Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27163
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЦуркан, Василь Васильович-
dc.contributor.authorРябченко, Дмитро Олександрович-
dc.date.accessioned2019-04-11T15:53:34Z-
dc.date.available2019-04-11T15:53:34Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationРябченко, Д. О. Моделі та програмне забезпечення для аналізування структури веб-застосунків на основі React.js : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Рябченко Дмитро Олександрович. – Київ, 2018. – 104 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/27163-
dc.language.isoukuk
dc.subjectвеб-застосунокuk
dc.subjectструктура веб-застосункуuk
dc.subjectаналізування структури веб-застосункуuk
dc.subjectReact.jsuk
dc.subjectDOM структураuk
dc.subjectWeb Applicationuk
dc.subjectWeb Application Structureuk
dc.subjectWeb Application Structure Analysisuk
dc.subjectDOM Structureuk
dc.titleМоделі та програмне забезпечення для аналізування структури веб-застосунків на основі React.jsuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page104 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.932uk
dc.description.abstractukАктуальність теми. Над розробкою одного веб-застосунку може працювати велика команда розробників, а сам веб-застосунок може складатися з декількох тисяч компонентів React.js. Оскільки кожний розробник – людина, а людина та її працездатність залежить від багатьох факторів її повсякденного життя, то якість коду розробників може відрізнятися у різний проміжок часу. А якщо команда не вкладається у визначені часові рамки для розробки, то якість коду стає ще гіршою. Тому у таких випадках при створенні декількох компонентів для виконання одного функціоналу можливі надлишкове розширення структури об’єктів для відображення певної частини веб-застосунку в місцях, що насправді не потребують цього, або випадки нехтування корпоративними правилами розробки та недотримання цих правил. Таким чином, моделювання програмного забезпечення для аналізування структури веб-застосунків на основі React.js є актуальним. Об’єктом дослідження є процес аналізування структури веб-застосунку на основі React.js. Предметом дослідження є програмне забезпечення для аналізування структури веб-застосунків на основі React.js. Мета роботи синтезувати програмне забезпечення для аналізування веб-застосунків на основі React.js. Методи дослідження. Теоретичною основою дисертаційних досліджень є теорія моделювання процесів. Зокрема, теорія функціонального, процесного моделювання і моделювання потоків даних – для побудови концептуальної моделі програмного забезпечення аналізування структури веб-застосунків на основі React.js; теорія об’єктно-орієнтованого моделювання – для побудови фізичної моделі програмного забезпечення для аналізування структури веб-застосунків на основі React.js. Наукова новизна роботи полягає в одержанні таких результатів:  уперше побудовано концептуальну модель програмного забезпечення аналізування структури веб-застосунків на основі React.js, використання якої дозволяє формалізувати його роботу на рівні функцій, процесів і потоків даних, а також сформувати та обґрунтувати варіанти використання програмного забезпечення;  уперше побудовано фізичну модель програмного забезпечення на основі формалізування його роботи на рівні функцій, процесів і потоків даних, використання якої дозволяє надати нову якість програмному забезпеченню при створенні або вдосконаленні, зокрема, забезпечити його функціональну придатність до аналізування структури веб-застосунків на основі React.js. Практична цінність отриманих результатів полягає у доведенні їх до практичного реалізування, а саме:  розроблення програмного забезпечення аналізування структури веб-застосунків на основі React.js за його структурою;  аналізування структури веб-застосунків на основі React.js завдяки використанню розробленого програмного забезпечення. Апробація роботи. Результати роботи пройшли апробацію на XІ науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг (ПМК-2018-2). Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та додатків.У вступі надано загальну характеристику роботи, виконано оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано мету і задачі дослідження. У першому розділі проаналізовано програмне забезпечення аналізування структури веб-застосунків. За результатами такого аналізування показано необхідність створення відповідного програмного забезпечення, сформовано функціональні та не функціональні вимоги для його синтезування. У другому розділі побудовано концептуальну модель програмного забезпечення аналізування структури веб-застосунків на основі React.js на функціональному, процесному рівнях, рівні потоків даних у графічних нотаціях IDEF0, IDEF3 та DFD. Це дозволило на функціональному рівні формалізувати його роботу набором функцій. Тоді як на процесному рівні та рівні потоків даних описати взаємозв’язки між етапами аналізування структури веб-застосунків на основі React.js. У третьому розділі на основі концептуальної моделі побудовано структуру програмного забезпечення аналізування структури веб-застосунків на основі React.js у графічній нотації UML. Це дозволило визначити його варіанти використання, логічну та фізичну структури та, як наслідок, синтезувати програмне забезпечення аналізування структури веб-застосунків на основі React.js. У четвертому розділі визначено характеристики, метрики якості та проведено функціональне тестування програмного забезпечення аналізування структури веб-застосунків на основі React.js. Наведено контрольні приклади тестування основних його варіантів використання. Описано кроки успішного встановлення і наведено інструкцію щодо користування програмним забезпеченням аналізування структури веб-застосунків на основі React.js. У п’ятому розділі визначено ринкові перспективи стартап-проекту програмного забезпечення аналізування структури веб-застосунків на основі React.js, графік та принципи організації виробництва, фінансовий аналіз та аналіз ризиків і заходи з просування пропозиції для інвесторів. Узагальнено етапи розроблення та виведення стартап-проекту на ринок. У висновках проаналізовано отримані результати роботи. У додатках наведено структуру програмного забезпечення та результати роботи програмного забезпечення аналізування структури веб-застосунків на основі React.js. Магістерська дисертація виконана на 104 аркушах, містить 2 додатки та посилання на список використаних літературних джерел зі 44 найменувань. У роботі наведено 11 рисунків та 23 таблиці.uk
