-инфраструктур, модели и методы эффективного распределения ресурсов ИТ-инфраструктур на основе кластеризации, планирования и диспетчеризации ресурсов с учетом значимости процессов-потребителей ресурсов, прототипы базовых компонентов технологии автоматизированного управления эксплуатацией крупных ИТ-инфраструктур. Создана информационная технология для системы управления ИТ-инфраструктурою на основе математических моделей оценки состояния объектов, которая предназначена для мониторинга и оперативного реагирования в реальном времени на события, возникающие в ИТ-инфраструктуре. На основе агентского подхода разработаны механизмы управления консолидированными ресурсами ИТ-инфраструктуры и механизмы распределения ресурсов ИТ-инфраструктуры в условиях их дефицита и избытка, консолидации и виртуализации, с учетом значимости бизнес-процессов и политики использования ресурсов, что позволило повысить эффективность использования ресурсов с одновременным поддержанием согласованного уровня услуг.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_2844.pdf523.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.