Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22694
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКузьмінський, Євгеній Васильович-
dc.contributor.authorЩурська, Катерина Олександрівна-
dc.contributor.authorKuzminskyy, Yevgeniy V.-
dc.contributor.authorShchurska, Kateryna O.-
dc.contributor.authorКузьминский, Евгений Васильевич-
dc.contributor.authorЩурская, Екатерина Александровна-
dc.date.accessioned2018-04-05T11:23:32Z-
dc.date.available2018-04-05T11:23:32Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationКузьмінський Є. В. Пріоритетні напрями розвитку екобіотехнології. 1. Природоохоронні біотехнології / Є. В. Кузьмінський, К. О. Щурська // Innovative Biosystems and Bioengineering : international scientific e-journal. – 2018. – Vol. 2, No. 1. – Pp. 22–32. – Bibliogr.: 32 ref.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/22694-
dc.language.isoukuk
dc.rightsAttribution 4.0 International (CC BY 4.0)en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcodeen
dc.sourceInnovative Biosystems and Bioengineering : international scientific e-journal, 2018, Vol. 2, No. 1en
dc.subjectприродоохоронні біотехнологіїuk
dc.subjectекобіотехнологіяuk
dc.subjectбіоенергетикаuk
dc.subjectбіотестуванняuk
dc.subjectекосистемні процесиuk
dc.subjectпереробка відходівuk
dc.subjectбіодеструкціяuk
dc.subjectenvironmental biotechnologiesen
dc.subjectecobiotechnologyen
dc.subjectbioenergyen
dc.subjectbiotestingen
dc.subjectecosystem processesen
dc.subjectwaste treatmenten
dc.subjectbiodegradationen
dc.subjectприродоохранные биотехнологииru
dc.subjectэкобиотехнологияru
dc.subjectбиоэнергетикаru
dc.subjectбиотестированиеru
dc.subjectэкосистемные процессыru
dc.subjectпереработка отходовru
dc.subjectбиодеструкцияru
dc.titleПріоритетні напрями розвитку екобіотехнології. 1. Природоохоронні біотехнологіїuk
dc.title.alternativePriority Directions of Development of Ecobiotechnology. 1. Environmental Biotechnologyen
dc.title.alternativeПриоритетные направления развития экобиотехнологии. 1. Природоохранные биотехнологииru
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 22-32uk
dc.publisher.placeKyiven
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/ibb.2018.2.1.119233-
dc.subject.udc606:628uk
dc.description.abstractukТотальний розвиток суспільства шляхом техногенезу та посилення його впливу на біосферу призвів до виникнення конфлікту між людством, з одного боку, і його середовищем існування, в широкому розумінні, з іншого. Ліквідація усіх цих негараздів неможлива без застосування новітніх природоохоронних технологій, або саме екобіотехнологій, для очищення стічних вод, знешкодження небезпечних газових викидів, використання перспективних засобів утилізації твердих і рідких промислових відходів, діагностики забруднень довкілля, підвищення ефективності методів біологічного відновлення забруднених ґрунтів, заміни низки агрохімікатів на біотехнологічні препарати тощо. Нині біотехнологія присутня як та чи інша складова у кожному переліку тенденцій розвитку розвинених держав світу. Увібравши результати досліджень названих вище наук, біотехнологія стала рушійною силою XXI століття. У статті визначено предмет екологічної біотехнології як самостійного напряму біотехнології та представлено сучасні тенденції розвитку природоохоронних біотехнологій, акцентовано увагу на світоглядній значимості екобіотехнології порівняно з традиційною – промисловою біотехнологією. Класична традиційна біотехнологія як складова технологій індустріального суспільства дає відповідь на запитання “Як заробляти?” і за головну мету має підвищення доданої вартості – тобто отримання прибутку понад усе. Екологічна ж біотехнологія як невід’ємна складова суспільства майбутнього (Knowledge Society) дає відповідь на запитання “Як співіснувати?” і за мету ставить підвищення якості та безпеки життя членів суспільства, чим і відрізняється від традиційної промис­лової біотехнології. Обґрунтовано такі пріоритетні напрями екологічної біотехнології, як біотестування, оптимізація екосистемних процесів, переробка й утилізація відходів цивілізації, очищення води, повітря і ґрунтів. Вирішення проблем кожного з цих напрямів як теоретично, так і практично може бути здійснене не лише завдяки екологічній біотехнології. Однак застосування екобіотехнологій у багатьох випадках є більш оптимальним рішенням. Біотехнологія охорони довкілля, яка включає в себе технології очищення всіх трьох головних його складових: води, ґрунту і повітря, є ключовим підходом для запобігання антропогенному впливу на довкілля, а також для подолання наслідків техногенних аварій із викидом шкідливих сполук у навколишнє середовище.uk
