Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2705
Title: Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів
Authors: Струтинський, Василь Борисович
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: верстати
векторні і тензорні поля
спеціальні методи
моделі
континуальні системи
поле кореляційних моментів
просторові системи
вібраційне поле
резонанси
вібраційна обробка
квазітекуче середовище
поле швидкостей
вихроутворення
закони керування
Issue Date: 2012
Citation: Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Б. Струтинський. - К., 2012. - 590 л. + CD-ROM. - Д/б №2314-ф
Abstract: Звіт по НДР 584 с., 346 рис., 6 табл., 2 додатки, 265 джерел На основі інформаційних досліджень обґрунтована актуальність застосування спеціальних методів теорії поля для вдосконалення просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів. Наведені розроблені спеціальні методи теорії поля, які направлені на дослідження векторних і тензорних полів кінематичних і динамічних параметрів технологічних систем верстатів. Об’єктом досліджень є континуальні динамічні системи, які характерні для технологічних систем верстатів. Зокрема, це одномірні стохастичні обертові системи з розподіленими параметрами, просторові двох координатні системи твердо тільних елементів із пружно-дисипативними зв’язками та континуальні системи із квазітекучим робочим середовищем. Предметом досліджень є скалярні векторні та тензорні поля кінематичних та динамічних параметрів стохастичних технологічних систем. В систематичній формі викладено застосування розроблених методів теорії поля для аналізу обертових систем шпиндельних вузлів верстатів із циклічними змінами поля параметрів. Встановлені основні закономірності вібраційного поля одномірних та багатомірних континуальних динамічних систем. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження стохастичних просторових сил різання. Вперше запропоновано їх опис у вигляді тензорного поля кореляційних моментів проекцій випадкового вектора сили різання. Виконано широкий комплекс досліджень двох координатних стохастичних динамічних систем верстатів, поданих у вигляді сукупності твердотільних елементів із пружно-дисипативними зв’язками. Дослідження проведені з використанням розроблених методів опису інерційних властивостей системи у вигляді стохастичного тензорного поля моментів інерції системи. Встановлені особливості вібраційних полів двох координатної системи. Зокрема, виникнення поля динамічних параметрів 5 обумовлених гіроскопічними моментами, які виникають внаслідок взаємопов’язаних переносних рухів елементів системи. Розроблені методи теорії поля застосовані для досліджень технологічних систем із квазітекучим робочим середовищем, які мають місце при віброабразивній обробці деталей. Досліджено поля кінематичних параметрів (швидкостей, прискорень) та динамічних параметрів (сил) у квазітекучому середовищі. При цьому застосовані спеціально розроблені ланцюгові дискретні математичні моделі нелінійного поля кінематичних і динамічних параметрів. Встановлено наявність хвильових процесів у квазітекучому середовищі та запропоновані методи їх позитивного використання для підвищення ефективності процесів обробки.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2705
Other Identifiers: № держреєстрації 0110U000228
Код КВНТД I.2 11.03.01
Д/б №2314-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2314-ф.pdf
  Restricted Access
12.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.