Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25070
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЛазоренко, Таїсія Василівна-
dc.contributor.authorНімуха, Юлія Костянтинівна-
dc.date.accessioned2018-11-14T16:25:37Z-
dc.date.available2018-11-14T16:25:37Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationНімуха, Ю. К. Управління розвитком персоналу ІТ підприємства в сучасних умовах (на прикладі ТОВ «Дaтаробот Україна») : магістерська дис. : 073 «Менеджмент» / Німуха Юлія Костянтинівна. – Київ, 2018. – 98 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/25070-
dc.language.isoukuk
dc.subjectрозвиток персоналуuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectмоніторингuk
dc.subjectкадровий потенціалuk
dc.subjectінформаційні технологіїuk
dc.subjectpersonnel developmentuk
dc.subjectmanagementuk
dc.subjectmonitoring, human resourcesuk
dc.subjectinformation technologyuk
dc.titleУправління розвитком персоналу ІТ підприємства в сучасних умовах (на прикладі ТОВ «Дaтаробот Україна»)uk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page98 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc338.331.5uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація на тему: «Управління розвитком персоналу ІТ підприємства в сучасних умовах (на прикладі ТОВ «Датаробот Україна»)» містить 98 сторінок, 13 таблиць, 13 рисунків, 1 додаток. Перелік посилань нараховує 60 найменувань. Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким розвитком галузі інформаційних технологій. Конкуренція постійно зростає, тому обов'язковою умовою успішного функціонування підприємства та його розвитку стає забезпечення високого рівня системи управління розвитком людських ресурсів. Знання та правильне використання інформаційних технологій, розуміння тенденцій на ринку суттєво покращують продуктивність праці, відкривають нові можливості та дозволяють втриматись на ринку. З огляду на це, виникає потреба розроблення механізму покращення якості кадрового потенціалу на підприємстві. Мета роботи полягає у розкритті ефективних інструментів та удосконаленні практичних рекомендацій щодо використання та розвитку кадрового потенціалу підприємства в ІТ галузі. Завдання дослідження. Поставлена мета дослідження обумовила необхідність вирішення таких завдань: – поглибити теоретичні положення щодо забезпечення розвитку кадрового потенціалу в ІТ галузі; – проаналізувати особливості та тенденції розвитку персоналу ІТ підприємств в Україні; – систематизувати основні показники, що відображають стан розвитку кадрового потенціалу на ІТ підприємствах; – запропонувати стратегічні альтернативи вдосконалення системи розвитку персоналу підприємства; – розробити рекомендації щодо удосконалення шляхів фінансового забезпечення розвитку персоналу підприємств. Об’єктом дослідження є процеси управління розвитком персоналу ІТ підприємств. Предметом дослідження теоретичні положення та прикладні аспекти підвищення ефективності управління розвитком персоналу в ІТ галузі. Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є системний підхід щодо комплексності пізнання процесів, фундаментальні наукові положення, праці зарубіжних та вітчизняних вчених з питань підвищення ефективності використання кадрового потенціалу на підприємстві. У магістерській дисертації було використано такі методи та прийоми дослідження: систематизації та узагальнення (визначення економічних категорій, їх взаємозв’язку, формування висновків та пропозицій); монографічний та системно-структурний аналіз (для економічного обґрунтування поставлених завдань); розрахунково-конструктивний (визначення шляхів розвитку процесів з урахуванням зміни взаємозв’язаних факторів); оцінно-ситуаційний (визначення якісних показників використання кадрового потенціалу); анкетне опитування (працівників ІТ підприємства); графічний (візуалізація теоретичних результатів дослідження, тенденцій розвитку економічних процесів); факторного аналізу (дослідження впливу факторів на результати виробництва); експертного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у розробленні теоретико-методичних та практичних рекомендацій з удосконалення системи моніторингу розвитку персоналу в умовах управління підприємством в галузі інформаційних технологій. Практичне значення одержаних результатів, викладених в дисертаційній роботі на здобуття ступеня магістра, полягає у розробці практичних рекомендацій щодо обґрунтування механізму вдосконалення управління розвитком персоналу, а також ефективності використання кадрового потенціалу у ТОВ «Датаробот Україна». Наукові положення дипломної роботи доведено до рівня методичних рекомендацій, які можуть бути використані у господарській діяльності ТОВ «Датаробот Україна». Апробація результатів роботи. Розроблені в дипломній роботі другого (магістерського) рівня вищої освіти рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення системи моніторингу розвитку персоналу підприємства були представлені на розгляд керівництву ТОВ «Датаробот Україна», яким визнано можливість практичного застосування в майбутньому окремих пропозицій в розвитку управління персоналом (акт впровадження №145/4 від 21.03.2018 р.).uk
