Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26340
Title: Методи і моделі аналізу, оцінювання та прогнозування ризиків у фінансових системах
Authors: Кузнєцова, Наталія Володимирівна
Advisors: Бідюк, Петро Іванович
Keywords: системна методологія
фінансові системи
динамічне оцінювання фінансових ризиків
скорингові карти
структурно-параметрична адаптація
інформаційні ризики
мережі Байєса
ймовірнісно-статистичний метод оцінювання ризику фінансових втрат
комбінований метод обробки неповних даних
квадратичний критерій якості опрацювання ризику
принцип інтегрованого динамічного оцінювання ризиків
system methodology
financial systems
dynamic assessment of financial risks
scoring cards
structural and parametric adaptation
information risks
Bayesian networks
probabilistic statistical method for estimating the risk of financial losses
combined method of processing incomplete data
quadratic risk quality assessment criterion
principle of Integrated Dynamic Risk Assessment
системная методология
финансовые системы
динамическая оценка финансовых рисков
скоринговые карты
структурно-параметрическая адаптация
информационные риски
сети Байеса
вероятностно-статистический метод оценки риска финансовых потерь
комбинированный метод обработки неполных данных
квадратичный критерий качества обработки риска
принцип интегрированной динамической оценки рисков
Issue Date: 2018
Citation: Кузнєцова, Н. В. Методи і моделі аналізу, оцінювання та прогнозування ризиків у фінансових системах : дис. … д-ра техн. наук. : 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Кузнєцова Наталія Володимирівна. – Київ, 2018. – 415 с.
Description: Роботу виконано в Інституті прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26340
Appears in Collections:Дисертації (вільний доступ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuznietsova_diss.pdf5.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.