Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23362
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКоробко, Іван Васильович-
dc.contributor.authorПташніченко, Володимир Олександрович-
dc.date.accessioned2018-06-11T11:46:17Z-
dc.date.available2018-06-11T11:46:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationПташніченко, В. О. Врахування відміностей робочих середовищ при калібруванні і практичному застосуванні лічильників газу : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Пташніченко Володимир Олександрович. – Київ, 2018. – 106 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/23362-
dc.language.isoukuk
dc.subjectвимірювальні перетворювачі витратиuk
dc.subjectтурбінні витратоміриuk
dc.subjectультразвукові витратоміриuk
dc.subjectвідмінність робочих середовищuk
dc.subjectгустинаuk
dc.subjectdifference of working mediauk
dc.subjectизмерительные преобразователи расходаuk
dc.subjectтурбинные расходомерыuk
dc.subjectультразвуковые расходомерыuk
dc.subjectотличие рабочих средuk
dc.subjectплотностьuk
dc.subjectmeasuring transducers of flowuk
dc.subjectturbine flowmetersuk
dc.subjectultrasonic flowmetersuk
dc.subjectdensityuk
dc.titleВрахування відміностей робочих середовищ при калібруванні і практичному застосуванні лічильників газуuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page106 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc006.91:681.121.089uk
dc.description.abstractukДисертація складається з вступу, семи розділів, висновків роботі в цілому, списку використаної літератури та додатків. Загальний об’єм дисертації становить 86 сторінки, 29 рисунки , 34 таблиці . Постійний ріст цін на природний газ, обумовлює питання підвищення точності його обліку. Існуючі вимоги щодо допустимих меж похибок вимірювальних перетворювачів витрати (ВПВ), коректорів або обчислювачів, які застосовуються при комерційному обліку, не можуть задовольнити вимоги споживачів, оскільки результати отримані при повірці на повітрі за атмосферного тиску, а ВПВ використовуються для реєстрації природного газу із надлишковим тиском. Через відмінність фізичних властивостей повітря та природного газу, а також умов застосуванні та повірки ВПВ додають недостовірності вимірювань об’ємів та об’ємної витрати природного газу при комерційному обліку. Метою магістерської дисертації є дослідження невідповідності робочих середовищ при калібруванні та практичному застосуванні лічильників природного газу, а також розробка методики повірки та калібрування ЗВТ на повітрі з максимальним наближенням до результатів повірки та калібрування на природному газу. Для досягнення поставленої мети досліджень були вирішені задачі, такі як: проаналізовано стан проблем вимірювання об’єму та об’ємної витрати, оцінювання сучасних засобів вимірювання витрати та кількості газу, проведено аналіз відмінностей умов калібрування і експлуатації, розроблено комплекс розрахунку вимірювального перетворювача витрати природного газу з врахуванням робочого середовища, проведено комп’ютерне моделювання роботи вимірювального перетворювача із використанням CFD – технологій, проведено обробку експериментальних даних досліджень вимірювальних перетворювачів витрати та кількості газу. Об’єктом дослідження є ВПВ природного газу на базі тахометричних та акустичних методів, що широко використовуються в різних галузях промисловості. Методи досліджень, які покладені в основу роботи, базуються на використанні математичного моделювання фізичних процесів, основних законах гідродинаміки, методах сучасних інформаційних технологій. Наукова новизна результатів полягає в наступному. Проведено аналіз досліджень невідповідності робочих середовищ при повірці, калібруванні та практичному застосуванні лічильників природного газу. Основні наукові положення та результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на двох міжнародних конференціях, серед них: ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування», м. Київ, 2018, ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», м. Київ, 2018. Основні положення та результати дисертаційної роботи викладені в 4 публікаціях матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференцій.uk
dc.description.abstractenThe dissertation consists of introduction, seven sections, conclusions of work in general, list of used literature and applications. The total volume of the dissertation is 86 pages, 29 figures, 34 tables. Constant growth of prices for natural gas, causes the issue of increasing the accuracy of its accounting. Existing requirements for the tolerance limits of errors of measuring transducers of expenditure (ERV), proofreaders or calculators used in commercial accounting can not satisfy the requirements of consumers, since the results are obtained when verified by air at atmospheric pressure, and ERWs are used to register natural gas with excess pressure . Because of the difference in the physical properties of air and natural gas, as well as the conditions of application and verification of ERW, there are unreliable estimates of volumes and volumetric consumption of natural gas in