Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27161
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorСулема, Євгенія Станіславівна-
dc.contributor.authorПалей, Владислав Олександрович-
dc.date.accessioned2019-04-11T15:41:14Z-
dc.date.available2019-04-11T15:41:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationПалей, В. О. Спосіб та програмне забезпечення для процедурної генерації ландшафтів : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Палей Владислав Олександрович. – Київ, 2018. – 135 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/27161-
dc.language.isoukuk
dc.subjectпроцедурна генераціяuk
dc.subjectкомп’ютерна графікаuk
dc.subjectобробка зображеньuk
dc.subjectгенерація ландшафтівuk
dc.subjectграфічне моделюванняuk
dc.subjectprocedural generationuk
dc.subjectcomputer graphicsuk
dc.subjectimage processinguk
dc.subjectlandscaping generationuk
dc.subjectgraphic simulationuk
dc.titleСпосіб та програмне забезпечення для процедурної генерації ландшафтівuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page135 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukАктуальність. Процедурне створення контенту - це процес створення медіа ресурсів за допомогою комп'ютерних алгоритмів. Створення та візуалізація віртуальних пейзажів є актуальним завданням у різних сферах, таких як розроблення навчальних та моделюючих середовищ, відеоігор, створення матеріалів для фільмів та анімації, а також середовища для моделювання різних природних процесів. З огляду на зростаючу популярність пристроїв віртуальної реальності, тема стає ще актуальнішою. Це призводить до необхідності розробки нових, швидких і ефективних методів генерації ландшафтів. Більшість алгоритмів сучасного покоління створюють ландшафти, які потребують подальшого ручного перегляду дизайнерами або потребують автоматичного завершення складними алгоритмами ерозії, накладання кліматичних та погодних особливостей. Такий підхід добре підходить для програм, де потрібно створити єдину досить невелику площу або коли ландшафти налаштовуються вручну, але не підходять для генерації великих територій місцевості в повністю автоматичному режимі. Об’єктом дослідження є процес процедурної генерації ландшафтів. Предметом дослідження є способи та засоби процедурної генерації ландшафтів. Метою дослідження є аналіз існуючих способів та засобів процедурної генерації ландшафтів та розроблення вдосконаленого способу процедурної генерації ландшафтів. Методи дослідження. В роботі використовуються методи комп’ютерного моделювання, статистичні та емпіричні методи. Наукова новизна роботи полягає в наступному: 1. Розроблено вдосконалений спосіб процедурної генерації ландшафтів, який на відміну від існуючих способів використовує геодезичні карти як джерело інформації про ландшафт, що дозволяє отримувати візуально кращі результати графічного моделювання. 2. Запропоновано процедуру додавання дрібних деталей ландшафту, що дозволяє підвищити рівень реалістичності графічного моделювання порівняно з існуючими способами генерації ландшафтів. Практична цінність роботи полягає у можливості застосування отриманих результатів для ефективного використання геодезичних карт для процедурної генерації ландшафтів. Апробація роботи. Основні положення і результати роботи доповідалися та обговорювалися на Х науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2018. Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків та додатків. У вступі надано загальну характеристику роботи, виконано оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, наведено відомості про апробацію результатів. У першому розділі розглянуто основні положення щодо процедурної генерації мультимедійних матеріалів, зроблено короткий огляд існуючих методів генерації ландшафтів, аналіз існуючих методів, способів та алгоритмів які стосуються генерації ландшафтів. У другому розділі запропоновано удосконалений спосіб процедурної генерації ландшафтів, зокрема, процедуру додавання дрібних деталей ландшафту. У третьому розділі описано архітектуру програмного забезпечення, визначено кінцевий алгоритм роботи, описано формат вхідних даних, з якими буде працювати реалізована система. У четвертому розділі містяться результати роботи програмного засобу та проведено порівняння з існуючими засобами. У п’ятому розділі наведена побудова бізнес-моделі, що обґрунтовує доцільність реалізованого програмного забезпечення та прогнозує його потенційну прибутковість у майбутньому. У висновках проаналізовано отримані результати роботи. У додатках наведена копія презентації. Робота виконана на 82 аркушах, містить посилання на список використаних літературних джерел.uk
dc.description.abstractenRelevance . Procedural content creation is a process of creating media resources using computer algorithms. Creating and visualizing virtual landscapes is an urgent task in various areas, such as developing training and simulation environments, video games, creating materials for movies and animations, as well as environments for modeling various natural processes. Given the increasing popularity of virtual reality devices, the theme is becoming even more relevant. This leads to the need to develop new fast and effective methods for generating landscapes. Most of the modern generation algorithms create landscapes that require further manual review by designers or require automatic completion of complex algorithms for erosion, climate and weather patterns. This approach is well suited for applications where you need to create a single rather small area or when the landscapes are manually configured but not suitable for generating large areas of the terrain in a fully automatic mode. The object of research in this thesis is the process of procedural generation of landscapes. The subject of the study is the methods and means of procedural generation of landscapes. The purpose of the study is to analyze the existing methods and means of procedural generation of landscapes, their properties, features, and the subsequent creation of their own method. Research methods. Methods of computer modeling, statistical and