Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26760
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯковлева, Л. І.-
dc.contributor.authorIakovleva, L.-
dc.date.accessioned2019-03-14T18:22:14Z-
dc.date.available2019-03-14T18:22:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЯковлева, Л. І. «Дамоклів меч» влади: чинники легітимності в античних Афінах / Л. І. Яковлева // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2018. – № 2 (38). – С. 40–45. – Бібліогр.: 14 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/26760-
dc.language.isoukuk
dc.sourceВісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, 2018, № 2 (38)uk
dc.subjectлегітимність владиuk
dc.subjectПериклuk
dc.subjectавторитетuk
dc.subjectостракізмuk
dc.subjectделегітимаціяuk
dc.subjectдемократіяuk
dc.subjectlegitimacy of poweruk
dc.subjectPericlesuk
dc.subjectauthorityuk
dc.subjectostracismuk
dc.subjectdelegitimizationuk
dc.subjectdemocracyuk
dc.title«Дамоклів меч» влади: чинники легітимності в античних Афінахuk
dc.title.alternative«Damocles’ sword» of power: factors of legitimacy in ancient Athensuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 40-45uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).152902-
dc.subject.udc32.001uk
dc.description.abstractukСтаттю присвячено дослідженню чинників легітимності влади у Стародавньому світі. Легітимність – це «Дамоклів меч» влади епохи Античності. Сумніви громадян щодо легітимності влади спричиняють її втрату. Обґрунтування авторитету влади, права на владу та чинників її визнання стає однією з центральних проблем для античної філософії та політики. Виокремлено чинники легітимності влади монархії (релігія, традиційне панування), аристократії (знатне походження, військові перемоги), тиранії (харизматична легітимність особистісної влади), демосу (колективна легітимність, раціоналізм). інтерпретовано «остракізм» як наочний результат процесу делегітимації влади. Відзначено особливості реформ Перикла, в основі яких раціональна організація влади, введення оплати за працю задля суспільної користі («містофорія»), демократія.uk
dc.description.abstractenThe article is devoted to the study of the factors of the legitimacy of power in the Ancient World. Legitimacy is the «the Sword of Damocles» of the era of antiquity; the doubts of citizens about the legitimacy of power is a direct way to its loss. That is why the rationale for the authority of power and the right to power become one of the central one for ancient philosophy and politics. The factors of the legitimacy of the power of the monarchy (religion, traditional domination), aristocracy (noble origin, military victories), tyranny (charismatic legitimacy of personal power), demos (collective legitimacy, rationalism) are singled out. «Ostracism» as an obvious result of the process of delegitimization of power is interpreted. The peculiarities of Pericles' reforms, which are based on rational organization of power, introduction of payment for work for the sake of public benefit («mystophoria»), democracy, are noted.uk
dc.description.abstractruСтатья посвящена исследованию факторов легитимности власти в Древнем мире. Легитимность – это «Дамоклов меч» власти эпохи Античности. Сомнения граждан относительно легитимности стают причиной ее потери. Именно поэтому обоснования авторитета власти, права на власть, факторов признания власти становятся одними из центральных задач для античной философии и политики. Выделены факторы легитимности власти монархии (религия, традиционное господство), аристократии (знатное происхождение, военные победы), тирании (харизматическая легитимность персональной власти), демоса (коллективная легитимность, рационализм). Интерпретирован «остракизм» как наглядный результат процесса делегитимации власти. Отмечены особенности реформ Перикла, в основе которых рациональная организация власти, введение оплаты за труд ради общественной пользы («мистофория»), демократия.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць, № 2 (38)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VPSP2018-2_40-45.pdfArticle265.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
VPSP2018-2_7abs.eng.pdfAbstract196.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.