Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26903
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКисельов, Геннадій Дмитрович-
dc.contributor.authorШаптала, Роман Віталійович-
dc.date.accessioned2019-03-25T17:26:42Z-
dc.date.available2019-03-25T17:26:42Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationШаптала, Р. В. Емоційна нейронна діалогова система зі знаннями для пошуку онлайн курсів : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Системне проектування сервісів) / Шаптала Роман Віталійович. – Київ, 2018. – 92 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/26903-
dc.language.isoukuk
dc.subjectнейронна діалогова системаuk
dc.subjectемоційністьuk
dc.subjectрекурентна нейронна мережаuk
dc.subjectFastTextuk
dc.subjectвектор сутностіuk
dc.subjectentity vectoruk
dc.subjectrecurrent neural networkuk
dc.subjectemotionalityuk
dc.subjectneural dialogue systemuk
dc.titleЕмоційна нейронна діалогова система зі знаннями для пошуку онлайн курсівuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page92 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.453uk
dc.description.abstractukРобота виконана на 82 сторінках, містить 9 ілюстрацій, 26 таблиць. При підготовці використовувалась література з 38 джерел. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що поточні діалогові системи охоплюють лише семантичну та граматичну складові природньої мови, ігноруючи емоційне забарвлення необхідне при живому спілкуванні, а тому вимагають механізмів інтеграції емоційності при розмові. Крім того, здатність надати таким системам специфічних знань та можливості здійснювати обдуманий пошук та рекомендації є дуже важким завданням та потребує подальших досліджень. Таким чином створення діалогової системи, яка може імпонувати емоціям користувача та має знання про онлайн курси, здатне сприяти прискореному навчанню фахівців у певній області. Мета та задачі дослідження. Метою даної роботи є створення емоційної нейронної діалогової системи зі знаннями для пошуку онлайн курсів. Поставлена мета вимагає вирішення наступних наукових задач: 1) аналіз та класифікація емоцій у текстових даних, зокрема діалогових репліках; 2) розробка механізму емоційності у нейронних діалогових системах; 3) розробка семантичної моделі пошуку онлайн курсів за їх текстовим описом. Об’єкт досліджень - процес текстової взаємодії людина-машина. Предмет досліджень - діалогова система з емоціями та знаннями на тему онлайн курсів і здатністю рекомендувати їх. Методи досліджень. Для вирішення проблеми в даній роботі використовуються методи аналізу і синтезу, системного аналізу, порівняння, логічного узагальнення результатів, проектування логічних структур даних. Наукова новизна. Наукова новизна дипломної роботи полягає в тому, що розроблена система є першою емоційною нейронною діалоговою системою для рекомендації онлайн курсів. У ній при спілкуванні на сторонні від освіти теми, можна контролювати емоційність відповідей даної системи, що не було можливим у попередніх розробках, пов’язаних з НДС. Потенційні застосування та практична цінність результатів дипломної роботи: 1) Розроблений механізм емоційності можна застосувати для покращення існуючих нейронних діалогових систем та додатків на їх основі; 2) Розроблений метод контролю емоційного забарвлення відповідей можна розширити і для контролю інших аспектів природнього спілкування, наприклад стилю мовлення; 3) Дану систему можна запровадити як додатковий ресурс пошуку матеріалів у освітніх системах.uk
dc.description.abstractenThe relevance of the research topic lies in the fact that the current dialogue systems cover only the semantic and grammatical components of the natural language, ignoring the emotional coloring necessary for live communication, and therefore require mechanisms for integrating emotionality in conversation. In addition, the ability to provide such systems with specific knowledge and the ability to carry out thoughtful queries and recommendations is a very difficult task and requires further research. Thus, the creation of an interactive system that can take into account the user's emotions and has knowledge of online courses, can promote accelerated training of specialists in a certain field. Purpose and objectives of the study. The purpose of this work is to create an emotional neural dialogue system with knowledge for online courses search. The goal is to solve the following scientific problems: 1) analysis and classification of emotions in text data, in particular, dialog utterances; 2) development of the mechanism of emotionality in neural dialogue systems; 3) development of a semantic model for searching online courses via their text descriptions. The object of research is the process of textual human-machine interaction. The subject of research is an interactive system with emotions and knowledge on the topic of online courses and the ability to recommend them. To solve the problem in this research such methods were used: analysis and synthesis, system analysis, comparison, logical generalization of results, design of logical data structures. Scientific novelty. The scientific novelty of the thesis is that the system developed is the first emotional neural dialogue system for recommending online courses. In it, outside from the communication on educational topics, you can control the emotional responses of the system, which was not possible in previous developments related to neural dialogue systems. Potential applications and practical value of the results of the thesis: 1) The developed mechanism of emotionality can be applied to improve existing neural dialogue systems and applications based on them; 2) The developed method for controlling the emotional coloring of answers can be extended to control other aspects of natural communication, for example, style of speech; 3) This system can be introduced as an additional resource of searching for materials in educational systems.uk
dc.description.abstractruРабота выполнена на 82 страницах, содержит 9 иллюстраций, 26 таблиц. При подготовке использовалась литература из 38 источников. Актуальность темы исследования заключается в том, что текущие диалоговые системы охватывают только семантическую и грамматическую составляющие естественного языка, игнорируя эмоциональную окраску необходимую при живом общении, а потому требуют механизмов интеграции эмоциональности при разговоре. Кроме того, способность предоставить таким системам специфических знаний и возможности осуществлять обдуманный поиск и рекомендации является очень трудной задачей и требует дальнейших исследований. Таким образом создание диалоговой системы, которая может импонировать эмоциям пользователя и имеет знания об онлайн курсах, способно содействовать ускоренному обучению специалистов в определенной области. Цель и задачи исследования. Целью данной работы является создание эмоциональной нейронной диалоговой системы со знаниями для поиска онлайн курсов. Поставленная цель требует решения следующих научных задач: 1) анализ и классификация эмоций в текстовых данных, в частности диалоговых репликах; 2) разработка механизма эмоциональности в нейронных диалоговых системах; 3) разработка семантической модели поиска онлайн курсов по их текстовым описаниям. Объект исследований - процесс текстового взаимодействия человек- машина. Предмет исследований - диалоговая система с эмоциями и знаниями на тему онлайн курсов и способностью рекомендовать их. Методы исследования. Для решения проблемы в данной работе используются методы анализа и синтеза, системного анализа, сравнения, логического обобщения результатов, проектирования логических структур данных. Научная новизна. Научная новизна дипломной работы заключается в том, что разработанная система является первой эмоциональной нейронной диалоговой системой для рекомендации онлайн курсов. В ней при общении на посторонние от образования темы, можно контролировать эмоциональность ответов данной системы, что не было возможным в предыдущих разработках, связанных с НДС. Потенциальные применения и практическая ценность результатов дипломной работы: 1) Разработанный механизм эмоциональности можно применить для улучшения существующих нейронных диалоговых систем и приложений на их основе; 2) Разработанный метод контроля эмоциональной окраски ответов можно расширить и для контроля других аспектов естественного общения, например стиля речи; 3) Данную систему можно ввести как дополнительный ресурс поиска материалов в образовательных системах.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shaptala_magistr.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.