Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2700
Title: Дослідження впливу статистичних характеристик частково когерентних променів при їх використанні в оптичних системах зв'язку
Authors: Гермаш Л. П.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: чисельне моделювання
частково когерентні промені
індекс сцинтиляцій
турбулентна атмосфера
оптичні канали зв'язку
Issue Date: 2012
Citation: Дослідження впливу статистичних характеристик частково когерентних променів при їх використанні в оптичних системах зв'язку : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Л. П. Гермаш. - К., 2012. - 148 л. + CD-ROM. - Д/б №2303-ф
Abstract: Звіт по НДР: - 3 розділи, 148 сторінок, 50 ілюстрацій, 1 таблиця, 71 джерело. Метою роботи є знаходження методів зменшення сцинтиляцій сигналу на приймачі при здійсненні зв’язку за допомогою лазерного променя, який розповсюджується в атмосфері. Неоднорідності коефіцієнту заломлення, що пов’язані з завжди існуючою турбулентністю атмосфери, зумовлюють фрагментацію світлового поля в площині прийму та відхилення променя від початкового напрямку. Вказані фактори зумовлюють велику ймовірність похибок при декодуванні сигналу та є головними перешкодами дальнього високошвидкісного оптичного зв’язку. Фундаментальні дослідження, проведені у роботі, спрямовані на розробку методів компенсації негативних наслідків турбулентності середовища для створення теоретичної бази оптичних каналів передачі інформації зі швидкістю ~1 Гбіт/с на відстань до 20-25 км, аналогів яких на даний час не існує. Предметом дослідження є: просторово-часові характеристики хвильового та фазового фронту частково когерентного променя (ЧКП), а також статистичні характеристики ЧКП при взаємодії пучків з неоднорідностями показника заломлення атмосфери; методи зменшення флуктуацій інтенсивності (сцинтиляцій), що фіксуються на приймачі оптичного каналу зв’язку; методика розширення техніки зменшення сцинтиляцій в лініях атмосферного оптичного зв’язку до Гбіт-ного діапазону; технологія організації стійкого високошвидкісного оптичного зв’язку на великі відстані в режимі сильної турбулентності атмосфери. Проведено аналіз причин нестійкості оптичного атмосферного зв’язку. На базі проведених чисельних експериментів запропоновано методи покращення статистичних характеристик лазерного променя в турбулентній атмосфері та зроблено висновки щодо дієвості запропонованих методів зменшення сцинтиляцій сигналу на виході атмосферної оптичної високошвидкісної лінії зв’язку при організації передачі даних на великі дистанції в умовах слабкої та сильної турбулентності. Встановлено, що задля зменшення індексу сцинтиляцій необхідно задовольнити виконання двох умов: компенсувати випадкові зміщення променя та забезпечити статистичну незалежність сигналів. Виконати ці умови можливо, якщо скористатись набором частково когерентних променів (ЧКП) з наперед вибраними кутами розповсюдження відносно осі , спрямованої точно на детектор. Запропоновано новітній метод використання в якості інструменту для передачі інформації комбінованого променя (гаусів промінь та промінь у вигляді оптичного вихору), який, за даними чисельних досліджень, здатен компенсувати випадкові зміщення променя в турбулентній атмосфері, а також нівелює потребу використання високочастотного фазового модулятора. z Результати досліджень дозволяють створити теоретичну базу для реалізації оптичних каналів зв’язку з можливістю передачі до 1 Гбіт/сек на відстань до 20-25 км. Розроблено методику захисту від шумів та спектрального кодування оптичного каналу зв’язку.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2700
Other Identifiers: № держреєстрації 0110U002331
Код КВНТД І.2 12.12.20
Д/б №2303-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2303-ф.pdf
  Restricted Access
5.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.