Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22695
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorПанкратова, Н. Д.uk
dc.contributor.advisorPankratova, N. D.en
dc.contributor.advisorПанкратова, Н. Д.ru
dc.date.accessioned2018-04-05T11:43:57Z-
dc.date.available2018-04-05T11:43:57Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.govdoc0109U000302-
dc.identifier.other2235_0-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/22695-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.subjectскладні технічні системиuk
dc.subjectстратегіяuk
dc.subjectживучість об’єктуuk
dc.titleРозробка інтегрованої технології системного проектування, управління безпекою і діагностування складних технічних об’єктів в умовах невизначеності та багатофакторних ризиківuk
dc.title.alternativeDevelopment of an integrated technology system design, safety control and diagnosis of complex technical objects under conditions of uncertainty and multifactorial riskuk
dc.title.alternativeРазработка интегрированной технологии системного проектирования, управления безопасностью и диагностирования сложных технических объектов в условиях неопределенности и многофакторных рисковuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.facultyІнститут прикладного системного аналізуuk
dc.format.page5 c.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukРозроблено методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій щодо забезпечення управління функціонуванням та моніторингу, оперативного діагностування, оцінювання та прогнозування ресурсів допустимого ризику прогнозуємої множини позаштатних, критичних, надзвичайних, аварійних та катастрофічних ситуацій у динаміці функціонування складних технічних систем (СТС) в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків. Запропонована системна стратегія гарантованої безпеки функціонування СТС базується на введенні нової методології, аксіоми та низки гіпотез щодо функціонування СТС у динаміці ситуацій ризику; новому принципі своєчасного виявлення причин появи позаштатних ситуацій, оперативного запобігання переходу штатних ситуацій в позаштатні, аварійні або надзвичайні, виявленні факторів ризику, прогнозуванні основних показників живучості об’єкту протягом заданого періоду його експлуатації як основи забезпечення гарантованої безпеки у динаміці функціонування СТС. Системна стратегія реалізована у вигляді інструментарію інформаційної платформи технічної діагностики (ІПТД), забезпечує запобігання непрацездатності і своєчасного виявлення позаштатних ситуацій функціонування об’єкту на основі оперативного діагностування, системного оцінювання і прогнозування динаміки багатофакторних ризиків. Шляхом комплексної, системної і безперервної оцінки параметрів функціонування об’єкту в реальному режимі часу виявляються ситуації, які потенційно можуть привести до виходу об’єкта за межі функціонування в штатному режимі. Одночасний супровід і інтегрована оцінка показників кінцевої кількості функціонально динамічних параметрів дозволяє здійснювати деталізацію процесів функціонування об’єкту будь-якого порядку складності. Для ситуацій, розвиток яких приводить до можливих відхилень параметрів від штатного режиму функціонування об’єкту, можливо своєчасне прийняття рішення про зміну режиму функціонування об’єкту або штучного корегування ряду параметрів з метою забезпечення живучості функціонування. Принципи, які закладені в реалізацію стратегії гарантованої безпеки функціонування СТС, забезпечують гнучкий підхід до своєчасного виявлення, розпізнавання, прогнозування і системного діагностування факторів і ситуацій ризиків, формуванню і реалізації раціонального рішення за практично прийнятний час в межах неусувного тимчасового обмеження.uk
dc.description.abstractenThe methodological, mathematical and algorithmical toolkit on providing the control by functioning and monitoring, operative diagnosis, evaluation and prediction of the permissible risk margin of the forecast abnormal, critical, extraordinary, emergency and catastrophic situations’ set in the complex technical systems’ (CTS) functioning dynamics under the conditions of the uncertainties and multifactorial risks is worked out. The offered system strategy of the guaranteed safety of the CTS functioning is based on the input of the new methodology, axiom and the row of the hypotheses relatively the CTS functioning in the dynamics of the risk situations; the new principle to discover timely the reasons for the appearance of the abnormal situations, operative prevention for the transition of the normal situations to the abnormal, emergency or extraordinary, discovery of the risk factors, forecasting of the main object survivability indications in a flow of the set period of it exploitation as the base for the providing of the guaranteed safety in the CTS functioning. The system strategy is realized as the toolkit of the informational platform of the technical diagnostics (IPTD), provides the prevention of the uncapacity and the timely discovery of the abnormal object functioning situations on the base of the operative diagnosis, the system evaluation and the forecasting of the multifactorial risks’ dynamics. By complex, system and continuous evaluation of the parameters of the object functioning in the real time mode there are discovered the situations, which can lead to output of the object out the functioning limits in the normal mode. The simultaneous accompaniment and integrated evaluation of the indications of the eventual number of the functionally dynamical parameters allows to carry out in detail the processes of the functioning of the object for the any complexity. For the situations, which development leads to the possible parameter rejections from the normal mode of the object functioning, it is possible the timely to take the decision about the changing of the object functioning mode or artificial correcting of the parameter row with the goal to provide it functioning surviability. The principles, which put to realize the strategy of the guaranteed safety of CTS functioning, provide the flexible approach to the timely discovery, recognition, forecasting and system diagnosis of the risk factors and risk situations, forming and realization of the rational decision for practically acceptable time in the limits of the irremovable time restriction.uk
dc.description.abstractruРазработан методологический, математический и алгоритмический инструментарий по обеспечению управления функционированием и мониторинга, оперативного диагностирования, оценки и прогнозирования ресурсов допустимого риска прогнозируемого множества нештатных, критических, чрезвычайных, аварийных и катастрофических ситуаций в динамике функционирования сложных технических систем (СТС) в условиях неопределенностей и многофакторных рисков. Предложенная системная стратегия гарантированной безопасности функционирования СТС базируется на введении новой методологии, аксиомы и ряда гипотез относительно функционирования СТС в динамике ситуаций риска; новом принципе своевременного выявления причин появления нештатных ситуаций, оперативного предотвращения перехода штатных ситуаций в нештатные, аварийные или чрезвычайные, выявлении факторов риска, прогнозировании основных показателей живучести объекта в течение заданного периода его эксплуатации как основы обеспечения гарантированной безопасности в динамике функционирования СТС. Системная стратегия реализована в виде инструментария информационной платформы технической диагностики (ИПТД), обеспечивает предотвращение неработоспособности и своевременное выявление нештатных ситуаций функционирования объекта на основе оперативного диагностирования, системного оценивания и прогнозирования динамики многофакторных рисков. Путем комплексного, системного и непрерывного оценивания параметров функционирования объекта в реальном режиме времени выявляются ситуации, которые могут привести к выходу объекта за пределы функционирования в штатном режиме. Одновременное сопровождение и интегрированная оценка показателей конечного количества функционально динамических параметров позволяет осуществлять детализацию процессов функционирования объекта любого порядка сложности. Для ситуаций, развитие которых приводит к возможным отклонениям параметров от штатного режима функционирования объекта, возможно своевременное принятие решения об изменении режима функционирования объекта или искусственного корректирования ряда параметров с целью обеспечения живучести его функционирования. Принципы, заложенные в реализацию стратегии гарантированной безопасности функционирования СТС, обеспечивают гибкий подход к своевременному выявлению, распознаванию, прогнозированию и системному диагностированию факторов и ситуаций рисков, формированию и реализации рационального решения за практически приемлемое время в пределах неустранимого временного ограничения.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2235_0.pdf232.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.