dc.description.abstractenActuality of theme. A large team of developers can work on the development of one web application, and the web application itself can consist of several thousand React.js components. Since each developer is a person, and the person and his ability to work depends on many factors in his everyday life, the quality of the developer code may vary in different periods of time. And, if the team does not fit into a defined time frame for development, then the quality of the code becomes even worse. Therefore, in such cases, when creating multiple components for a single functionality, there may be an excessive expansion of the object structure to display a certain part of the web application in places that do not really need it, or cases of corporate design rules ignoring and non-compliance with these rules. Thus, modeling software to analyze the structure of web applications based on React.js is relevant. The object of the study is the process of analyzing the structure of a web application based on React.js. The subject of the study is the software for analyzing the structure of web applications based on React.js. The purpose of the work is to synthesize software for analyzing web applications based on React.js. Research methods. The theoretical basis of dissertation research is the theory of process modeling. In particular, the theory of functional, process modeling and data flow modeling - for building a conceptual model of software for analyzing the structure of web applications based on React.js; the theory of object-oriented modeling - for building a physical software model for analyzing the structure of web applications based on React.js. The scientific novelty of the work is to obtain the following results:  for the first time a conceptual model of the software for analyzing the web application structure based on React.js is built, the use of which allows to formalize its work at the level of functions, processes and data flows, as well as to formulate and substantiate variants of software use;  for the first time, the physical model of software was built on the basis of formalizing its work at the level of functions, processes and data flows, the use of which allows to provide new quality software when creating or improving, in particular, to ensure its functional suitability for analyzing the structure of web applications based on React.js. The practical value of the results obtained is to bring them to practical realization, namely:  developing software for analyzing the structure of web applications based on React.js according to its structure;  analyzing the structure of web applications based on React.js through the use of the developed software. Test work. The results of the work were tested at the 11th Conference of Masters and Postgraduate Students "Applied Mathematics and Computing" (PMK-2018-2). Structure and scope of work. The master's thesis consists of an introduction, five sections, conclusions and appendices. The introduction provides a general description of the work, evaluated the current state of the problem, substantiated the relevance of the research direction, formulated the purpose and objectives of the study. The first section analyzes the software for analyzing the structure of web applications. According to the results of this analysis, the necessity of creating the corresponding software has been demonstrated, functional and non-functional requirements for its synthesis have been formed. In the second section, a conceptual model of the software for analyzing the structure of Web applications based on React.js on the functional, process levels, data streams in graphical notifications IDEF0, IDEF3 and DFD is constructed. This allowed the functional level to formalize its work by a set of functions. Then, at the process level and the data stream levels, describe the interrelationships between the stages of the analysis of the Web application structure on the basis of React.js. In the third section, based on the conceptual model, the structure of the software for analyzing the web application structure based on React.js in the graphical UML notation is constructed. This made it possible to determine its usage patterns, logical and physical structure, and, as a result, to synthesize the software for analyzing the web application architecture based on React.js. The fourth section defines the characteristics, quality metrics, and performs functional testing of the software for analyzing the web application architecture based on React.js. Examples of testing their main uses are given. Describes the steps for successful installation and provides instructions on how to use the React.js based web application structure analysis software. The fifth section defines the market prospects of the startup project’s software to analyze the structure of web applications based on React.js, the schedule and principles of production organization, financial analysis and risk analysis and measures to promote the proposal to the investor. The conclusions are analyzed the results of work. The annexes present the software architecture and the results of the software for analyzing the web application structure based on React.js. The master's thesis is made on 104 sheets, contains 2 appendices and a link to the list of used literary sources from 44 titles. There are 11 drawings and 23 tables in the work.uk
