Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23967
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКравченко, Олександр Валерійович-
dc.contributor.authorПанченко, Олена Сергіївна-
dc.contributor.authorМотроненко, Валентина Василівна-
dc.contributor.authorСмілянець, Євгенія Ярославівна-
dc.contributor.authorKravchenko, Oleksandr V.-
dc.contributor.authorPanchenko, Olena S.-
dc.contributor.authorMotronenko, Valentina V.-
dc.contributor.authorSmilianets, Evheniia Ya.-
dc.contributor.authorКравченко, Александр Валерьевич-
dc.contributor.authorПанченко, Елена Сергеевна-
dc.contributor.authorМотроненко, Валентина Васильевна-
dc.contributor.authorСмилянец, Евгения Ярославовна-
dc.date.accessioned2018-07-19T09:58:31Z-
dc.date.available2018-07-19T09:58:31Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationБіологічна нітрифікація-денітрифікація у процесі підготовки питної води: сучасний стан і основні біологічні агенти / О. В. Кравченко, О. С. Панченко, В. В. Мотроненко, Є. Я. Смілянець // Innovative Biosystems and Bioengineering : international scientific journal. – 2018. – Vol. 2, No. 1. – Pp. 64–70. – Bibliogr.: 20 ref.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/23967-
dc.language.isoukuk
dc.rightsAttribution 4.0 International (CC BY 4.0)en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
dc.sourceInnovative Biosystems and Bioengineering : international scientific e-journal, 2018, Vol. 2, No. 1uk
dc.subjectнітрогенвмісні сполукиuk
dc.subjectпитна водаuk
dc.subjectнітрифікаціяuk
dc.subjectденітрифікаціяuk
dc.subjectбіотехнології видалення нітрогеновмісних сполукuk
dc.subjectnitrogen-containing compoundsuk
dc.subjectdrinking wateruk
dc.subjectnitrificationuk
dc.subjectdenitrificationuk
dc.subjectbiotechnology of removal of nitrogen-containing compoundsuk
dc.subjectазотсодержащие соединенияuk
dc.subjectпитьевая водаuk
dc.subjectнитрификацияuk
dc.subjectденитрификацияuk
dc.subjectбиотехнологии удаления азотсодержащих соединенийuk
dc.titleБіологічна нітрифікація-денітрифікація у процесі підготовки питної води: сучасний стан і основні біологічні агентиuk
dc.title.alternativeBiological nitrification-denitrification in the drinking water treatment process: current status and main biological agentsuk
dc.title.alternativeБиологическая нитрификация-денитрификация в процессе подготовки питьевой воды: современное состояние и основные биологические агентыuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 64-70uk
dc.publisher.placeKyivuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/ibb.2018.2.1.130346-
dc.subject.udc628.16:579.222uk
dc.description.abstractukПроблематика. Сполуки нітрогену належать до одних із поширених забруднювачів підземних вод України. Високий вміст нітратів у питній воді становить загрозу для здоров’я населення (викликає метгемоглобінемію в дітей). Сполуки амонію не мають прямого впливу на здоров’я населення, проте встановлено їх можливий вплив на органолептичні показники питної води (смак і запах), на процес знезараження води та на появу нітритів у системах розподілення води. Тому актуальним є вивчення та пошук можливих шляхів застосування біотехнологічних методів видалення сполук нітрогену із питної води аналогічно до процесів, які відбуваються під час очищення стічних вод. Мета. Метою роботи є огляд сучасних технологій видалення нітрогенвмісних сполук із питної води та систематизація біологічних агентів, які використовуються під час цього процесу, для оцінки перспективи застосування біотехнологічних методів видалення нітрогенвмісних сполук на вітчизняних підприємствах водопостачання та водовідведення. Методика реалізації. Дослідження сучасного стану біологічної нітрифікації-денітрифікації під час очищення питної води проведено шляхом огляду наукової літератури за напрямом застосування сучасних біотехнологічних методів нітрифікації-денітрифікації питної води. Результати. Проведений аналіз показав, що для гетеротрофного процесу необхідна наявність джерела вуглецю, для автотрофного – дослідження з пошуку оптимального донора електронів. Висновки. Для широкого застосування біофільтрів для видалення нітрогенвмісних сполук із питної води необхідно шукати шляхи вдосконалення їх роботи заміною біологічного агента, інтенсифікацією процесів нітрифікації-денітрифікації, використанням мутантних штамів мікроорганізмів, виділених із завантаження працюючих фільтрів.uk
dc.description.abstractenBackground. Nitrogen compounds are one of the most common pollutants of groundwater in Ukraine. The high content of nitrates in drinking water poses a threat to the health of the population (causes methemoglobinemia in children). Ammonium compounds do not have a direct effect on the population health, but have possible effect on the drinking water organoleptic parameters (taste and smell), on the process of water disinfection and occurrence of nitrites in water distribution systems. Hence the study and the search for possible ways of using biotechnological methods of removing nitrogen compounds from drinking water in a similar way to those that occur during wastewater treatment is urgent. Objective. The aim of the paper is to review modern technologies for removing nitrogen compounds from drinking water and to systematize biological agents that are used during the process to assess the prospects for using biotechnological methods for removing nitrogen compounds at domestic water supply and sanitation facilities. Methods. A study of the current state of biological nitrification-denitrification in the purification of drinking water was carried out by reviewing the scientific literature on the application of modern biotechnological methods of nitrification-denitrification of drinking water. Results. The analysis showed that for the heterotrophic process, the presence of a carbon source is necessary, for autotrophic – a study to find the optimal electron donor. Conclusions. For the wide use of biofilters to remove nitrogen compounds from drinking water, it is necessary to seek ways to improve their work by replacing the biological agent, intensifying nitrification-denitrification processes, using mutant strains of microorganisms isolated from the loading of working filters.uk
dc.description.abstractruПроблематика. Соединения азота относятся к одним из распространенных загрязнителей подземных вод Украины. Высокое содержание нитратов в питьевой воде представляет угрозу для здоровья населения (вызывает метгемоглобинемию у детей). Соединения аммония не имеют прямого влияния на здоровье населения, однако установлено их возможное влияние на органолептические показатели питьевой воды (вкус и запах), на процесс обеззараживания воды и на появление нитритов в системах распределения воды. Поэтому актуальным является изучение и поиск возможных путей применения биотехнологических методов удаления соединений азота из питьевой воды аналогично тем процессам, которые происходят во время очистки сточных вод. Цель. Целью работы является обзор современных технологий удаления азотсодержащих соединений из питьевой воды и систематизация биологических агентов, которые используются во время процесса, для оценивания перспективы применения биотехнологических методов удаления азотсодержащих соединений на отечественных предприятиях водоснабжения и водоотведения. Методика реализации. Исследование современного состояния биологической нитрификации-денитрификации при очистке питьевой воды проведено путем обзора научной литературы по направлению применения современных биотехнологических методов нитрификации-денитрификации питьевой воды. Результаты. Проведенный анализ показал, что для гетеротрофного процесса необходимо присутствие источника углерода, для автотрофного – исследование по поиску оптимального донора электронов. Выводы. Для широкого применения биофильтров для удаления азотсодержащих соединений из питьевой воды необходимо искать пути совершенствования их работы заменой биологического агента, интенсификацией процессов нитрификации-денитрификации, использованием мутантных штаммов микроорганизмов, выделенных из загрузки работающих фильтров.uk
dc.publisherIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Instituteuk
Appears in Collections:Innovative Biosystems and Bioengineering: international scientific e-journal, Vol. 2, No. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravchenko.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons