Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27013
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorСліпченко, Володимир Георгійович-
dc.contributor.authorМорозов, Дмитро Сергійович-
dc.date.accessioned2019-04-03T11:42:05Z-
dc.date.available2019-04-03T11:42:05Z-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.citationМорозов, Д. С. Моделювання впливу гіпокситерапії на розумову та фізичну працездатність : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології / Морозов Дмитро Сергійович. – Київ, 2018. – 79 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/27013-
dc.language.isoukuk
dc.subjectгіпоксіяuk
dc.subjectгіпокситерапіяuk
dc.subjectСУБДuk
dc.subjectнейронна мережаuk
dc.subjectнейронuk
dc.subjecthypocyciumuk
dc.subjecthypothesteruk
dc.subjectDBMSuk
dc.subjectneural networkuk
dc.subjectneuronuk
dc.titleМоделювання впливу гіпокситерапії на розумову та фізичну працездатністьuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page79 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukСтруктура й обсяг дипломної роботи. Магістерська дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновку, переліку посилань з 50 найменувань, 2 додатки, і містить 15 рисунків, 22 таблиці. Повний обсяг магістерської дисертації складає 79 сторінок, з яких перелік посилань займає 5 сторінок, додатки – 10 сторінок. Тема: Моделювання впливу гіпокситерапії на розумову та фізичну працездатність. Актуальність теми. При моделюванні впливу гіпокситерпії основною проблемою є вибір найбільш впливових на організм людини показників які можна визначити за допомогою спеціальних приладів, тому є актуальним розробка системи, яка визначатиме стан організму людини під час гіпоксії на основі найбільш впливових показників за обраними математичним моделями та алгоритмами штучного інтелекту. Мета дослідження полягає в розробці програмного забезпечення для моделювання вплив у гіпокситерапії на розумову та фізичну працездатність людини. Для досягнення поставленої задачі були сформульовані наступні завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: — проаналізувати існуючі математичні моделі, які дозволяють відтворити поведінку показників пацієнта під час проведення гіпокситерапії; — дослідити можливості аналогічних продуктів; — проаналізувати існуючі системи, які використовують алгоритми нейронної мережі; — розробити програмний продукт у вигляді комбінації математичної моделі та нейронної мережі. Об’єктом дослідження є програмне забезпечення для моделювання впливу гіпокситерапії на розумову та фізичну працездатність. Предметом дослідження є алгоритми машинного навчання та математичні моделі, які використовуються у процесах моделювання впливу гіпоксичних тренувань на організм людини. Методи дослідження. Аналіз існуючих математичних моделей та алгоритмів для визначення показників стану організму людини під час гіпокситерапії, експериментальна перевірка алгоритмів машинного навчання для прогнозування впливу гіпоксичних тренувань на організм людини. Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є: - Модифікована та спрощена система розрахунку розумового та фізичного стану людини, на основі великої кількості вхідних даних, яка використовує алгоритми машинного навчання та обрану математичну модель. - Удосконалення алгоритмів машинного навчання у сфері профілактики та дослідження впливу гіпоксії на організм людини. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці програмного модулю, що дозволяє на основі вже відомих показників стану окремих особ із групи до гіпокситерапії та після, спрогнозувати стан нової особи з подібними вхідними показниками. Апробація результатів дисертації Основні положення роботи доповідались і обговорювались на: 1. ХVІ Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (м. Київ, 22-25 квітня 2018 року). 2. IV Міжнародній науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (1-2 листопада 2018 року м. Дніпро). Публікації. Наукові положення дипломної роботи опубліковані у 2 роботах.uk
dc.description.abstractenStructure and volume of thesis. The master's dissertation consists of an introduction, five sections, a conclusion, a list of references from 50 titles, 2 annexes, and contains 15 figures, 22 tables. The full volume of the master's dissertation is 79 pages, of which the list of links takes 5 pages, applications - 10 pages. Topic: Modeling the influence of hypoxia therapy on mental and physical performance. Actuality of theme. As for modeling the influence of hypoxia therapy on mental and physical capacity, there are many models for determining various indicators of human body condition during hypoxia therapy, therefore, it is relevant to develop a system that will determine the state of the human body during hypoxia on the basis of the most influential indicators. The purpose of the study is to develop software for modeling the effects of hypoxia therapy on mental and physical performance of a person. To accomplish the task, the following research objectives were formulated, which determined the logic of the research and its structure: - to analyze the existing mathematical models that allow to reproduce the behavior of the patient's parameters during hypoxia therapy; - to explore the possibilities of similar products; - analyze existing systems that use the algorithms of the neural network; - to develop a software product in the form of a combination of a mathematical model and a neural network. The object of research is software for modeling the influence of hypoxia therapy on mental and physical capacity. The subject of the study is the algorithms of machine learning and mathematical models used in the simulation of the effects of hypoxic training on the human body. Research methods. Analysis of existing mathematical models and algorithms for the determination of human body condition during hypoxia therapy, experimental verification of machine learning algorithms for predicting the effects of hypoxic training on a human body. Scientific novelty of the obtained results. The most significant scientific results of the master's thesis are: - A modified and simplified system for calculating the mental and physical condition of a person based on a large number of input data, which uses algorithms of machine learning and the chosen mathematical model. - Improvement of algorithms of machine learning in the field of prevention and study of the influence of hypoxia on the human body. The practical significance of the results of the work is to develop a program module, which allows, based on already well-known indicators of the state of individual individuals from the group to hypoxia and after, to predict the state of a new person with similar inputs. Approbation of the results of the dissertation The main provisions of the work were reported and discussed at: 1. XVII International scientific and practical conference of postgraduate students, undergraduate students, students "Modern problems of scientific support of power engineering" (Kyiv, April 22 - 25, 2018). 2. IV International scientific and technical conference "Computer modeling and optimization of complex systems" (November 1-2, 2018, the city of Dnipro). Publications Scientific terms of thesis published in 2 works.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (АПЕПС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
текст записки морозов.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.