commercial accounting. The purpose of the master's dissertation is to investigate the mismatch of working environments during calibration and practical application of natural gas meters, as well as to develop a verification procedure and calibration of the FTA in the air with maximum approximation to the results of calibration and calibration on natural gas. To achieve the goal of the research, the following problems were solved: such as: the state of the problems of measuring volume and volume consumption, the estimation of modern means of measuring the flow rate and the amount of gas, the analysis of the differences between the calibration and operation conditions, the complex of the calculation of the metering converter of the natural gas consumption taking into account the working environment, a computer modeling of the work of the measuring converter using CFD technologies was carried out, processing of experimental data of studies of measuring transducers of the cost and amount of gas. The research object is ERW natural gas based on tachometric and acoustic methods widely used in various industries. The research methods that underlie the work are based on the use of mathematical modeling of physical processes, basic laws of hydrodynamics, and methods of modern information technologies. The scientific novelty of the results is as follows. The analysis of researches of nonconformity of working environments during calibration, calibration and practical application of natural gas meters is carried out. The main scientific positions and results of the dissertation work were reported and discussed at two international conferences, among them: the XI All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Students and Postgraduates ""A View to the Future of Instrumentation"", Kyiv, 2018, XVII International Scientific and Technical Conference ""Instrumentation: the state and prospects "", Kyiv, 2018. The main positions and results of dissertation work are presented in 4 publications of materials of international and all-Ukrainian scientific and technical conferences.uk
dc.description.abstractruДиссертация состоит из введения, семи глав, заключения работе в целом, списка использованной литературы и приложений. Общий объем диссертации составляет 86 страницы, 29 рисунков, 34 таблицы. Постоянный рост цен на природный газ, обусловливает вопрос повышения точности его учета. Существующие требования относительно допустимых пределов погрешностей измерительных преобразователей расхода (ВПВ), корректоров или вычислителей, которые применяются при коммерческом учете, не могут удовлетворить требования потребителей, поскольку результаты получены при поверке на воздухе при атмосферном давлении, а ВПВ используются для регистрации природного газа с избыточным давлением . Из-за различия физических свойств воздуха и природного газа, а также условий применении и поверки ВПВ добавляют недостоверности измерений объемов и объемного расхода природного газа при коммерческом учете. Целью магистерской диссертации является исследование несоответствия рабочих сред при калибровке и практическом применении счетчиков природного газа, а также разработка методики поверки и калибровки СИТ на воздухе с максимальным приближением к результатам поверки и калибровки на природном газе. Для достижения поставленной цели исследований были решены задачи, такие как: проанализировано состояние проблемы измерения объема и объемного расхода, оценки современных средств измерения расхода и количества газа, проведен анализ различий условий калибровки и эксплуатации, разработан комплекс расчета измерительного преобразователя расхода природного газа с учетом рабочей среды, проведено компьютерное моделирование работы измерительного преобразователя с использованием CFD - технологий, проведена обработка экспериментальных данных исследований измерительных преобразователей расхода и количества газа. Объектом исследования является ВПВ природного газа на базе тахометрических и акустических методов, широко используются в различных отраслях промышленности. Методы исследований, которые положены в основу работы, основанные на использовании математического моделирования физических процессов, основных законах гидродинамики, методах современных информационных технологий. Научная новизна заключается в следующем. Проведен анализ исследований несоответствия рабочих сред при поверке, калибровке и практическом применении счетчиков природного газа. Основные научные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на двух международных конференциях, среди них: XI Всеукраинской научно-практической конференции студентов и аспирантов «Взгляд в будущее приборостроения», г.. Киев, 2018, ХVII Международная научно-техническая конференция «Приборостроение: состояние и перспективы », г.. Киев, 2018. Основные положения и результаты диссертационной работы изложены в 4 публикациях материалов международных и всеукраинских научно-технических конференций.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ptashnichenko_magistr.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.