dc.description.abstractenTotal development of society through technogenesis and strengthening of its influence on the biosphere has led to conflict between humanity, on the one hand, and its environment, on the other. Elimination of all these problems is impossible without the use of the latest environmental technologies or ecobiotechnologies for waste water treatment, disposal of hazardous gas emissions, using of promising ways of solid and liquid industrial waste utilization, environmental pollution diagnostics, the efficiency improvement of contaminated soil biological recovery, the replacement of a number of agrochemicals on biotechnological products, to name a few. Today, biotechnology is present in one component or another in all the trends of the developed countries of the world. By incorporating the results of the research of the aforementioned sciences, biotechnology has become the driving force of the 21st century. The article defines the subject of environmental biotechnology as an independent field of biotechnology and presents current trends in the development of environmental biotechnologies, focuses on the world-view importance of ecobiotechnology in comparison with traditional – industrial biotechnology. Classical traditional biotechnology, as part of the technology of an industrial society, answers the question "How to make money?" The main goal of traditional biotechnology is to increase the added value (receiving of profit is above all). Ecological biotechnology as an integral part of the future society (Knowledge Society) answers the question "How to coexist?" and aims to increase the quality and safety of life of society members, which differs from traditional industrial biotechnology. The following priority directions of ecological biotechnology, such as biotesting, optimization of ecosystem processes, recycling, and utilization of civilian waste, water, air and soil purification, are substantiated. Solving the problems of each of these areas, both theoretically and practically, can be done not only thanks to ecological biotechnology. However, the use of ecobiotechnology in many cases is the most optimal solution. The biotechnology of environmental protection, which includes technologies for the purification of all three of its main components (water, soil, and air), is a key approach to prevent anthropogenic environmental impact, as well as to overcome the consequences of man-made accidents with the release of harmful compounds into the environment.en
dc.description.abstractruТотальное развитие общества путем техногенеза и усиление его влияния на биосферу привело к возникновению конфликта между человечеством, с одной стороны, и его средой обитания, в широком смысле, с другой. Ликвидация всех этих проблем невозможна без применения новейших природоохранных технологий, или же экобиотехнологий, для очистки сточных вод, обезвреживания опасных газовых выбросов, использования перспективных средств утилизации твердых и жидких промышленных отходов, диагностики загрязнений окружающей среды, повышения эффективности методов биологического восстановления загрязненных почв, замены ряда агрохимикатов на биотехнологические препараты и тому подобное. Сейчас биотехнология присутствует в виде той или иной составляющей во всех тенденциях развития развитых государств мира. Вобрав результаты исследований названных выше наук, биотехнология стала движущей силой XXI века. В статье определен предмет экологической биотехнологии как самостоятельного направления биотехнологии и представлены современные тенденции развития природоохранных биотехнологий, акцентировано внимание на мировоззренческой значимости экобиотехнологии по сравнению с традиционной – промышленной биотехнологией. Классическая традиционная биотехнология как составляющая технологий индустриального общества дает ответ на вопрос “Как зарабатывать?” и главной целью имеет повышение добавленной стоимости – то есть получение прибыли превыше всего. Экологическая же биотехнология как неотъемлемая составляющая общества будущего (Knowledge Society) дает ответ на вопрос “Как сосуществовать?” и целью ставит повышение качества и безопасности жизни членов общества, чем и отличается от традиционной промышленной биотехнологии. Обоснованы следующие приоритетные направления экологической биотехнологии: биотестирование, оптимизация экосистемных процессов, переработка и утилизация отходов цивилизации, очистки воды, воздуха и почвы. Решение проблем каждого из этих направлений как теоретически, так и практически осуществимо не только благодаря экологической биотехнологии. Однако применение экобиотехнологий во многих случаях является более оптимальным решением. Биотехнология охраны окружающей среды, которая включает в себя технологии очистки всех трех главных ее составляющих: воды, почвы и воздуха, является ключевым подходом для предотвращения антропогенного воздействия на окружающую среду, а также для преодоления последствий техногенных аварий с выбросом вредных соединений в окружающую среду.ru
dc.publisherIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Instituteen
Appears in Collections:Innovative Biosystems and Bioengineering: international scientific e-journal, Vol. 2, No. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shchurska.pdf541.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons