Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4756
Title: Спеціалізована комп'ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем
Advisors: Романкевич, О.
Keywords: спеціалізована комп'ютерна система розрахунку надійності
самодіагностування
відмовостійкість
GL-моделі
мінімізація та оптимізація GL-моделей
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Спеціалізована комп'ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Романкевич. - К., 2011. - 238 л. + CD-ROM. - Д/б №2322-п
Abstract: Звіт по НДР: 236 с., 25 рис., 21 табл., 114 джерел. Науково-дослідна робота на тему: “Спеціалізована комп’ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем” (тема №2322п, № держреєстрації 0110U000262) має на меті створення спеціалізованого засобу діагностування та розрахунку надійності відмовостійких багатопроцесорних систем (ВБС), здатних до реконфігурування, у вигляді комп’ютерної системи. Запропоновано методи оптимізації діагностичного експерименту або за кількістюелементарних тестових перевірок, або за часом діагностування. Створенінові методи оптимізації процедур реконфігурації ВБС. Розроблено програмну бібліотеку функцій організації діагностичного експериментуі процедур реконфігураціїї ВБС. Розрахунок надійності ВБС, зокрема ймовірності її безвідмовної роботи, в створеній комп’ютерній системі базується на використанні графо-логічних моделей(GL-моделей), запропонованих авторами, завдяки застосуванню яких зростає швидкість проведення статистичних експериментів, що дозволяє збільшити кількість таких експериментів і підвищити точність оцінки надійності. Запропоновані й використані нові методи формування та оптимізації GL-моделі.Розроблено алгоритм представлення реберних функцій спеціальної GL-моделі (2р-моделі) базової ВБС у пам'яті й ефективний алгоритм визначення значення всіх функцій базових ребер 2р-моделі. Розглянута процедура модифікації моделі базової ВБС до моделі небазової ВБС шляхом проведення додаткових ребер у графі 2р-моделі. Створені методи аналізу складності 2р-моделі. Запропоновані модифікація методу статистичних експериментів та вирази для розрахунку надійності ВБС деяких типів.Розроблено рекомендації по оптимізації проведення статистичних експериментівз метою мінімізації похибки оцінки надійності. Розроблено програмні модулі статистичного розрахунку, формульного розрахунку, формування та корекції GL-моделей і оптимізації GL-моделей. Розроблені спеціалізовані структурні засоби моделювання ознак відмов, які є спеціальними засобами підтримки процедур моделювання поведінки ВБС у потоці відмов; з їх використанням розроблено програмний модуль формування послідовності векторів. Розроблено програмні модулі, які виконують взаємодію з оператором та організовують процес розрахунку надійності.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4756
Gov't Doc #: 0110U000262
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2322-п.pdf
  Restricted Access
4.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.