dc.description.abstractruАктуальность темы. Над разработкой одного веб-приложения может работать большая команда разработчиков, а само веб-приложение может состоять из нескольких тысяч компонентов React.js. Поскольку каждый разработчик - человек, а человек и его работоспособность зависит от многих факторов его повседневной жизни, то качество кода разработчиков может отличаться в разные промежутки времени. А если команда не укладывается в определенные временные рамки для разработки, то качество кода становится еще хуже. Поэтому в таких случаях при создании нескольких компонентов для выполнения одного функционала возможные избыточное расширение структуры объектов для отображения определенной части веб-приложения в местах, которые на самом деле не нуждаются в этом, или случаи пренебрежения корпоративными правилами разработки и несоблюдение этих правил. Таким образом, моделирование программного обеспечения для анализа структуры веб-приложений на основе React.js является актуальным. Объектом исследования является процесс анализа структуры веб-приложения на основе React.js. Предметом исследования является программное обеспечение для анализа структуры веб-приложений на основе React.js. Цель работы синтезировать программное обеспечение для анализа веб-приложений на основе React.js. Методы исследования. Теоретической основой диссертационных исследований является теория моделирования процессов. В частности, теория функционального, процессного моделирования и моделирования потоков данных - для построения концептуальной модели программного обеспечения анализа структуры веб-приложений на основе React.js; теория объектно-ориентированного моделирования - для построения физической модели программного обеспечения для анализа структуры веб-приложений на основе React.js. Научная новизна работы заключается в получении следующих результатов:  впервые построено концептуальную модель программного обеспечения анализа структуры веб-приложений на основе React.js, использование которой позволяет формализовать его работу на уровне функций, процессов и потоков данных, а также сформировать и обосновать варианты использования программного обеспечения;  впервые построены физическую модель программного обеспечения на основе формализации его работы на уровне функций, процессов и потоков данных, использование которой позволяет предоставить новое качество программному обеспечению при создании или совершенствовании, в частности, обеспечить его функциональную пригодность к анализу структуры веб-приложений на основе React. js. Практическая ценность полученных результатов заключается в доведении их до практической реализации, а именно:  разработка программного обеспечения анализа структуры веб-приложений на основе React.js по его структуре;  анализ структуры веб-приложений на основе React.js благодаря использованию разработанного программного обеспечения. Апробация работы. Результаты работы прошли апробацию на XI научной конференции магистрантов и аспирантов «Прикладная математика и компьютинг» (ПМК-2018-2). Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и приложений.Во введении дана общая характеристика работы, выполнена оценка современного состояния проблемы, обоснована актуальность направления исследований, сформулированы цели и задачи исследования. В первой главе проанализированы программное обеспечение анализа структуры веб-приложений. По результатам такого анализа показана необходимость создания соответствующего программного обеспечения, сформирован функциональные и нефункциональные требования для его синтезирования. Во втором разделе построено концептуальную модель программного обеспечения анализа структуры веб-приложений на основе React.js на функциональном, процессном уровне, уровне потоков данных в графической нотации IDEF0, IDEF3 и DFD. Это позволило на функциональном уровне формализовать его работу набором функций. Тогда как на процессном уровне и уровне потоков данных описать взаимосвязи между этапами анализа структуры веб-приложений на основе React.js. В третьем разделе на основе концептуальной модели построены структуру программного обеспечения анализа структуры веб-приложений на основе React.js в графической нотации UML. Это позволило определить его варианты использования, логическую и физическую структуры и, как следствие, синтезировать программное обеспечение анализа структуры веб-приложений на основе React.js. В четвертом разделе определены характеристики, метрики качества и проведено функциональное тестирование программного обеспечения анализа структуры веб-приложений на основе React.js. Приведены контрольные примеры тестирование основных его вариантов использования. Описаны шаги успешной установки и приведена инструкция по пользованию программным обеспечением анализа структуры веб-приложений на основе React.js. В пятом разделе определены рыночные перспективы стартап-проекта программного обеспечения анализа структуры веб-приложений на основе React.js, график и принципы организации производства, финансовый анализ и анализ рисков и меры по продвижению предложения для инвесторов. Обзор этапа разработки и вывода стартап-проекта на рынок. В выводах проанализированы полученные результаты работы. В приложениях приведена структура программного обеспечения и результаты работы программного обеспечения анализа структуры веб-приложений на основе React.js. Магистерская диссертация выполнена на 104 листах, содержит 2 приложения и ссылки на список использованных литературных источников из 44 наименований. В работе приведены 11 рисунков и 23 таблицы. Ключевые слова: веб-приложение, структура веб-приложения, анализ структуры веб-приложения, React.js, DOM структура.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ПЗКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Riabchenko_magistr.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.