Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26707
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorБоярінова, Юлія Євгенівна-
dc.contributor.authorМаксим, Катерина Євгенівна-
dc.date.accessioned2019-03-13T12:49:07Z-
dc.date.available2019-03-13T12:49:07Z-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.citationМаксим, К. Є. Cпособи передачі інформації по лініії живлення : магістерська дис. : 123 Комп’ютерна інженерія / Максим Катерина Євгенівна. – Київ, 2018. – 88 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/26707-
dc.language.isoukuk
dc.subjectбагаторівневі системи контролюuk
dc.subjectpower lineuk
dc.subjectлінія живленняuk
dc.subjectmultilevel control systemsuk
dc.titleCпособи передачі інформації по лініії живленняuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page88 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.9uk
dc.description.abstractukАктуальність теми. З розвитком таких технологій, як розумний будинок виникає необхідність в надійних технологіях передачі даних. Подібні системи складаються з багатьох пристроїв контролю та обробки інформації. Забезпечення надійності приладів і цілісності ліній зв’язку є основною умовою безвідмовності роботи системи. Адже пожежі можуть траплятись і у оснащених пожежною сигналізацією об’єктах. Такі випадки трапляються доволі рідко, але мають місце серед статистики пожеж. Факторами неспрацювання пожежної сигналізації можуть бути як і людський, так і технічний фактори. До людських факторів може привести ненадійне встановлення дротових зв’язків між пристроями пожежної сигналізації що призвело до погіршення якості з’єднання, або до обриву чи замикання лінії. Технічними факторами можуть бути вихід з ладу будь-якого компонента, електромагнітні завади, тощо. Навіть застосування сучасних технологій не гарантує повну безпеку від виникнення пожежі, але для мінімізації її наслідків дуже важливим є своєчасне виявлення пожежі та оповіщення про неї. Тому дослідження методів підвищення надійності системи пожежної безпеки, автоматизації контролю, інтелектуальної системи прийняття рішень та методів обміну інформацією по лінії живлення є актуальним. Об’єктом дослідження є методи сполучення пристроїв в одній системі для передачі інформації в багаторівневих системах контролю. Предметом дослідження є методи оптимізації обміну даними по лінії живлення. Мета роботи: пошук оптимальних методів підвищення стійкості ліній зв’язку багаторівневих систем та методів оптимізації зв’язку між пристроями. Наукова новизна: 1. В даній роботі розглянуті методи підвищення стійкості ліній зв’язку багаторівневих систем та запропоновано інноваційний підхід до оптимізації зв’язку між пристроями що спрощує налаштування та зменшує затрати на кабельно-провідникові матеріали. Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що розроблений модифікований спосіб дозволяє спростити організацію мережі і підключення систем. Інноваційний метод сполучення пристроїв дозволяє забезпечити надійний зв'язок приладів в одній системі. Апробація роботи. Система передачі даних в багаторівневих системах контролю була представлена та обговорювалась на науковій конференції магістрантів та аспірантів “Прикладна математика та комп’ютинг” ПМК-2018 (Київ, 14-16 листопада 2018 р.) ; міжнародна наукова конференція «Системний аналіз та інформаційні технології» SAIT – 2018 (Київ, 21-23 травня 2018). Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, чотирьох розділів та висновків. У вступі подано узагальнену оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність виконаного дослідження, дано загальну характеристику роботи, поставлено мету та задачу дослідження, і наведено практичну цінність роботи. У першому розділі розглянуто існуючі методи передачі даних по лініям постійної та змінної напруги та через радіо канали, їх принципи роботи та особливості, недоліки та переваги. Розглянуто різні існуючі методи , що вирішують дану проблему. У другому розділі розглянуто технології, що застосовані для реалізації розробки. У третьому розділі описано деталі реалізації розробленої системи. У четвертому розділі описано тестування розробленої системи. У висновках представлені результати проведеної роботи. Робота представлена на 82 аркушах, містить посилання на список використаних літературних джерел.uk
dc.description.abstractenActuality of theme. With the development of technologies such as smart home, there is a need for reliable data transfer technologies. Such systems consist of many control and information processing devices. Ensuring the reliability of devices and the integrity of the communication lines is a basic condition for the system's failure-free operation. After all, fires can also occur in objects equipped with fire alarm. Such cases occur quite rarely, but occur among the statistics of fires. Factors that do not trigger a fire alarm can be both human and technical. Human factors may be caused by the unreliable installation of wired communications between fire alarm devices, which led to poor connection quality, or to the breakdown or closure of the line. Technical factors may be the failure of any component, electromagnetic interference, and the like. Even the use of modern technology does not guarantee full safety from the fire, but to minimize its consequences, it is very important to timely detect the fire and notify it. Therefore, the study of methods for increasing the reliability of the fire safety system, automation of control, intellectual decision-making system and methods of information exchange on the power supply is relevant. The object of the study is the methods of combining devices in one system for the transmission of information in multi-level control systems. The subject of the study is the methods of optimizing the data exchange by power supply. The purpose of the work: the search for optimal methods for increasing the stability of communication lines of multi-level systems and methods for optimizing communications between devices. Scientific novelty: 1. In this paper, methods of increasing the stability of the communication lines of multilevel systems are considered, and an innovative approach to optimizing communication between devices that simplifies the configuration and reduces the cost of cable-conductor materials is proposed. The practical value of the results obtained in the work is that the developed modified method allows simplifying the organization of the network and connection of systems. Innovative method of connecting devices allows to ensure reliable communication of devices in one system. Test work. The data transmission system in the multilevel control systems was presented and discussed at the scientific conference of masters and postgraduates "Applied Mathematics and Computer", PMK-2018 (Kyiv, November 14-16, 2018); International Scientific Conference "System Analysis and Information Technologies" SAIT-2018 (Kyiv, May 21-23, 2018). Structure and scope of work. The master's thesis consists of an introduction, four chapters and conclusions. The introduction provides a generalized assessment of the current state of the problem, substantiates the relevance of the research, gives a general description of the work, sets the goal and purpose of the research, and gives practical value to the work. The first chapter examines the existing methods of data transmission over the lines of constant and alternating voltage and through radio channels, their principles of operation and features, disadvantages and advantages. Different existing methods that solve this problem are considered. The second section discusses the technologies used to implement the development. The third section describes the details of the implementation of the developed system. In the fourth section, we present the methods of testing the system and compare it with the analogues. In the conclusions are the results of the work. The work is presented on 82 sheets, contains a link to the list of used literary sources.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (СПСКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maksym_magistr.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.