Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2514
Title: Перетворені форми в економічних та соціокультурних процесах суспільного відтворення
Authors: Нерсесян, Геннадій Арзуйович
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
соціології і права
Issue Date: 2012
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2012. У дисертаційному дослідженні здійснено філософську рефлексію суспільного відтворення як одного з найбільш всезагальних феноменів сучасного суспільного розвитку з використанням методології перетворених форм. Автор дійшов висновку, що більшість сучасних теорій суспільного відтворення сформовано переважно на основі метафізичної методології. Соціально-економічні теорії відображають здебільшого зовнішню форму прояву сутнісних соціально-економічних явищ та дозволяють лише тимчасово і штучно гармонізувати зв’язки у системі. Визначальними причинами світової фінансово-економічної кризи автор називає бурхливий розвиток суспільства споживання у поєднанні із сучасними інструментами забезпечення макроекономічної рівноваги, зокрема через розвиток сучасного фінансизму. Рушійний мотив життя у постіндустріальному суспільстві постмодерну – «споживацтво» – перетворена форма адекватного споживання, штучний соціальний конструкт, який є симуляцією – знаком чи символом недійсної потреби. Відзначено діалектичний взаємозв’язок двох визначальних соціокультурних феноменів сьогодення – суспільства споживацтва й освіти. Більшість сучасних ідеологій філософії освіти постнекласичного синтезу є плюралістичними і покликані сформувати індивіда, схильного до безконтрольного споживання. Це відбувається завдяки постійному накопиченню перетворених форм в освітньому просторі.
Диссертация на соискание ученой ступени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Киев, 2012. В диссертационном исследовании осуществлена философская рефлексия общественного воспроизводства как одного из наиболее всеобщих феноменов современного общественного развития с использованием методологии превращенных форм и диалектического метода познания. Выполнено системное социально-философское толкование категории «общественное воспроизводство», раскрыто категориальное содержание и формы осуществления общественного воспроизводства в экономическом, духовном, социальном и социокультурном контексте, а также приведено диалектическое понимание процессов общественного воспроизводства. Используя принцип исторического и логического, метод восхождения от абстрактного к конкретному, а также диалектический метод познания как наиболее всеобщую методологию развития, автор приходит к выводу, что теории общественного воспроизводства доклассического периода, неклассического, неоклассического и постнеокласичного синтеза экономической и социально-философской мысли сформированы в основном на базе метафизической методологии. Социально-экономические теории отражают преимущественно внешнюю форму проявления сущностных социально-экономических явлений и позволяют лишь временно и искусственно гармонизировать связи в системе. Большинство основных теорий общественного воспроизводства фокусируют внимание на исследовании прежде всего абстракций, не учитывая целостной диалектической взаимосвязи фаз производства и потребления – на уровне действительной конкретности. На базе частных теоретических положений формируется обобщающий вывод об устойчивости развития всей системы общественного воспроизводства. В истории экономико-философских учений наиболее основательными и фундаментальными оказались исследования классиков политической экономии и классического этапа социально-философской мысли. Определяющими причинами мирового финансово-экономического кризиса автор называет бурное развитие общества потребления в сочетании с инструментами кейнсианской теории макроэкономического равновесия, в частности, из-за развития виртуального капитала, финансово-банковского сектора и долговых ценных бумаг. Движущий мотив жизни в постиндустриальном обществе постмодерна – «потребительство» – превращенная форма адекватного потребления, искусственный социальный конструкт, который является симуляцией, то есть знаком или символом недействительной потребности. Отмечена диалектическая взаимосвязь двух определяющих социокультурных феноменов современности – общества потребительства и образования. Большинство современных идеологий философии образования постнеклассического синтеза являются плюралистическими и призванными сформировать индивида, склонного к бесконтрольному потреблению. Это происходит из-за постоянного накопления превращенных форм в образовательном пространстве. Доказано наличие диалектической взаимосвязи между развитием экономического бытия и развитием человека, что отражается в диалектике производительных сил и производственных отношений. Определены гуманистические императивы общественного воспроизводства путем детерминации современного социального через экономическое в результате использования смысловых коннотаций – «потребляющее производство», «производящее потребление». В заключение автор отмечает, что единственный путь к постижению и получению уникальности в пространстве социальной маргинализации в эпоху постмодерна и исключительно действенный способ преодоления превращенных форм общественного бытия – это обеспечение творческого развития каждого-многих-всех как способа осуществления гуманизма как универсальной родовой функции общественного воспроизводства.
Dissertation for getting the scientific degree of a candidate of philosophy in specialty 09.00.03 – Social philosophy and philosophy of history. – National Technical University of Ukraine «KPI», Kyiv, 2012. The research conducted philosophical reflection of social reproduction as one of the most universal phenomena of modern social development using the methodology of transformed forms. Using the principle of historical and logical method of ascent from the abstract to the concrete, and the dialectical method of cognition author concludes that most theories of social reproduction of the preclassic period, non-classical, neoclassical and post neoclassical synthesis of economic, social and philosophical thought was forming mainly on the basis of metaphysical methodology . Socio-economic theories reflect mostly the external form of demonstration show of the essential socio-economic phenomena and allow only temporarily and artificially harmonize relationships in the system. Determining the causes of the global financial crisis, the author describes the rapid development of consumer society, combined with modern tools to ensure macroeconomic balance, particularly through the development of virtual capital, financial and banking sector and debt securities. Motive of life in postmodern postindustrial society – «consumerism» – a transformed form of adequate intake, artificial social construct, which is a simulation – the signs or symbols invalid needs. Dialectical interactions between two defining socio-cultural phenomena today – a society of consumerism and education were marked. Most modern educational philosophy ideologies of postnonclassical synthesis are pluralistic and are called to form individual, inclined to uncontrolled consumption. This is due to the constant accumulation of converted forms in the educational space.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2514
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nersesyan_aref.doc
  Restricted Access
190.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.