Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2687
Title: Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва
Authors: Ванін В. В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: автоматизоване проектування
геометричне моделювання
комп’ютерні інформаційні технології
комплексна оптимізація
машинобудування
структурно-параметричні геометричні моделі
Issue Date: 2012
Citation: Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. В. Ванін. - К., 2012. - 140 л. + CD-ROM. - Д/б №2317-ф
Abstract: Звіт про науково-дослідну роботу складається зі вступу, шести розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 129 найменувань та додатків, містить 141 сторінку, 42 рисунка та 2 таблиці. Об’єкт дослідження – інтегровані процеси комп’ютерного формо-утворення деталей і складальних одиниць машинобудування на етапах проектування та виробництва. Предмет дослідження – нова методологія, як сукупність математичних методів, прийомів та обчислювальних алгоритмів автоматизованого структурно-параметричного геометричного моделювання в середовищі сучасних інтегрованих комп’ютерних технологій для комплексної оптимізації процесів проектування та виробництва складної техніки. Актуальність виконаної роботи обумовлена потребами удосконалення теорії та практики сучасного комп’ютерного геометричного моделювання щодо комплексного оптимального опрацювання складних технічних об’єктів на всіх стадіях їх життєвого циклу. Головною метою дослідження є визначення закономірностей створення складних технічних об’єктів у машинобудуванні, узагальнення та систематизація цих процесів, формалізація їх у вигляді певних математичних і комп’ютерних моделей. Основна ідея полягає у використанні того факту, що в сучасних системах автоматизованого проектування, конструювання та виробництва комп’ютерні геометричні моделі займають особливе привілейоване місце. Це пов’язано з виконанням ними ролі спільної інтегруючої основи для всіх інших розрахункових моделей, які, зазвичай, тісно пов’язані з параметрами форми та розмірів досліджуваних об’єктів. Розв’язання поставлених задач виконано на основі теорії кривих та поверхонь, множин і графів, технології машинобудування, системного аналізу, автоматизованого проектування, оптимального управління та комп’ютерної графіки. Наукову цінність даного дослідження становлять нові математичні моделі, методи та обчислювальні алгоритми автоматизованого структурно-параметричного геометричного моделювання об’єктів і процесів машинобудування в умовах сучасних інтегрованих інформаційних технологій. Напрацьована методологія у вигляді сукупності нових методів, прийомів, алгоритмів та рекомендацій забезпечує можливість проведення комплексної оптимізації складних технічних виробів. Виконаною роботою одержано наступні результати, що мають наукову та практичну значущість: - визначено основи інтеграції стадій проектування, виробництва й експлуатації об’єктів і процесів машинобудування на базі їх автоматизованого варіантного формоутворення; - окреслено типові задачі структурно-параметричного геометричного моделювання; - розроблено нові математичні методи варіантного формоутворення деталей і складанних одиниць машинобудування та процесів їх виготовлення; - удосконалено, на засадах структурно-параметричної апроксимації, теорію оптимізації щодо пошуку глобальних екстремумів; - створено новий спосіб візуалізації багатовимірних об’єктів; - проведено комп’ютерні експерименти щодо апробації запропонованих методів, способів, прийомів та алгоритмів моделювання.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2687
Other Identifiers: № держ. реєстрації 0110U002332
Код КВНТД: 1.2 12.13.12
Д/б №2317-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2317-ф.doc
  Restricted Access
7.28 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.