Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26817
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorГаттуров, Віктор Кавич-
dc.contributor.authorВоронюк, Марія Миколаївна-
dc.date.accessioned2019-03-20T14:06:36Z-
dc.date.available2019-03-20T14:06:36Z-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.citationВоронюк, М. М. Дослідження методик підвищення економічних та експлуатаційних показників системи моніторингу Nagios для оператору зв'язку : магістерська дис. : 172 Телекомунікації та радіотехніка / Воронюк Марія Миколаївна. – Київ, 2018. – 81 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/26817-
dc.language.isoukuk
dc.subjectсистема моніторингу Nagiosuk
dc.subjectRaspberry Piuk
dc.subjectсерверuk
dc.subjectзавантаженість центрального процесоруuk
dc.subjectутиліта htopuk
dc.subjectNagios monitoring systemuk
dc.subjectserveruk
dc.subjectCPU utilizationuk
dc.subjecthtop utilityuk
dc.titleДослідження методик підвищення економічних та експлуатаційних показників системи моніторингу Nagios для оператору зв'язкуuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page81 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.391uk
dc.description.abstractukРобота містить 81 сторінок, 29 рисунків, 6 таблиці, 7 лістингів, 19 посилань. Темою магістерської дисертації є дослідження методик підвищення економічних та експлуатаційних показників системи моніторингу Nagios для оператору зв’язку. Актуальність теми. Тема магістерської дисертації є актуальною, так як через зростаючі вимоги кінцевого користувача до безперебійного доступу до мережі провайдери телекомунікаційних послуг змушені приділяти велику увагу системам моніторингу мережі, що дає змогу вчасно виявити та швидко ліквідувати проблеми . Мета дисертації полягає в визначенні можливості встановлення веб-монітору Nagios на комп’ютер Raspberry Pi, дослідження економічних та експлуатаційних показників Nagios при такій реалізації. Проведено порівняння запропонованої реалізації та вже існуючих. Створено робочий макет системи моніторингу для дата-центру на основі одноплатного комп`ютера з запропонованою архітектурою. Описано та обґрунтовано перелік технічних та програмних засобів, що використовуються під час створення макету. Відповідно до поставленої мети були сформульовані такі завдання: - дослідження системи моніторингу Nagios та її архітектури; - реалізація системи моніторингу Nagios на центральному вузлі - Raspberry Pi ; - реалізація системи моніторингу Nagios на центральному вузлі – сервері HP Proliant DL120 G5; - дослідження економічних та експлуатаційних показників системи моніторингу при різних реалізаціях. Об’єктом дослідження є система моніторингу Nagios мережі провайдера телекомунікаційних послуг. Предметом дослідження є надійність функціонування веб-монітору Nagios при різних реалізаціях. У дисертації була запропонована реалізація програми Nagios на комп’ютері Raspberry Pi, розглянуто стандартну реалізацію програми Nagios на серверах. Було проведено дослідження економічних та експлуатаційних показників при різних реалізаціях системи моніторингу. Проблематика. Намагання підвищити економічні показники реалізації системи моніторингу стикається з проблемою технічних показників (завантаженості ЦП) машини на якій вона реалізовується. Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи знайшли своє відображення на Одинадцятій міжнародній науково-технічній конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ", Дванадцятій міжнародній науково-технічній конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ", XVIІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Innovations in Science and Technology” Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи знайшли своє відображення на Одинадцятій міжнародній науково-технічній конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ", Дванадцятій міжнародній науково-технічній конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ", XVIІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Innovations in Science and Technology”uk
dc.description.abstractenThe work contains pages 81, 29 images, 6 table, 7 listing, 19 references. The topic of the master thesis is the study of methods for increasing the economic and operational parameters of the Nagios monitoring system for the communication operator. Actuality of theme. The topic of the master's thesis is relevant, as due to the growing demands of the end-user to uninterrupted access to the network, telecommunication service providers are forced to devote a lot of attention to network monitoring systems, which enables them to identify and quickly eliminate problems in a timely manner. The purpose of the dissertation is to determine the possibility of installing a Nagios web monitor on a Raspberry Pi computer, studying the economic and operational performance of Nagios in such a realization. Comparison of the proposed implementation and existing ones. The working model of the monitoring system for the data center was created on the basis of a single-payment computer with the proposed architecture. The list of technical and software tools used during the creation of a layout is described and grounded. In accordance with the stated goal, the following objectives were formulated: - Research of Nagios monitoring system and its architecture; - implementation of the Nagios monitoring system at the central node - Raspberry Pi; - implementation of the Nagios monitoring system at the central node - the HP Proliant DL120 G5 server; - research of economic and operational indicators of the monitoring system under different implementations. The object of the research is the monitoring system of Nagios network provider of telecommunication services. The subject of the study is the reliability of the Nagios web monitor operation at various implementations. The dissertation proposed the implementation of the Nagios program on the Raspberry Pi computer, and discussed the standard implementation of Nagios on the servers. The study of economic and operational indicators was carried out at various monitoring system implementations. Problems. Attempts to increase the economic performance of monitoring system faced with the problem of technical indicators (CPU load) of the machine on which it is implemented. Approbation of the results of the dissertation. The main provisions and results of the dissertation work were reflected at the Eleventh International Scientific and Technical Conference "PROBLEMS OF TELECOMMUNICATIONS", the Twelfth International Scientific and Technical Conference "PROBLEMS OF TELECOMMUNICATIONS", the 16th All-Ukrainian Student Scientific and Practical Conference "Innovations in Science and Technology" Publications. The main provisions and results of the dissertation work were reflected at the Eleventh International Scientific and Technical Conference "PROBLEMS OF TELECOMMUNICATIONS", the Twelfth International Scientific and Technical Conference "PROBLEMS OF TELECOMMUNICATIONS", the 16th All-Ukrainian Student Scientific and Practical Conference "Innovations in Science and Technology"uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voronyuk_magistr.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.