Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23674
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorТадеєв, Юрій Петрович-
dc.contributor.authorКовальчук, Микола Михайлович-
dc.date.accessioned2018-06-26T11:40:02Z-
dc.date.available2018-06-26T11:40:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationКовальчук, М. М. Інтелектуальний капітал в моделях економічного зростання : магістерська дис. : 051 Економіка. Економічна кібернетика / Ковальчук Микола Михайлович. – Київ, 2018. – 76 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/23674-
dc.language.isoukuk
dc.subjectекономіко-математичне моделюванняuk
dc.titleІнтелектуальний капітал в моделях економічного зростанняuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page76 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc519.2uk
dc.description.abstractukСучасний етап економічного розвитку характеризується корінними змінами технологічного базису суспільного виробництва і становленням і розвитком інноваційної економіки. Особливе значення в цьому процесі належить інтелектуальному капіталу, який у все більшій мірі визначає структуру національної економіки, якість виробленої продукції і послуг, а також ефективність функціонування господарства на всіх його організаційних рівнях. Ступінь розвитку інтелектуальної праці і його участі у виробничих процесах стають найважливішими чинниками, що визначають конкурентоспроможність країни в світовій економіці, її експортні можливості і частку в світовому грошовому доході. В індустріально розвинених країнах роль науково-технічного прогресу, інтелектуалізації виробництва і активного проведення інноваційних процесів виключно велика. За оцінками фахівців на частку нових технологій в розвинених країнах припадає до 85% приросту валового внутрішнього продукту. Завдяки високотехнологічним і наукомістким видам продукції зазначені країни займають вигідне становище в світовому господарстві та міжнародному поділі праці, особливо в умовах розширення економічної глобалізації. Тому зараз особливо актуальним є питання ефективності внутрішньофірмового управління розвитком інтелектуального капіталу з метою формування дієвих організаційно-економічних механізмів накопичення і множення інтелектуального капіталу вітчизняними наукомісткими підприємствами. Варто відзначити, що в об'єктивній оцінці вартості інтелектуального капіталу гостру необхідність відчуває досить широке коло економічних агентів. Зокрема, вона важлива для потенційних інвесторів в угодах злиття та поглинання, так як існує ризик переплати за поглинається бізнес, що, в свою чергу, може привести до провалу всієї операції. Для акціонерів і менеджерів компанії важливо розуміти, які саме елементи інтелектуального капіталу створюють велику вартість, щоб саме в цих напрямках розвивати подальшу операційну діяльність, збільшувати ринкову капіталізацію. Також, менеджмент повинен знати вартість свого бізнесу при зверненні до стороннім інвесторам і кредиторам з метою одержання додаткового фінансування. Для зовнішніх користувачів (податкові служби, аудиторські компанії) потрібна методика визначення вартості компонентів інтелектуального капіталу і в цілому коректного і правильного обліку всіх активів, які були створені в результаті роботи компанії.uk
dc.description.abstractenThe present stage of economic development is characterized by radical changes in the technological basis of social production and the formation and development of an innovative economy. Of particular significance in this process is intellectual capital, which more and more determines the structure of the national economy, the quality of products and services produced, as well as the efficiency of the economy at all its organizational levels. The degree of development of intellectual labor and its participation in production processes become the most important factors determining the country's competitiveness in the world economy, its export opportunities and its share in world monetary income. In industrially developed countries, the role of scientific and technological progress, intellectualization of production and the active pursuit of innovation processes is extremely high. According to experts, the share of new technologies in developed countries accounts for 85% of the growth of gross domestic product. Due to the high-tech and high-tech products, these countries take advantage of the global economy and the international division of labor, especially in the context of the expansion of economic globalization. Therefore, the issue of the effectiveness of intra-firm management of intellectual capital development with a view to forming effective organizational and economic mechanisms of accumulation and multiplication of intellectual capital by domestic high-tech enterprises is particularly relevant. It is worth noting that in the objective assessment of the value of intellectual capital, the acute need is felt by a fairly wide range of economic agents. In particular, it is important for potential investors in M & A transactions, as there is a risk of overpaying for the business being absorbed, which in turn can lead to the failure of the entire operation. It is important for shareholders and managers of the company to understand what elements of intellectual capital create a high value, in this particular direction, to develop further operational activities, to increase market capitalization. Also, management should know the value of its business when appealing to third-party investors and creditors in order to receive additional funding. For external users (tax authorities, audit firms), a methodology is needed to determine the value of the components of intellectual capital and generally correct and correct accounting of all assets that were created as a result of the company's work.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalchuk_magistr.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.