Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27221
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧукавіна, Тетяна Едуардівна-
dc.contributor.authorChukavina, Tetiana Eduardivna-
dc.contributor.authorЧукавина, Татьяна Эдуардовна-
dc.date.accessioned2019-04-15T14:23:18Z-
dc.date.available2019-04-15T14:23:18Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationЧукавіна, Т. Е. Результати впровадження тренінгу комунікативної компетентності для викладачів медичних вищих навчальних закладів / Чукавіна Тетяна Едуардівна // Технології розвитку інтелекту. – 2015. – Т.1, № 11. – Бібліогр.: 9 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/27221-
dc.language.isoukuk
dc.sourceЕлектронний журнал «Технології розвитку інтелекту» / Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015, Т.1, № 11.uk
dc.subjectпсихологіяuk
dc.subjectпедагогічне спілкуванняuk
dc.subjectкомунікативна компетентністьuk
dc.subjectвикладачuk
dc.subjectмотивація навчанняuk
dc.subjectстиль педагогічного спілкуванняuk
dc.subjectpedagogical communicationen
dc.subjectcommunicative competenceen
dc.subjectteacheren
dc.subjecttraining motivationen
dc.subjectpedagogical communication styleen
dc.subjectпедагогическое общениеru
dc.subjectкоммуникативная компетентностьru
dc.subjectпреподавательru
dc.subjectмотивация обученияru
dc.subjectстиль педагогического общенияru
dc.titleРезультати впровадження тренінгу комунікативної компетентності для викладачів медичних вищих навчальних закладівuk
dc.title.alternativeТhe results of the implementation of communicative competence training for teachers of medical institutions of higher educationen
dc.title.alternativeРезультаты внедрения тренинга коммуникативной компетентности для преподавателей медицинских высших учебных заведенияхru
dc.typeArticleuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc37.015.3:378.661-057.875uk
dc.description.abstractukРозглянуто значення проблеми формування комунікативних якостей особистості в педагогічному спілкуванні, оскільки педагогічна праця належить до виду діяльності, комунікативної за своєю природою. Проаналізовані результати психодіагностичного дослідження викладачів медичних ВНЗ до та після впровадження тренінгу за такими методиками як: Діагностика міжособистісних стосунків (тест Т. Лірі, модифікація Л. Собчик), Опитувальник самоставлення С. Р. Пантилєєва, Опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» та інші. Здійснено статистичний аналіз отриманих даних. Досліджені зміни у показниках викладачів медичних вищих навчальних закладів як спеціальних, так і гуманітарних дисциплін, після їх участі в тренінгу, за приналежністю до певного стилю педагогічного спілкування: владно-лідерського, креативно-демократичного та спонтанно-ліберального. За допомогою кореляційного аналізу продемонстровано залежність мотивації учіння студентів від стилю педагогічного спілкування викладачів, розглянутий рівень зростання у досліджуваних студентів мотивації до навчання у ВНЗ, відповідно до певних стилів педагогічного спілкування. Доведено ефективність тренінгової програми для викладачів медичних ВНЗ, досліджений її позитивний вплив на мотивацію студентів до учбової діяльності, а також сприяння розвитку комунікативної компетентності і загальному особистісному росту викладачів медичних ВНЗ, що передбачає можливість її подальшого впровадження у вищих навчальних закладах.uk
dc.description.abstractenWas considered the role of problem of forming communicative qualities of personality in pedagogical communication as pedagogical work belongs to the type of activity, communicative for its nature. Was analyzed the results of psychodiagnostic study of teachers of medical universities before and after the implementation of training on such techniques as: Diagnosis of interpersonal relationships (T. Leary test, modification of L.Sobchik), Questionnaire of self relation of S.R. Pantylyeyeva, Questionnaire of "self-style behavior" and others. Was made the statistical analysis of the received data. Was examined the changes in terms of teachers of medical institutions of higher education as special as humanities disciplines after their participation in the training of membership of a particular style of pedagogical dialogue: power-leadership, creative-democratic and spontaneousliberal. Using the correlation analysis was demonstrated the dependence of motivation of students from the style of pedagogical communication of teachers, was considered the growth rate in students motivation for studying at the university, according to the certain pedagogical styles of communication. Was proved the efficiency of the training program for teachers of medical universities, was studied its positive impact on the motivation of students to educational activities and also the promoting of the communicative competence and general personal growth of teachers of medical universities, which provides an opportunity for its further introduction in higher educational institutions.uk
dc.description.abstractruРассмотрено значение проблемы формирования коммуникативных качеств личности в педагогическом общении, поскольку педагогическая работа относится к видам деятельности, коммуникативным по своей природе. Проанализированы результаты психодиагностического исследования преподавателей медицинских вузов до и после внедрения тренинга по следующим методикам: Диагностика межличностных отношений (тест Т. Лири, модификация Л. Собчик), Опросник самоотношения С. Р. Пантилеева, Опросник «Стиль саморегуляции поведения» и другие. Осуществлен статистический анализ полученных данных. Исследованы изменения в показателях преподавателей медицинских вузов как специальных, так и гуманитарных дисциплин, после их участия в тренинге, по принадлежности к определенному стилю педагогического общения: властно-лидерского, креативно-демократического и спонтанно-либерального. С помощью корреляционного анализа продемонстрирована зависимость мотивации учения студентов от стиля педагогического общения преподавателей, рассмотрен уровень роста у исследуемых студентов мотивации к обучению в вузе, в соответствии с определенными стилями педагогического общения. Доказана эффективность тренинговой программы для преподавателей медицинских вузов, исследовано ее положительное влияние на мотивацию студентов к учебной деятельности, а также содействие развитию коммуникативной компетентности и общему личностному росту преподавателей медицинских вузов, что предусматривает возможность ее дальнейшего внедрения в высших учебных заведениях.uk
dc.publisherІнститут психології імені Г. С. Костюка НАПН Україниuk
Appears in Collections:Статті (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chukavina_Rezultaty_vprovadzhennya_treningu_KK.pdf498.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.