Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22349
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТупкало, В. Н.-
dc.date.accessioned2018-03-14T15:25:33Z-
dc.date.available2018-03-14T15:25:33Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationТупкало В. Н. Концептуальные основы инновационного инжиниринга процессно-ориентированных предприятий / Тупкало В. Н. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2017. – № 14. – С. 261–266. – Библиогр.: 8 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/22349-
dc.language.isoruuk
dc.sourceЕкономічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць, № 14uk
dc.subjectинновационный инжинирингru
dc.subjectбизнес–процессru
dc.subjectпроцессное управлениеru
dc.subjectінноваційний інжинірингuk
dc.subjectбізнес-процесuk
dc.subjectпроцесне управлінняuk
dc.subjectinnovative engineeringen
dc.subjectbusiness-processen
dc.subjectprocess managementen
dc.subject.otherJEL classification: M11, О30uk
dc.titleКонцептуальные основы инновационного инжиниринга процессно-ориентированных предприятийuk
dc.title.alternativeКонцептуальні основи інноваційного інжинірингу процесно-орієнтованих підприємствuk
dc.title.alternativeConceptual basis of innovation engineering process-oriented companiesuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 261-266uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.identifier.doi10.20535/2307-5651.14.2017.108770-
dc.subject.udc658.5uk
dc.description.abstractukУ статті викладені розроблені автором концептуальні засади методології інноваційного інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств. Дано визначення категорії «Інноваційний інжиніринг процесно-орієнтованих підприємств» як методології, що з’єднує разом науково-економічні та інформаційно-технічні знання з метою вирішення завдання забезпечення економічної стійкості підприємства шляхом проведення адаптивних перетворень на стратегічному рівні і на рівні протікання управлінських і технологічних бізнес-процесів на основі інжинірингової концепції «організаційна структура слідує за стратегією». Розроблена модель інноваційного механізму реалізації інжинірингової концепції «організаційна структура слід за стратегією». Як описового візуалізоване уявлення об’єктів бази знань процесного менеджменту інноваційно-орієнтованого підприємства в рамках його системи ланцюжків створення бізнес-цінностей запропоновано використовувати мову процесного бізнес-моделювання TML (Мова моделювання Тупкало, англ. TML – Tupkalo Modeling Language). Розроблено функціонал рішення задачі синтезу інноваційно-орієнтованої системи управління підприємства.uk
dc.description.abstractenThe article presents the author developed the conceptual basis of the methodology of innovative engineering process-oriented enterprise. The definition of «Innovative engineering process-oriented enterprises» category as the methodology that brings together the scientific, economic, and information and technical expertise in order to solve the problem of maintenance of economic stability of the enterprise through adaptive changes at the strategic level and at the level of the flow of managerial and technological business processes on the basis of the engineering concept of «organizational structure follows strategy.» Developed model of the innovative mechanism of realization of the engineering concept of «organizational structure follows strategy». To describe the object of the process of knowledge management innovation-oriented enterprises are encouraged to use the language of the business process – modeling TML. (TML – Tupkalo Modeling Language). Been developed the functionality for solving the problem of synthesis of innovation-oriented enterprise management.uk
dc.description.abstractruВ статье изложены разработанные автором концептуальные основы методологии инновационного инжиниринга процессно-ориентированных предприятий. Дано определение категории «Инновационный инжиниринг процессно-ориентированных предприятий» как методологии, которая соединяет вместе научно-экономические и информационно-технические знания с целью решения задачи обеспечения экономической устойчивости предприятия путем проведения адаптивных преобразований на стратегическом уровне и на уровне протекания управленческих и технологических бизнес–процессов на основе инжиниринговой концепции «организационная структура следует за стратегией». Разработана модель инновационного механизма реализации инжиниринговой концепции «организационная структура следует за стратегией». В качестве описательного визуализированного представления объектов базы знаний процессного менеджмента инновационно-ориентированного предприятия в рамках его системы цепочек создания бизнес-ценностей предложено использовать язык процессного бизнес – моделирования TML. (язык моделирования Тупкало, англ.TML – Tupkalo Modeling Language). Разработан функционал решения задачи синтеза инновационно-ориентированной системы управления предприятия.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EV2017_261-266.pdf832.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.