Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23666
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКапустян, Володимир Омелянович-
dc.contributor.authorЛевандовська, Яна Андріївна-
dc.date.accessioned2018-06-26T09:32:44Z-
dc.date.available2018-06-26T09:32:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЛевандовська, Я. А. Прогнозування показників фінансового забезпечення виробничої діяльності підприємства легкої промисловості : магістерська дис. : 051 Економіка. Економічна кібернетика / Левандовська Яна Андріївна. – Київ, 2018. – 96 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/23666-
dc.language.isoukuk
dc.subjectприбутокuk
dc.subjectпродуктивність праціuk
dc.subjectвиробітокuk
dc.subjectтрудомісткістьuk
dc.subjectрентабельністьuk
dc.subjectплатоспроможністьuk
dc.subjectліквідністьuk
dc.subjectзагальний випуск продукціїuk
dc.subjectолігополіяuk
dc.subjectмодель Курноuk
dc.subjectрівновага на ринкуuk
dc.subjectцінорегулювання на ринку легкої промисловостіuk
dc.subjectгарантійна рівновагаuk
dc.subjectрівновага Нешаuk
dc.subjectпроблеми олігополіїuk
dc.subjectприватні підприємстваuk
dc.subjectдержавне підприємствоuk
dc.subjectсистема математичного моделювання прибутків підприємствuk
dc.subjectтермін окупностіuk
dc.subjectігрові задачіuk
dc.subjectsolvencyuk
dc.subjectliquidityuk
dc.subjecttotal outputuk
dc.subjectoligopolyuk
dc.subjectKurno modeluk
dc.subjectmarket equilibriumuk
dc.subjectprice regulation in the ight industry marketuk
dc.subjectguarantee equilibriumuk
dc.subjectNash equilibriumuk
dc.subjectoligopoly problemsuk
dc.subjectprivate enterprisesuk
dc.subjectstate enterpriseuk
dc.subjectmathematical system modeling of enterprise profitsuk
dc.subjectpayback perioduk
dc.subjectgame tasksuk
dc.titleПрогнозування показників фінансового забезпечення виробничої діяльності підприємства легкої промисловостіuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page96 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc519.2uk
dc.description.abstractukУ магістерській дисертації проведено аналітичне ознайомлення із літературою, яка охоплюю напрямок дослідження даної роботи. Також було розкрито сутність понять, які розкривають фінансову ефективність діяльність підприємства, а саме: прибуток, продуктивність праці (що включає в себе виробіток та трудомісткість), рентабельність, платоспроможність, ліквідність. В даній науковій роботі було представлено певну послідовність виконання аналітики з метою релевантного аналізу та оцінки фінансової діяльності лляного підприємства, а також представлено інструменти, методи, інформаційне та програмне забезпечення, що допомагали у досягнення поставлених цілей. Магістерська дисертація охопила вирішення наступних теоретичних і практичних завдань: 1) дослідження праць вітчизняних та зарубіжних вчених, роботи яких присвячені проблематиці фінансового та економічного аналізу; 2) аналіз та узагальнення поширених методик, що застосовуються для оцінки фінансового стану підприємств; 3) встановлення особливостей фінансового стану підприємств легкої промисловості на сучасному етапі розвитку економіки; 4) виявлення основних тенденцій в структурі підприємств і оцінка використання вкладених в нього коштів; 5) відбір показників фінансового підприємства та визначення способів їх оцінки для аналітичного забезпечення підприємств легкої промисловості; 6) систематизація показників аналізу та оцінки фінансового стану виробничих підприємств; 7) розробка методики аналізу фінансового стану підприємства, що і дозволяє оцінити різні сторони цієї характеристики. У роботі запропоновано виявлені актуальні проблеми функціонування підприємств легкої промисловості в умовах олігополії ринку, а також вихід на ринок додаткового підприємства, яке в свою чергу є державним. Метою даної роботи стало дослідження задачі щодо побудови моделі функціонування новоствореного підприємства легкої промисловості з врахуванням установленої олігополії на ринку. Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, містить 88 сторінок (з них основного тексту – 73 с.), 6 ілюстрацій, 9 таблиць, 3 додатків і 43 джерела літератури.uk
dc.description.abstractenIn the master's dissertation an analytical acquaintance with the literature, covering the research direction of this work, was conducted. It also disclosed the essence of concepts that reveal the financial performance of the enterprise, namely: profit, productivity (including output and labor intensity), profitability, solvency, liquidity. In this scientific work a certain sequence of analysts' performance was presented with the purpose of the relevant analysis and evaluation of the financial activity of the linen enterprise, as well as presented tools, methods, information and software that helped to achieve the goals. The master's dissertation covered the following theoretical and practical tasks: 1) research of works of domestic and foreign scientists, whose work is devoted to the problems of financial and economic analysis; 2) analysis and generalization of commonly used methods for assessing the financial condition of enterprises; 3) the establishment of the characteristics of the financial situation of light industry enterprises at the present stage of economic development; 4) identifying the main trends in the structure of enterprises and assessing the use of funds invested in it; 5) selection of indicators of financial enterprise and determination of methods for their estimation for analytical support of light industry enterprises; 6) systematization of indicators of analysis and evaluation of the financial condition of production enterprises; 7) development of a methodology for analyzing the financial condition of an enterprise, which allows to evaluate different aspects of this characteristic. The paper presents the actual problems of functioning of light industry enterprises in the conditions of market oligopoly, as well as access to the market of an additional enterprise, which in turn is state owned. The purpose of this work was to study the task of constructing a model of functioning of the newly formed light industry enterprise, taking into account the established oligopoly in the market. Thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions, contains 88 pages (including the main text - 73 p.), 6 illustrations, 9 tables, 3 applications and 43 sources of literature.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levandovska_magistr.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.