Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27136
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorПлосконос, Віктор Григорович-
dc.contributor.authorКомісаренко, Руслан Володимирович-
dc.date.accessioned2019-04-10T23:41:33Z-
dc.date.available2019-04-10T23:41:33Z-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.citationКомісаренко, Р. В. Реконструкція технологічного потоку Приватного акціонерного товариства "Київський картонно-паперовий комбінат" з виробництва паперу-основи для рушників : магістерська дис. : 161 Хімічні технології та інженерія / Комісаренко Руслан Володимирович. – Київ, 2018. – 109 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/27136-
dc.language.isoukuk
dc.subjectцелюлозні волокнаuk
dc.subjectкомпозиціяuk
dc.subjectрозмелюванняuk
dc.subjectпресуванняuk
dc.subjectсушінняuk
dc.subjectпапір основа для рушниківuk
dc.subjectфізико-механічні показникиuk
dc.subjectcellular fibersuk
dc.subjectcompositionuk
dc.subjectrollinguk
dc.subjectpressinguk
dc.subjectdryinguk
dc.subjectpaper basis for rubberuk
dc.subjectphysical-mechanical indicatorsuk
dc.titleРеконструкція технологічного потоку Приватного акціонерного товариства "Київський картонно-паперовий комбінат" з виробництва паперу-основи для рушниківuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page109 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc676.026uk
dc.description.abstractukАктуальність теми: підвищення рівня якості паперу-основи для рушників та продуктивності технологічного обладнання з виготовлення паперу-основи для рушників на ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". Мета і задачі дослідження: розроблення заходів та вирішення ряду задач з метою реконструкції технологічного потоку виробництва паперу-основи для рушників і підвищення якості продукції, що виготовляється. Об’єкт дослідження: технологічний процес виробництва паперу основи для рушників. Предмет дослідження: вихідні волокнисті напівфабрикати, режими роботи обладнання та технологія виготовлення паперу основи для рушників. Методи дослідження: літературний пошук, дослідження технологічних режимів, фізико-механічні методи випробування отриманих зразків в лабораторних умовах фабрики в процесі реконструкції технологічного потоку. Практичне значення одержаних результатів: реконструкція технологічного потоку дає можливість зменшити собівартість і, разом з тим, підвищити якість готової продукції, що виготовляється на ПрАТ Київський картонно-паперовий комбінат. Апробація результатів дисертації: Запропоновано шляхи реконструкції технологічного потоку Приватного акціонерного товариства "Київський картонно-паперовий комбінат" з виробництва паперу основи для рушників. Основні етапи реконструкції, викладені в дисертаційній роботі, знайшли відображення в тезах конференцій та статті: - Комісаренко Р.В., Плосконос В.Г. "Підвищення рентабельності і економія енергії у виробництві санітарно-гігієнічних видів паперу"\\Зб.тез доповідей XXIII Всеукраїнської наук.-практ.конф. студ.,аспір. і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, К.: 2018 ,28-29.11,с.68-69. - Плосконос В.Г., Комісаренко Р.В., Котлярська Н.О., Якименко О.С. Використання свіжої води в процесах виробництва целюлозно-паперової продукції та необхідність скорочення її споживання //Міжнародний науковометричний журнал "Інтернаука". - 2018. - №17(57),т.1, с.61-64. Публікації: за темою дисертації опубліковано статтю в науковометричному журналі "Інтернаука" та 2 тези доповідей на міжнародних та республіканських конференціях.uk
dc.description.abstractenRelevance of the theme: raising the level of quality of the paper-base for towels and productivity of technological equipment for the production of paper-base for towels at PJSC "Kyiv Cardboard and Paper Mill". Purpose and objectives of the study: development of measures and solving a number of problems with a view to reconstructing the technological flow of production of paper-based for towels and improving the quality of manufactured products. Object of research: technological process of paper production basis Object of research: the technological process of producing paper bases for towels. Subject of research: output fibrous semi-finished products, operating modes of equipment and technology for producing paper bases for towels. Methods of research: literary search, research of technological regimes, physical and mechanical methods of testing the samples obtained in laboratory conditions of the factory in the process of reconstruction of the technological flow. The practical value of the results: the reconstruction of the technological flow makes it possible to reduce the cost and, at the same time, improve the quality of finished products, produced at PrAT Kyiv Cardboard and Paper Mill Testing the results of the dissertation: the ways of reconstruction of the technological flow of the Private Joint-Stock Company "Kiev Cardboard and Paper Mill" for the production of paper for the basis for towels are proposed. The main stages of the reconstruction, presented in the dissertation, were reflected in the theses of conferences and articles: - Komisarenko RV, Ploskonos VG "Increasing profitability and saving energy in the production of sanitary-hygienic types of paper" \\ Zb.tez reports XXIII All-Ukrainian Sciences. Prakt.konf. studio, aspiration and young scientists "Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials", K .: 2018, 28-29.11, p.68-69. - Ploskonos VG, Komisarenko RV, Kotlyarskaya N.O., Yakimenko O.S. Use of fresh water in the processes of production of pulp and paper products and the need to reduce its consumption // International scientific and mathematical journal "Interna-nauka". - 2018. - № 17 (57), t.1, p.61-64. Publications: on the topic of the dissertation an article was published in the scientific-science journal "Internet Science" and 2 theses of reports at international and republican conferences.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ЕТРП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komisarenko_magistr.docxМагістерська дисертація1.84 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.