Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2685
Title: Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів
Advisors: Дешко В.
Keywords: математичне моделювання
граничні умови
частково прозорий матеріал
кристалізація
радіаційно-конвективний теплообмін
метод скінчених об'ємів
метод дискретних ординат
показник заломлення
коефіцієнт поглинання
домішки
Issue Date: 2012
Citation: Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів : звіт про НДР(заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Дашко. - К., 2012. - 147 л. + CD-ROM. - Д/б №2313-ф
Abstract: Звіт про НДР: 147 сторінок, 49 рисунків, 11 таблиць, 225 джерел. Об’єкт дослідження – направлена кристалізація з розплаву частково прозорих матеріалів. Предмет дослідження – математичні моделі радіаційно-кондуктивного та радіаційно-конвективного теплообміну Мета роботи полягає у дослідженні радіаційно-кондуктивного та радіаційно-конвективного теплообміну у високотемпературних кристалізаційних установках для удосконалення теплових умов вирощування. Метод дослідження – числове моделювання. Розвинуто моделі радіаційно-конвективного теплообміну в кристалізаційних установках з урахуванням селективності оптичних властивостей матеріалів, режимів конвективної течії, алгоритм динамічної перебудови міжфазної границі. Вперше отримано результати впливу радіаційно-конвективного теплообміну на процес кристалізації. Розроблені математичні моделі та методики чисельного розв’язку задач радіаційно-конвективного теплообміну з урахуванням впливу домішок у розплаві на коефіцієнт поглинання та селективності оптичних властивостей напівпрозорих кристалу та розплаву. Дослідженнями з використанням обчислювального експерименту температурних полів, градієнтів температури, конвективних та радіаційних потоків при зміні конфігурації системи кристал-розплав показано домінуючий вплив радіаційного теплопереносу. Проведено ряд числових експериментів за умов, характерних для вирощування лужно-галоїдних кристалів (зокрема, йодиду цезію) методом Кіропулоса, з метою оптимізації умов вирощування кристалів за цим методом та їх співставлення з експериментальними даними, отриманими в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАНУ. Результати дослідження факторів впливу на управління тепловими процесами росту дозволяють аналізувати технологічні процеси та надавати рекомендації по конфігурації нагрівальних потужностей у кристалізаційній установці при отриманні сцинтиляційних матеріалів. Модифіковано методики оптичних вимірювань для поглинаючого середовища та визначення переохолодження на фронті кристалізації. Результати НДР планується впровадити в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Інституті монокристалів НАНУ. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – подальші дослідження впливу умов складного теплообміну на розподіл температури в кристалізаторахх при вирощуванні особливо чистих сцинтиляційних матеріалів, розробка та адаптація програмного забезпечення для розрахунків теплообміну при вирощуванні частково прозорих матеріалів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2685
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2313-ф.doc
  Restricted Access
13.91 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.