empirical methods are used in this work. The scientific novelty of the work is as follows: 1. An improved method for the procedural generation of landscapes is developed, which, unlike existing methods, uses geodetic maps as a source of information about the landscape, which allows us to obtain visually the best results of graphical modeling. which allows to increase the level of realism of graphic modeling in comparison with existing methods of landscape generation. The practical value of the work lies in the possibility of using the results obtained for the effective use of geodetic maps for the procedural generation of landscapes. Test work. The main provisions and results of work were reported and discussed at the Xth International Conference of Masters and Postgraduates "Applied Mathematics and Computer", PMK-2018. Structure and scope of work. The master's dissertation consists of an introduction, five sections, conclusions and appendices. The introduction provides a general description of the work, an assessment of the current state of the problem is made, the relevance of the research direction is substantiated, information about testing the results is given. The first chapter deals with the main provisions for the procedural generation of multimedia materials, analysis of existing methods, methods and algorithms related to the generation of landscapes. The second section describes an improved method for the procedural generation of landscapes, in particular, the procedure for adding small details of the landscape. The third section describes the software architecture, defines the final algorithm of work, describes the format of the input data, which will be implemented by the implemented system. The fourth section contains the results of the software work and comparisons with existing tools. The fifth section presents the construction of a business model that justifies the feasibility of the software and predicts its potential profitability in the future. The results of work are analyzed in the conclusions. The attachments contain a copy of the presentation. The work is performed on 82 sheets, contains a link to the list of used sources.uk
dc.description.abstractruАктуальность . Процедурное создание контента - это процесс создания медиа ресурсов с помощью компьютерных алгоритмов. Создание и визуализация виртуальных пейзажей является актуальной задачей в различных сферах, таких как разработка учебных и моделирующих сред, видеоигр, создание материалов для фильмов и анимации, а также среды для моделирования различных природных процессов. Учитывая растущую популярность устройств виртуальной реальности, тема становится еще актуальнее. Это приводит к необходимости разработки новых, быстрых и эффективных методов генерации ландшафтов. Большинство алгоритмов современного поколения создают ландшафты, которые требуют дальнейшего ручного просмотра дизайнерами или требуют автоматического завершения сложными алгоритмами эрозии, наложения климатических и погодных особенностей. Такой подход хорошо подходит для программ, где нужно создать единую достаточно небольшую площадь или когда ландшафты настраиваются вручную, но не подходят для генерации больших территорий местности в полностью автоматическом режиме. Объектом исследования в данной работе является процесс процедурной генерации ландшафтов. Предметом исследования являются способы и средства процедурной генерации ландшафтов. Целью исследования является анализ существующих способов и средств процедурной генерации ландшафтов, их свойств, особенностей с последующим созданием собственного образа. Методы исследования. В работе используются методы компьютерного моделирования, статистические и эмпирические методы. Научная новизна работы заключается в следующем: 1. Разработан усовершенствованный способ процедурной генерации ландшафтов, который в отличие от существующих способов использует геодезические карты как источник информации о ландшафте, позволяющий получать визуально лучшие результаты графического моделирования. 2. Предложена процедура добавления мелких деталей ландшафта, позволяет повысить уровень реалистичности графического моделирования по сравнению с существующими способами генерации ландшафтов. Практическая ценность работы состоит в возможности применения полученных результатов для эффективного использования геодезических карт для процедурной генерации ландшафтов. Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на Х научной конференции магистрантов и аспирантов «Прикладная математика и компьютинг» ПМК-2018. Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и приложений. Во введении дана характеристика работы, выполнена оценка современного состояния проблемы, обоснована актуальность направления исследований, приведены сведения об апробации результатов. В первом разделе рассмотрены основные положения по процедурной генерации мультимедийных материалов, анализ существующих методов, способов и алгоритмов касающихся генерации ландшафтов. Во второй главе описан усовершенствованный способ процедурной генерации ландшафтов, в частности, процедуру добавления мелких деталей ландшафта. В третьем разделе описана архитектура программного обеспечения, определен конечный алгоритм работы, описан формат входных данных, с которыми будет работать реализована система. Четвертый раздел содержит результаты работы программного средства и проведено сравнение с существующими средствами. В пятом разделе приведено построение бизнес-модели, обоснована целесообразность реализованного программного обеспечения, дан прогноз его потенциальной прибыльности в будущем. В выводах проанализированы полученные результаты работы. В приложениях приведена копия презентации. Работа выполнена на 82 листах, содержит ссылки на список использованных литературных источников. Ключевые слова: процедурная генерация, компьютерная графика, обработка изображений, генерация ландшафтов, графическое моделирование.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ПЗКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paley_magistr.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.