dc.description.abstractenMaster's thesis on «Management of IT personnel development in modern conditions, on the example of "Datаrobot Ukraine" Ltd.» includes 98 pages, 13 tables, 13 drawings, 1 attachment. The bibliography list consists of 60 items. The relevance of the topic of research is determined by the rapid development of the field of information technology. Competition is constantly growing, therefore the maintenance of a high level of human resources development management system is a prerequisite for successful operation of the enterprise and its development. Knowledge and skillful use of information technology, understanding market trends significantly improve productivity, open up new opportunities and allow you to stay in the market. In view of this, there is a need to develop a mechanism for improving the quality of human resources in the enterprise. industry. Objectives The purpose of the work is to reveal effective tools and improve the practical recommendations for the use and development of human resources of the enterprise in the IT of the study. The purpose of the research has caused the necessity of solving the following problems: – to deepen the theoretical provisions for ensuring the development of human resources in the IT industry; – analyze the peculiarities and trends of IT staff development in Ukraine; – to systematize basic indicators that reflect the state of development of human resources in IT enterprises; – to propose strategic alternatives for improvement of the personnel development system of the enterprise and to substantiate the mechanisms for their implementation; – to develop recommendations for improving the financial support for the development of personnel of enterprises. The object of the research is the processes for managing the development of IT personnel. The subject of the study is theoretical and applied aspects of improving the management of personnel development in the IT industry. Research methods. The theoretical and methodological basis of the study is a systematic approach to the complexity of knowledge of processes, fundamental scientific positions, and the work of foreign and domestic scientists on improving the efficiency of the use of human resources in the enterprise.   In the master's thesis the following methods and techniques of research were used: systematization and generalization (definition of economic categories, their interrelations, formation of conclusions and proposals); monographic and system-structural analysis (for the economic substantiation of the tasks); calculation-constructive (definition of ways of development of processes taking into account the change of interconnected factors); evaluative-situational (definition of qualitative indicators of the use of personnel potential); questionnaire survey (IT employees); graphic (visualization of theoretical results of research, tendencies of economic processes development); factor analysis (study of the influence of factors on the results of production); expert analysis. Scientific novelty of the obtained results of the research consists in the development of theoretical, methodological and practical recommendations for improvement of the system of monitoring of personnel development in the conditions of enterprise management in the field of information technologies. The practical significance of the results obtained in the dissertation paper for master's degree is to develop practical recommendations for justifying the mechanism for improving the management of personnel development, as well as the efficiency of using the personnel potential at LLC Datarobot Ukraine. The scientific terms of the thesis have been brought to the level of methodical recommendations that can be used in the economic activity of "Datrobot Ukraine" Ltd. Approval of the results of work. The recommendations and proposals for improving the system for monitoring the development of personnel of the enterprise developed in the diploma work of the second (master's) higher education level were presented to the management of Datarobot Ukraine LLC, which recognized the possibility of practical application of future proposals in the development of human resources management (Act No. 145/4 dated 21.03.2018 р.).uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimuha_magistr.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.