Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27084
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКарпенко, Євген Юрійович-
dc.contributor.authorГуменний, Аркадій Андрійович-
dc.date.accessioned2019-04-05T16:53:43Z-
dc.date.available2019-04-05T16:53:43Z-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.citationГуменний, А. А. Android додаток управління педагогічними та науковими аспектами роботи кафедри : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Гуменний Аркадій Андрійович. – Київ, 2018. – 79 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/27084-
dc.language.isoukuk
dc.subjectпатернuk
dc.subjectархітектураuk
dc.subjectмобільний додатокuk
dc.subjectAndroiduk
dc.subjectнативнийuk
dc.subjectкросплатформнийuk
dc.subjectpatternuk
dc.subjectarchitectureuk
dc.subjectmobile applicationuk
dc.subjectnativeuk
dc.subjectcrossplatformuk
dc.titleAndroid додаток управління педагогічними та науковими аспектами роботи кафедриuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page79 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.415.25uk
dc.description.abstractukСтруктура й обсяг дипломної роботи. Магістерська дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновку, переліку посилань з 67 найменувань, 2 додатки, і містить 20 рисунки, 22 таблиці. Повний обсяг магістерської дисертації складає 96 сторінок, з яких перелік посилань займає 5 сторінок, додатки — 19 сторінок. Актуальність теми. У дипломі піднято дві теми: автоматизація одного з робочих процесів на кафедрі та дослідження засобів розробки із ціллю їх удосконалення для полегшення написання програмних засобів. Обидві теми є актуальними, так як: — державній сфері бракує багатьох інструментів, що щорічно полегшували б життя людям; — сфера розробки постійно розвивається, програмісти постійно досліджують набутки світу розробки задля полегшення своєї роботи та покращення її якості. Мета дослідження полягає у визначенні способів пришвидишення розробки та підтримки мобільних додатків а також підвищення їх якості за рахунок удосконалення існуючих методів та засобів розробки. Для досягнення поставленої задачі були сформульовані наступні завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: — проаналізувати існуючі засоби розробки під Android (нативні та кросплатформні); — проаналізувати існуючі універсальні методи, патерни та принципи розробки програмного забезпечення; — удосконалити підхід до розробки додатків під Android з урахуванням особливостей платформи; — розробити програмний продукт для автоматизації одного з бізнес-процесів на кафедрі з урахуванням досліджених та удосконалених методів розробки. Об’єктом дослідження є методи, патерни та принципи розробки а також платформа android. Предметом дослідження є нові засоби розробки під android, що спиратимуться та будуть удосконалювати існуючі засоби. Методи дослідження. Розв’язання поставлених задач ви конувались засобами комп’ютерного програмування та вивчення напрацювань світової спільноти програмістів, зокрема були вивчені методи розробки: — нативне програмування із використанням патернів MVP, MVC, MVVM; — кросплатформне програмування. Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є: — удосконалено спосіб проектування архітектури додатків під платформу android, що дозволяє збільшити швидкість розробки мобільних застосунків; — набуло подальшого розвитку використання патернів та існуючих засобів написання програмного коду для вирішення питань стабільного нарощення функціоналу із легкою підтримкою, а також можливістю стабільного випуску оновлень додатків. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці програмних засобів, які полегшать розробку мобільних додатків на ОС Android а також розробка додатку що автоматизує один з робочих процесів на кафедрі.uk
dc.description.abstractenThe structure and volume of the thesis. Master's thesis consists of an introduction, five chapters, conclusion, list of references with 67 titles, 2 annexes, and contains 20 figures, 22 tables. The full range of master's thesis is 96 pages with a list of links takes 5 pages, apps — 19 pages. Topicality of the theme. Two topics were raised in the diploma: the automation of one of the work processes at the department and the study of development tools with the aim of improving them to facilitate the writing of software. Both themes are relevant, since: — the state sector lacks many instruments that would make people's lives easier each year; — the field of development is constantly evolving, programmers are constantly exploring the achievements of the world of development in order to facilitate their work and improve its quality. The purpose and problems of research is to identify ways to enhance the development and support of mobile applications and improve their quality by improving existing methods and tools. To accomplish the task, the following research objectives were formulated, which determined the logic of the research and its structure: — analyze existing Android development tools (native and cross-platform); — analyze existing universal methods, patterns and principles of software development; — improve the approach to developing applications for Android, taking into account the features of the platform; — develop a software product for automating one of the business processes at the department, taking into account the research and advanced methods of development. The object of the research is the methods, patterns and principles of development, as well as the platform android. The subject of the research is the new android development tools that will build on and improve the existing tools. The solution of the set tasks was performed by means of computer programming and studying of the developments of the global community of programmers, in particular, the methods of development were studied: — native programming using MVP, MVC, MVVM patterns; — cross-platform programming. Scientific novelty of the results. The most significant scientific results of the master's thesis are: — improved the way to design an application architecture for the android platform, which allows you to increase the speed of developing mobile applications; — got further development in use of patterns and existing tools for writing code to resolve issues of stable build-up of functional with easy support, as well as the possibility of stable release of application updates. The practical value of the results of the work is to develop software that will facilitate the development of mobile applications on the Android OS, as well as the development of an application that automates one of the work processes at the department.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (АПЕПС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Humennyi_magistr.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.