Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26882
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorАнтонова-Рафі, Юлія Валеріївна-
dc.contributor.authorРепало, Анастасія Богданівна-
dc.date.accessioned2019-03-22T16:45:30Z-
dc.date.available2019-03-22T16:45:30Z-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.citationРепало, А. Б. Дзеркальна 3D реконструкція втраченого кісткового фрагменту кінцівки : магістерська дис. : 163 Біомедична інженерія / Репало, Анастасія Богданівна. – Київ, 2018. – 73 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/26882-
dc.language.isoukuk
dc.subjectNI LabVIEWuk
dc.subjectкомп’ютерна томографіяuk
dc.subjectфільтраціяuk
dc.subjectнелінійний ранговий фільтрuk
dc.subjectфільтр гауссаuk
dc.subjectфільтр середнього значенняuk
dc.subjectпікселіuk
dc.subjectNI LabVIEWuk
dc.subjectcomputer tomographyuk
dc.subjectnonlinear rank filteruk
dc.subjectfiltrationuk
dc.subjectGaussian filteruk
dc.subjectmean filteruk
dc.subjectpixelsuk
dc.titleДзеркальна 3D реконструкція втраченого кісткового фрагменту кінцівкиuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page73 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc615.84uk
dc.description.abstractukОбсяг магістерської дисертації становить 75 сторінок, містить 43 рисунка. Загалом було опрацьовано 46 джерел. Робота присвячена створення дзеркальної 3D моделі втраченого фрагменту кінцівки за допомогою програмного середовища NI LabVIEW. Середовищем розробки і моделювання було обрано NI LabVIEW, оскільки, по-перше, в ньому доступна величезна кількість готових фрагментів коду, а по-друге, найважливіша для цілей роботи підпрограма 3D Image Reconstructor в цьому середовищі має відкритий код на відміну від широко відомих засобів, наприклад, 3D Doctor, Mimix. Це дозволяє змінювати відповідні алгоритми, додавати підпрограми обробки та фільтрації. Метою роботи є створення програмного засобу для 3D-моделювання прототипів протезів відсутніх фрагментів скелету пацієнтів на основі інформації КТ-зображень шляхом їх перетворень та 3D-фільтрації адаптивними фільтрами. Об’єктом дослідження є знімки комп’ютерної томографії. Предметом дослідження виступають 3Dмоделі кісткових біологічних об’єктів створенні у програмному середовищі NI LabVIEW. Новизна роботи полягає в пропозиції засобів моделювання прототипів протезів на основі 3D-реконструкції КТ-зображень із дзеркальним відображенням симетричних фрагментів скелету пацієнта та в розробці необхідних для цього 3-вимірних фільтрів, які є узагальненням відповідних відомих 2-вимірних фільтрів. Практична значимість пов’язана з удосконаленням технологій виготовлення протезів, їх адаптації до індивідуальних особливостей пацієнта, прискоренням та здешевленням виробничого процесу. Щодо напрямів продовження досліджень пропонується подальша розробка інструментарію обробки комп’ютерних 3D-моделей шляхом використання аналогій з широким асортиментом відомих методів обробки 2-вимірних зображень.uk
dc.description.abstractenThe volume of the master's dissertation is 75 pages, contains 43 figures. In total, 46 sources were processed. The work is devoted to the creation of a mirror 3D model of the lost limb fragment using the NI LabVIEW software environment. The NI LabVIEW was chosen as the development and modeling environment, because, firstly, there is a huge amount of ready-made code snippets available, and secondly, the 3D-Image Reconstructor subroutine in this environment has open source code, unlike the well-known tools, such as 3D Doctor, Mimix. This allows you to modify the corresponding algorithms, add processing routines and filtering. The aim of the work is to create a software tool for 3D modeling of prototype prosthetics of missing fragments of patients skeleton on the basis of CT image information through their transformations and 3D-filtering with adaptive filters. The object of the study is the images of computer tomography. The subject of the study is the 3D model of bone biological objects created in the software environment NI LabVIEW. The novelty of the work is the suggestion of simulation prototype prototype based on 3D-reconstruction of CT images with mirror image of the symmetric fragments of the patient's skeleton and in the development of the necessary 3-dimensional filters, which are a generalization of the corresponding well-known 2-dimensional filters. Practical significance is connected with the improvement of prosthetic technologies, their adaptation to individual patient characteristics, acceleration and cheapening of the production process. Regarding the directions of further research, further development of tools for processing computer 3D models is proposed by using analogies with a wide range of known methods for processing 2-dimensional images.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ББЗЛ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Repalo_magistr.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.