Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25717
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorБоженко, Михайло Федорович-
dc.contributor.authorЕмішьян, Анастасія Сергіївна-
dc.date.accessioned2019-01-11T18:51:46Z-
dc.date.available2019-01-11T18:51:46Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЕмішьян, А. С. Модульна водогрійна котельня з конденсаційними котлами для житлового комплексу у м. Києві : магістерська дис. : 144 Теплоенергетика / Емішьян Анастасія Сергіївна. – Київ, 2018. – 86 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/25717-
dc.language.isoukuk
dc.subjectкотельняuk
dc.subjectопаленняuk
dc.subjectтеплові втратиuk
dc.subjectтеплопостачанняuk
dc.subjectгаряче водопостачанняuk
dc.subjectпаливоuk
dc.subjectнасосuk
dc.subjectдимова трубаuk
dc.subjectboiler roomuk
dc.subjectheatinguk
dc.subjectheat lossuk
dc.subjectheat supplyuk
dc.subjecthot water supplyuk
dc.subjectfueluk
dc.subjectpumpuk
dc.subjectchimney pipeuk
dc.subjectкотельнаяuk
dc.subjectтепловые потериuk
dc.subjectтеплоснабжениеuk
dc.subjectгорячее водоснабжениеuk
dc.subjectтопливоuk
dc.subjectдымовая трубаuk
dc.subjectотоплениеuk
dc.subjectнасосuk
dc.titleМодульна водогрійна котельня з конденсаційними котлами для житлового комплексу у м. Києвіuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page86 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.182uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «Модульна водогрійна котельня з конденсаційними котлами для житлового комплексу у м. Києві»: 84 с., 15 рис., 21 табл., 4 дод., 13 джерел, 10 креслеників формату А1. Об’єкт розробки – районна водогрійна котельня. Мета роботи – розробка модульної водогрйної котельні для теплопостачання споживачів на опалення та гаряче водопостачання житлового комплексу у м. Києві. Виконані розрахунки витрат теплоти на опалення (максимальні, середні, річні). При цьому максимальна витрата теплоти на опалення визначена за втратами теплоти у навколишнє середовище. Вона використана для визначення теплопродуктивності котельні, а річна витрата теплоти – для визначення річної витрати палива на котельню. Виконані розрахунки витрати теплоти на гаряче водопостачання споживачів (середня за опалювальний період, середня за літній період, річна). Складена теплова схема водогрійної котельні, сформовані вихідні дані і виконані розрахунки. В результаті розрахунку теплової схеми котельні було визначено теплове навантаження на котельню при роботі на твердому паливі та газі, був здійснений вибір основного та допоміжного обладнання котельної (котли, насоси, деаератори). Виконані розрахунки річної витрати природного газу на котельню. Розроблений старап-проект, де доведено, що даний проект є прибутковим, а найголовніше, – ефективним рішенням з питань теплопостачання та гарячого водопостачання будівель. Дана технологія є інноваційною для нашої країни, і її впровадження дозволить покращити екологічну ситуацію, що пов’язана із зменшенням викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. Розвиток даного проекту дозволить в подальшому знизити витрати палива для потреб теплопостачання. Передбачені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.uk
dc.description.abstractenMaster's thesis for obtaining a master's degree in an educational and professional training program on the topic: "Modular water heating boiler room with condensing boilers for residential complex in Kyiv": 84 p., 15 figures, 21 tables, 4 pcs., 13 sources, 10 shades of A1 format. The object of development is a district heating boiler house. The purpose of the work is the development of a modular water-heating boiler for heat supply of consumers for heating and hot water supply of the residential complex in Kyiv. Calculation of heat consumption for heating (maximal, average, annual) is executed. At the same time, the maximum heat consumption for heating is determined by the loss of heat in the environment. It is used to determine the heat output of the boiler house, and the annual consumption of heat - to determine the annual fuel consumption of the boiler-house. Calculation of heat consumption for hot water supply of consumers (average for the heating period, average for the summer period, annual). The thermal circuit of a water heating boiler is formed, the initial data and calculations are made. As a result of calculation of the thermal scheme of the boiler house, the heat load on the boiler plant was determined at work on solid fuel and gas, a choice of the main and auxiliary equipment of the boiler house (boilers, pumps, deaerators) was made. Calculation of annual consumption of natural gas to the boiler house has been performed. A pilot project has been developed, where it is proved that this project is profitable, and most importantly, an effective solution for heat supply and hot water supply of buildings. This technology is innovative for our country, and its implementation will improve the environmental situation associated with the reduction of emissions of harmful substances into the environment. The development of this project will further reduce the cost of fuel for the needs of heat supply. Occupational safety and emergency measures are foreseen.uk
dc.description.abstractruМагистерская диссертация на соискание степени магистра по образовательно-профессиональной программе подготовки на тему: «Модульная водогрейная котельная с конденсационными котлами для жилого комплекса в г. Киеве»: 84 с., 15 рис., 21 табл., 4 доп., 13 источников, 10 чертежей формата А1. Объект разработки - районная водогрейная котельная. Цель работы - разработка модульной водогрейной котельной для теплоснабжения потребителей на отопление и горячее водоснабжение жилого комплекса в г.. Киеве. Выполнены расчеты расхода теплоты на отопление (максимальные, средние, годовые). При этом максимальный расход теплоты на отопление определена по потерям теплоты в окружающую среду. Она использована для определения тепловой мощности котельной, а годовой расход теплоты - для определения годового расхода топлива на котельную. Выполнены расчеты расхода теплоты на горячее водоснабжение потребителей (средняя за отопительный период, средняя за летний период, годовая). Составлена тепловая схема водогрейной котельной, сформированы исходные данные и выполнены расчеты. В результате расчета тепловой схемы котельной были определены тепловая нагрузка на котельную при работе на твердом топливе и газе, был осуществлен выбор основного и вспомогательного оборудования котельной (котлы, насосы, деаэраторы). Выполнены расчеты годовой расход природного газа на котельную. Разработанный старап-проект, где доказано, что данный проект является прибыльным, а самое главное - эффективным решением по вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения зданий. Данная технология является инновационной для нашей страны, и ее внедрение позволит улучшить экологическую ситуацию, связанную с уменьшением выбросов вредных веществ в окружающую среду. Развитие данного проекта позволит в дальнейшем снизить расход топлива для нужд теплоснабжения. Предусмотрены мероприятия по охране труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emishiyan_magistr.doc2.75 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.