Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27204
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКублій, Лариса Іванівна-
dc.contributor.authorТобілко, Андрій Олександрович-
dc.date.accessioned2019-04-13T13:17:00Z-
dc.date.available2019-04-13T13:17:00Z-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.citationТобілко, А. О. Комп’ютерна безпека в системах моделювання гідроакустичних процесів : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Тобілко Андрій Олександрович. – Київ, 2018. – 101 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/27204-
dc.language.isoukuk
dc.subjectкомп’ютерна безпекаuk
dc.subjectзахист системиuk
dc.subjectсистема моделювання гідроакустичних процесівuk
dc.subjectcomputer securityuk
dc.subjectsystem protectionuk
dc.subjectsystem of modeling of hydraacous processesuk
dc.titleКомп’ютерна безпека в системах моделювання гідроакустичних процесівuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page101 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.422.833uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку, переліку посилань з 50 найменувань, 2 додатків, і містить 40 рисунків, 22 таблиці. Повний обсяг магістерської дисертації складає 113 сторінок, з яких перелік посилань займає 4 сторінок, додатки – 11 сторінок. Зважаючи на неймовірно стрімкий розвиток гідроакустичної галузі, збільшення кількості досліджень, що стосуються моделювання та аналізу гідроакустичних процесів, питання надання захисту системам, що працюють в гідроакустичному середовищі є дуже актуальним. Досліджуючи основні рішення для захисту систем моделювання гідроакустичних процесів, можна стверджувати, що на ринку відсутній універсальний програмний продукт, що може вирішити основні питання безпеки гідроакустичної системи. Типова система моделювання гідроакустичних процесів повинна була захищена на основі загальних принципів комп’ютерної безпеки, що можна описати наступними рівнями: - рівень автентифікації; - рівень авторизації; - рівень шифрування даних; - рівень балансування навантаження; - рівень стиснення даних. Крім загальних проблем комп’ютерної безпеки, гостро постають питання знаходження інших важливих проблем безпеки типової системи моделювання гідроакустичних процесів, ретельного дослідження цих проблем, та їх аналізу. Аналіз найважливіших проблем в системі безпеки повинен включати огляд існуючих рішень та їх ефективність. Основними завданнями дослідження є: проаналізувати велику кількість систем моделювання гідроакустичних процесів; дослідити загальні та найважливіші прогалини в безпеці досліджуваних систем; детально переглянути існуючі рішення, що пропонують засоби для вирішення цих проблем, та визначити їх універсальність та ефективність. На основі результатів, отриманих на основі вирішення поставлених вище питань, створити систему, що - гарантує безпеку системи моделювання гідроакустичних процесів; - надає вищезгадані рівні захисту, з можливістю детального налаштування кожного з рівнів; - є адаптивним програмним рішенням, тобто таким, що може застосованим до широкої вибірки систем моделювання гідроакустичних процесів. Важливим етапом магістерської роботи має бути створення тестової системи моделювання гідроакустичних процесів. Для демонстрації роботи системи захисту також має бути створений клієнт системи моделювання з простим та зрозумілим інтерфейсом користувача. Практична цінність магістерської дисертації визначається тим, що надання базових та універсальних засобів для забезпечення комп’ютерної безпеки дає можливість їх інтеграції до будь-якої системи моделювання гідроакустичних процесів. Робота виконана в межах науково-дослідницького напряму роботи кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Результати роботи прийняті та інтегровані в межах дослідницького центру кафедри. Основні результати атестаційної роботи обговорювалися на: − XVI міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблему наукового забезпечення енергетики» (24-27 квітня 2018 року). За матеріалами роботи опубліковано 2 наукові роботи. Результати роботи впроваджено у ТОВ «НВП «Символ».uk
dc.description.abstractenThe master's dissertation consists of an introduction, four sections, a conclusion, a list of references from 50 names, 2 applications, and contains 40 figures, 22 tables. The full volume of the master's thesis consists of 113 pages, of which the list of links takes 4 pages, applications 11 pages. In view of the incredibly rapid development of the hydroacoustic industry, the increasing number of studies relating to the modeling and analysis of hydroacoustic processes, the issue of providing protection to systems operating in the hydroacoustic environment is very relevant. Investigating the main solutions for the protection of hydroacoustic modeling systems, one can state that there is no universal software product that can solve the basic issues of the safety of the hydroacoustic system. A typical hydroacoustic process modeling system was protected on the basis of the general principles of computer security, which can be described by the following levels: - authentication level; - authorization level; - data encryption level; - load balancing level; - data compression level. In addition to the general problems of computer security, the problem of finding other important security problems of the typical model of hydroacoustic processes, the careful study of these problems and their analysis are acute. The analysis of critical security issues should include an overview of existing solutions and their effectiveness. The main tasks of the research are: to analyze a large number of systems of modeling hydroacoustic processes; to investigate the general and critical gaps in the safety of the systems being studied; to review in detail the existing solutions offering remedies for these problems and to determine their versatility and effectiveness. Based on the results obtained on the basis of the solution of the above questions, create a system that - guarantees the safety of the hydroacoustic process simulation system; - Provides the above-mentioned security levels, with the possibility of detailed adjustment of each level; - is an adaptive software solution, that is, such that it can be applied to a wide selection of simulation systems of hydroacoustic processes. An important stage of master's work should be the creation of a test system for modeling hydroacoustic processes. To demonstrate the work of the security system, a simulation client must be created with a simple and intuitive user interface. The practical value of the master's thesis is determined by the fact that the provision of basic and universal means for ensuring computer security enables them to integrate into any system of modeling of hydroacoustic processes. The work was carried out within the framework of the research direction of the Department of Automation of the Design of Energy Processes and Systems of the Heat and Power Faculty of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky". The results of work are accepted and integrated within the research center of the department. The main results of attestation work were discussed at: - XVI International Scientific and Practical Conference of Postgraduates, Graduates, Students "Modern Problems of Scientific Supply of Power Engineering" (April 24-27, 2018). On the basis of the work published 2 scientific works. The results of the work were implemented at the "Scientific and production enterprise" Symbol "LLC.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (АПЕПС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tobilko_magistr.pdf2.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.